Statsunderstöd

Statsunderstöd för undervisning i svenska/finska som andraspråk för elever och studerande med ett främmande språk, samiska eller romani som modersmål samt för undervisning i deras eget modersmål 2022

Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning
Status
Avslutad
Ansökningstid
3.2.2022 – 20.12.2022 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
19 975 000 €
Mer information
Specialsakkunnig Sonja Hyvönen

Statsunderstöd för ordnande av förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning för elever och studerande med ett främmande språk, samiska eller romani som modersmål år 2022

Bakgrund och mål

Syftet med understödet är att stödja undervisningen i svenska eller finska som andraspråk och litteratur för elever och studerande med ett främmande språk, samiska eller som modersmål samt stödja undervisningen i det egna modersmålet för dem.

Rättsgrund

  • Extra statsunderstöd enligt 45 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 1705/2009
  • Undervisningsministeriets förordning 1777/2009

Vem kan söka?

Understödet kan beviljas sökande som har anordnartillstånd för förskoleundervisning, grundläggande utbildning eller gymnasieutbildning.  

Nödvändiga förutsättningar för att beviljas understöd:

  • Den sökande är behörig att söka understöd.
  • Ansökan har lämnats in i Utbildningsstyrelsens elektroniska ansökningstjänst inom utsatt tid. Försenade ansökningar behandlas inte.
  • Eleverna/de studerande avlägger hela lärokursen i den grundläggande utbildningen, den grundläggande utbildningen för vuxna eller gymnasieutbildningen.
  • Vid beräkningen av antalet elever eller studerande beaktas de elever/ studerande som har deltagit i undervisningen vid terminens början eller när studieperioden inletts.

Detta understöd omfattar inte förberedande undervisning eller utbildning som handleder för examensutbildning (Hux).

Finansiering och finansieringsperiod

Ansökningshelheten är indelad i tre delar. Respektive understöd ska sökas under de egna punkterna i den elektroniska ansökan.  

Statsunderstödet beviljas i enlighet med anslaget i statsbudgeten till ett belopp av högst 86 procent av de kalkylerade godtagbara kostnaderna. Den kalkylerade kostnaden för en undervisningstimme är 25 euro. 

Undervisning i svenska eller finska som andraspråk och stöd för övrig undervisning

Understödet är avsett för undervisning i lärokursen i svenska eller finska som andraspråk och litteratur för elever/studerande som har ett främmande språk som modersmål och för stöd på det egna språket eller på svenska/finska i den övriga undervisningen i olika läroämnen. Elever som inte har färdigheter i svenska eller finska på samma nivå som en elev i motsvarande ålder med svenska eller finska som modersmål, har rätt till undervisning i lärokursen i svenska eller finska som andraspråk och litteratur och stöd för övrig undervisning.

Understödet kan beviljas för undervisning enligt lärokursen i svenska eller finska som andraspråk och litteratur och för stöd övrig undervisning för högst sex år från det att eleven eller den studerande började delta i undervisningen. Barn i förskoleundervisning och elever/studerande som varit i skolan längre än sex år kan delta i den undervisning som finansieras med detta statsunderstöd, men utbildningsanordnaren kan inte ansöka om detta statsunderstöd för deras undervisning.

Statsunderstöd beviljas för högst tre undervisningstimmar per vecka för varje kalkylerad grupp om fyra elever/studerande. Om utbildningsanordnaren sammanlagt har färre än fyra av ifrågavarande elever/studerande, kan den kalkylerade gruppens storlek också vara minst två elever/studerande. Ansökan ska fyllas i enligt det faktiska antalet timmar, grupper och elever/studerande som deltagit. 

Undervisning i eget modersmål och undervisning i samiska och romani

Understöd beviljas för elever/studerande med främmande modersmål för undervisning i det egna modersmålet eller annat språk som eleven talar hemma och för undervisning i samiska och romani. Understödet kan också beviljas för undervisning som syftar till att upprätthålla språkkunskaper som svensk- eller finskspråkiga elever/studerande som flyttat från utlandet har förvärvat utomlands. 

Statsunderstöd beviljas för högst två undervisningstimmar per vecka och kalkylerad grupp om fyra elever/studerande. Om utbildningsanordnaren har färre än fyra elever/studerande med samiska eller romani som modersmål, kan den kalkylerade gruppstorleken i detta fall även vara minst två elever/studerande. Undervisning kan inte ges i det språk som är skolans eller gruppens undervisningsspråk.

I samma grupp kan finnas elever/studerande som talar språket som sitt modersmål eller annars talar språket hemma och finländska elever/studerande som flyttat från utlandet. Ansökan ska fyllas i enligt det faktiska antalet timmar, grupper och elever/studerande som har deltagit i undervisningen. 

 

Ansökan och anvisningar

Ansökan om understöd görs på en digital ansökningsblankett. De som anges som undertecknare ska ha namnteckningsrätt för utbildningsanordnaren. Detta meddelande och länkar till ansökningsblanketten finns på Utbildningsstyrelsens webbplats på adressen www.oph.fi (→ Utveckling och internationalisering → Utvecklingsfinansiering).

Ansökningstid

Ansökningstiden för detta statsunderstöd börjar 31.1.2022 och avslutas 20.12.2022 kl. 16.15. Försenade ansökningar behandlas inte.

Ytterligare information ges av

Assistent Tuija Heikkonen, tfn 029 533 1188

Undervisningsrådet Sonja Hyvönen, tfn 029 533 1072 (på svenska)

Undervisningsrådet Katri Kuukka, tfn 029 533 1445

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn [at] oph.fi.