Valtionavustus

Valtionavustus ukrainalaisille pakolaisille järjestettävään lukiokoulutukseen ja tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen

Lukiokoulutus Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus Kotoutuminen
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
3.5.2023 – 8.6.2023 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
500 000 €

Haettavana oleva valtion erityisavustus osoitetaan lukiokoulutuksen järjestäjille Ukrainasta sotaa paenneiden koulutukseen. Avustusta saa käyttää ukrainalaisille pakolaisille järjestettävästä lukiokoulutuksesta ja tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta lukiokoulutuksen järjestäjille aiheutuviin kustannuksiin.

Lukiokoulutuksessa avustusten tavoitteena on varmistaa ukrainalaisten pakolaisten kotoutumisen ja lukio-opintojen suorittamisen kannalta välttämättömän tehostetun S2-/R2-opetuksen tarjonta. Määrärahaa voidaan käyttää koulutuksen järjestäjän lisäresursseihin oppilaitoksen opetuskielen opetuksen tehostamiseksi ukrainalaisille pakolaisille sekä opintojen ohjauksen ja muun tuen vahvistamiseksi.

Ukrainalaisille pakolaisille tarjottavan toisen asteen koulutuksen onnistumisen edellytyksenä on, että he saavuttavat riittävän hyvän suomen tai ruotsin kielen taidon. Lukiokoulutuksen aikana on voitava turvata ukrainalaisille opiskelijoille tehostettua kielenopetusta ja muuta tukea. Heille on tarpeen räätälöidä henkilökohtaiset, vahvaan S2-/R2-opetukseen painottuvat opintopolut, jotka antavat hyvän pohjan lukio-opinnoista suoriutumiseen. Resursointitarve riippuu paikallisesti siitä, kuinka pitkälti hakijat voidaan sijoittaa jo olemassa oleviin ryhmiin, kuinka suuria ukrainalaisille perustettavat mahdolliset omat ryhmät ovat sekä mm. heille järjestettävän samanaikaisopetuksen, tulkkauspalvelujen, ohjauksen, oppimisen tuen ja opiskeluhuollon määrästä. Oppilaitosten opetusyksiköiden koko vaikuttaa myös siihen, miten kustannustehokkaasti opetusta kyetään järjestämään.

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) on ukrainalaisten pakolaisten kohdalla merkittävä koulutuspolku myös lukiokoulutukseen. Lukiokoulutusta edeltävä tehostettu S2-/R2-kieltenopetus, ohjaus ja muu tuki antavat valmiudet lukiokoulutuksen aloittamiseen.

TUVA-koulutuksesta rahoitetaan valtaosa ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän kautta, josta myös pääosa ukrainalaisille pakolaisille järjestettävästä TUVA-koulutuksesta rahoitetaan. Nyt haettavana olevaa erityisavustusta voivat käyttää TUVA-koulutuksen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin ainoastaan ne koulutuksen järjestäjät, joille TUVA-koulutuksen järjestämislupa on myönnetty lukiokoulutuksen järjestämisluvan perusteella.

Avustettavien koulutuksen järjestäjien tulee pyydettäessä kuvata toimintaansa ja tuloksia Opetushallituksen osoittamassa verkkopalvelussa. Avustusmäärärahalla tuotetut hyvät käytännöt ja muut tuotokset tulee saattaa avoimesti kaikkien koulutuksen järjestäjien käyttöön.

Avustusta voidaan myöntää vain kunnille, kuntayhtymille tai yksityisille koulutuksen järjestäjille, joilla on lupa lukiokoulutuksen järjestämiseen ja/tai joilla TUVA-koulutuksen järjestämislupa on myönnetty lukiokoulutuksen järjestämisluvan perusteella. Valtion oppilaitokset eivät voi olla valtionavustuksen saajana.

Opetushallitus asettaa lukiokoulutuksen järjestäjien haettavaksi valtion erityisavustuksen ukrainalaisille pakolaisille järjestettävään lukiokoulutukseen ja tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen. Avustusta myönnetään valtion vuoden 2023 talousarvioon sisältyvästä momentin 29.20.35.04 määrärahasta yhteensä enintään 500 000 euroa.

Valtionavustusta myönnetään enintään 90 % kokonaismenoista, joten koulutuksen järjestäjän omarahoitusosuus on vähintään 10 %.

Avustusta ei voi käyttää avustuksen saajan valtionosuusjärjestelmän kautta rahoitetun opetuksen, ohjauksen ja muun perustoiminnan rahoittamiseen eikä sellaiseen toimintaan tai hankintaan, johon on saatu muuta valtionavustusta.

Avustusta voi käyttää henkilöstön täydennyskoulutukseen vain myönteisessä avustuspäätöksessä hyväksytyn talousarvion mukaisesti. Koulutuskulujen tulee olla kohtuullisia sekä haun tavoitteiden ja toiminnan kannalta perusteltuja.

Oppimateriaali-, laite-, väline- ja ohjelmistohankinnat ovat sallittuja ainoastaan perustelluista syistä ja ne voivat olla enintään 20 % hankkeen hyväksytyistä kokonaismenoista. Kustannuksiksi hyväksytään myös hankkeen käytössä olevien oppimateriaalien ja laitteiden leasing-kulut hankkeen keston ajalta. Rakentamiskustannuksia ja kalustehankintoja ei hyväksytä hankkeen kustannuksiksi.

Avustuksen käyttöaika alkaa avustuspäätöksen päiväyksestä ja päättyy 31.7.2024.

Avustusta haetaan ja myönnetään koulutuksen järjestäjäkohtaisesti, ei siis koulutuksen järjestäjien yhteishakemuksella. Avustusta voi käyttää myös muiden lukiokoulutuksen järjestäjien kanssa yhteistyössä toteutettavan ja tämän haun tavoitteiden mukaisen opetus-, ohjaus- tai tukitoiminnan osarahoitukseen. Tällöin järjestäjät sopivat keskenään yhteistoiminnan kustannusten jakamisesta ja maksamisesta. Kukin avustuksen saaja vastaa itse oman hankkeensa valtionavustuksen hakemisesta, käytöstä ja raportoinnista Opetushallitukselle.

Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella. Hakuaika päättyy 8.6.2023 klo 16.15.

Hakijan tulee tutustua Yleisohjeeseen avustuksen hakijoille ja käyttäjille.

Lisätietoja ja neuvontaa antavat seuraavat henkilöt:

Opetusneuvos Teijo Koljonen, puh. 029 533 1524

Opetusneuvos Kimmo Koskinen, puh. 029 533 1107

Opetusneuvos Pamela Granskog, puh. 029 533 1688 (ruotsinkielinen koulutus)

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi [at] oph.fi.

 

Hakemuksia arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella: 

  • Toiminta vastaa hakutiedotteen avustuskohteita ja tavoitteita
  • Kustannusarvio on realistinen suhteessa kuvattuun toimintaan
  • Toiminnalla on vaikutusta ukrainalaisten opiskelijoiden oppimisvalmiuksiin ja -tuloksiin sekä hyvinvointiin

Myönnettävän avustuksen laskennallisena arviointikriteerinä ovat avustuksella toteutettavan a) S2/R2-lisäopetuksen ja b) opinto-ohjauksen ja muun tuen kustannukset, jotka eritellään hakulomakkeella ja erillisellä liitteellä tuntimäärien ja tuntihintojen sekä opiskelijamäärien perusteella sekä c) mahdolliset muut hakutiedotteessa mainitut hyväksyttävät kustannukset.

Opetushallitus päättää hankesuunnitelman kokonaisarvioinnin perusteella kunkin hakijan saaman lopullisen avustussumman.

Avustettavassa toiminnassa tulee tavoitella sellaisia tuloksia tai tuotoksia, jotka ovat myös laajemmin levitettävissä. Levittämistyötä toivotaan tehtävän mahdollisuuksien mukaan sekä suomen että ruotsin kielellä.

Avustuspäätökset on tehty 16.6.2023

Opetushallitus on arvioinut hakemukset ja lähettänyt päätökset hakemuksessa ilmoitetuille tahoille Opetushallituksen sähköisestä valtionavustusjärjestelmästä.

Liite