Valtionavustus

Valtionavustukset vieraskielisten sekä saamen- ja romanikielisten oppilaiden ja opiskelijoiden suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetukseen sekä heidän oman äidinkielensä opetukseen vuonna 2022

Esiopetus Lukiokoulutus Perusopetus
Tila
Arvioitavana
Hakuaika
3.2.2022 – 20.12.2022 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
19 975 000 €
Lisätietoa antavat
Asiantuntija Kyösti Husso, puh. 029 533 1531
Opetusneuvos Katri Kuukka, puh. 029 533 1445
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@oph.fi

Vieraskielisten sekä saamen- ja romanikielisten oppilaiden ja opiskelijoiden opetusta tuetaan valtionavustuksella vuonna 2022

Tausta ja tavoitteet

Avustuksen tavoitteena on vieraskielisten sekä saamen- ja romanikielisten oppilaiden ja opiskelijoiden suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetuksen sekä heidän oman äidinkielensä opetuksen tukeminen.

Säädösperusta:

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 1705/2009 45 §:n mukaiset ylimääräiset valtionavustukset

Opetusministeriön asetus 1777/2009

Kuka voi hakea

Avustusta voidaan myöntää hakijoille, joilla on esi- ja perusopetuksen tai lukiokoulutuksen järjestämislupa. 

Avustusten myöntämisen välttämättömät edellytykset:

  • Hakija on hakukelpoinen.
  • Hakemus on saapunut määräajassa Opetushallituksen sähköiseen hakupalveluun. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
  • Oppilaiden/opiskelijoiden tulee olla perusopetuksen, aikuisten perusopetuksen tai lukiokoulutuksen koko oppimäärää suorittavia.
  • Oppilas- tai opiskelijamäärissä otetaan huomioon ne oppilaat/opiskelijat, jotka ovat osallistuneet opetukseen lukukauden alussa tai opintojakson alkaessa.

Perusopetukseen valmistava opetus ja tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) eivät sisälly tähän avustukseen.

Haettava rahoitus ja rahoituskausi

Hakukokonaisuus jakautuu kolmeen osioon. Kutakin avustusta haetaan sähköiseen hakemukseen sisältyvillä omilla osioillaan.

Valtionavustusta voidaan myöntää valtion talousarviossa olevan määrärahan mukaan enintään 86 prosenttia hyväksyttävistä laskennallisista kustannuksista. Opetustunnin laskennallinen kustannus on 25 euroa. 

Suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetus ja muun opetuksen tuki

Avustus on tarkoitettu vieraskielisten oppilaiden/opiskelijoiden suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetukseen sekä muun opetuksen omakieliseen ja suomen- tai ruotsinkieliseen tukemiseen eri oppiaineissa. Suomi tai ruotsi toisena kielenä -oppimäärän opetuksen ja muun opetuksen tukeen ovat oikeutettuja ne vieraskieliset oppilaat, jotka eivät osaa suomea tai ruotsia vastaavan ikäisen suomen- tai ruotsinkielisen oppilaan äidinkielen tasoisesti.

Tätä avustusta voidaan myöntää suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus - oppimäärän mukaiseen opetukseen sekä muun opetuksen tukeen enintään kuuden vuoden ajalta opetukseen osallistumisen aloittamisesta. Esiopetuksessa olevat, samoin kuin koulussa pidempään olleet voivat osallistua tällä valtionavustuksella rahoitettavaan opetukseen, mutta opetuksen/koulutuksen järjestäjä ei voi hakea tätä valtionavustusta heidän opetukseensa.

Valtionavustusta voidaan myöntää enintään kolmesta opetustunnista viikossa jokaista neljän oppilaan/opiskelijan laskennallista ryhmää kohti. Jos oppilaita/opiskelijoita on opetuksen/koulutuksen järjestäjällä kaikkiaan vähemmän kuin neljä, voi ryhmän koko olla myös vähintään kaksi oppilasta/opiskelijaa. Hakemus tulee täyttää toteutuneiden tuntien, ryhmien ja osallistuneiden oppilaiden/opiskelijoiden määrän mukaisesti.

Oman äidinkielen sekä saamen kielen ja romanikielen opetus

Avustusta voidaan myöntää vieraskielisten oppilaiden/opiskelijoiden oman äidinkielen tai heidän kotonaan käyttämän muun kielen opetukseen sekä saamen ja romanikielen opetukseen. Lisäksi avustusta voidaan myöntää ulkomailta muuttaneiden suomen- ja ruotsinkielisten oppilaiden/opiskelijoiden ulkomailla hankkiman kielitaidon ylläpitämiseen. 

Avustusta voidaan myöntää enintään kahdesta tunnista viikossa jokaista neljän oppilaan/opiskelijan laskennallista ryhmää kohti. Jos opetuksen/koulutuksen järjestäjällä on saamen kieltä tai romanikieltä opiskelevia oppilaita/opiskelijoita vähemmän kuin neljä, voi ryhmän koko tässä tapauksessa olla myös vähintään kaksi oppilasta/opiskelijaa. Opetusta ei voida antaa siinä kielessä, joka on koulun tai opetusryhmän opetuskieli.

Avustusta haettaessa saman ryhmän oppilaat/opiskelijat voivat olla asianomaista kieltä äidinkielenään puhuvia, muutoin kyseistä kieltä kotonaan käyttäviä tai ulkomailta muuttaneita suomalaisoppilaita tai -opiskelijoita. Hakemus tulee täyttää toteutuneiden tuntien, ryhmien ja opetukseen osallistuneiden oppilaiden/opiskelijoiden määrän mukaisesti. 

Hakeminen ja hakuohjeet

Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen allekirjoittajiksi merkittävillä henkilöillä tulee olla nimenkirjoitusoikeus opetuksen/koulutuksen järjestäjän puolesta. Tämä tiedote ja sähköinen hakemus löytyvät Opetushallituksen www-sivuilta osoitteessa www.oph.fi > Valtionavustukset ja kansainvälistymisrahoitus > Kehittämisrahoitus > Haettavissa 

Valtionavustuksen hakuaika

Tämän valtionavustuksen hakuaika alkaa 31.1.2022 ja päättyy 20.12.2022 klo 16.15. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Lisätietoja antavat

Assistentti Tuija Heikkonen, puh. 029 533 1188

Opetusneuvos Katri Kuukka, puh. 029 533 1445

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi [at] oph.fi.