Statsunderstöd

Statsunderstöd för anordnande av gymnasieutbildning och utbildning som handleder för examensutbildning för flyktingar från Ukraina

Gymnasieutbildning Utbildning som handleder för examensutbildning Integration
Status
Avgjord
Ansökningstid
3.5.2023 – 8.6.2023 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
500 000 €

Bakgrund och mål

Det statliga specialunderstödet som utlyses riktas till anordnarna av gymnasieutbildning för utbildning för personer som flytt från Ukraina. Understödet får användas för kostnader som förorsakas anordnarna av gymnasieutbildning vid anordnande av gymnasieutbildning och utbildning som handleder för examensutbildning för flyktingar från Ukraina.

Inom gymnasieutbildningen är målet för understödet att garantera utbudet av intensifierad undervisning i svenska som andraspråk, som är nödvändig för ukrainska flyktingar med tanke på deras integrering och genomförande av gymnasiestudier. Anslaget kan användas som en tilläggsresurs för utbildningsanordnaren för att ordna intensifierad undervisning i läroanstaltens undervisningsspråk för flyktingar från Ukraina samt för att stärka studiehandledning och övrigt stöd.

En förutsättning för att framgångsrikt erbjuda utbildning på andra stadiet för flyktingar från Ukraina är att de tillägnar sig tillräckligt goda kunskaper i svenska eller finska. Intensifierad språkundervisning och övrigt stöd måste kunna tryggas för ukrainska studerande under deras studier i gymnasiet. För dem finns det ett behov av att skapa anpassade personliga studievägar med en betoning på intensifierad undervisning i svenska som andraspråk, som ger god beredskap för att klara av studierna i gymnasiet.

Behovet av allokering av resurser beror på ett lokalt plan på i hur stor omfattning de sökande kan placeras i existerande grupper, hur stora de egna grupperna som eventuellt bildas för de ukrainska flyktingarna är samt bland annat i vilken omfattning samordnad undervisning, tolkningstjänster, handledning, stöd för lärande och studerandevård ordnas för dem. Storleken hos läroanstalternas undervisningsenheter inverkar även på hur kostnadseffektivt undervisningen kan anordnas.

Utbildning som handleder för examensutbildning (Hux) är en viktig väg till utbildning för flyktingar från Ukraina, även när det gäller gymnasieutbildning. Intensifierad undervisning i svenska som andraspråk, handledning och övrigt stöd före gymnasieutbildningen ger beredskap för att börja studera i gymnasiet.

Största delen av Hux-utbildningen finansieras via finansieringssystemet för yrkesutbildning; detta gäller största delen av Hux-utbildningen som ordnas för flyktingar från Ukraina. Specialunderstödet som nu utlyses kan användas för kostnader som förorsakas av anordnande av Hux-utbildning endast av de utbildningsanordnare vars tillstånd att ordna Hux-utbildning beviljats i samband med gymnasieutbildning.

Utbildningsanordnare som beviljas understöd ska på begäran redogöra för sin verksamhet och sina resultat i en av Utbildningsstyrelsen anvisad nättjänst. God praxis och andra resultat som fåtts till stånd med anslaget ska göras öppet tillgängliga för alla utbildningsanordnare.

Vem kan söka?

Understödet kan endast beviljas kommuner, samkommuner eller privata utbildningsanordnare som har tillstånd att ordna gymnasieutbildning och/eller vars tillstånd att ordna Hux-utbildning beviljats i samband med gymnasieutbildning. Statliga läroanstalter kan inte vara mottagare av understödet.

Finansiering och finansieringsperiod

Utbildningsstyrelsen utlyser ett statligt specialunderstöd för anordnarna av gymnasieutbildning för anordnande av gymnasieutbildning och utbildning som handleder för examensutbildning för flyktingar från Ukraina. Av anslaget under moment 29.20.35.04 i statsbudgeten för år 2023 beviljas totalt högst 500 000 euro.

Statsunderstöd beviljas för högst 90 procent av de totala kostnaderna, vilket innebär att utbildningsanordnarens självfinansieringsandel är minst 10 procent.

Understödet kan inte användas för att finansieras understödsmottagarens undervisning, handledning och övrig basverksamhet som finansieras via statsandelssystemet och inte heller för sådan verksamhet eller sådana anskaffningar för vilka övrigt statsunderstöd har beviljats.

Understödet kan användas för personalfortbildning endast i enlighet med den godkända budgeten i det positiva beslutet om understöd. Kostnaderna för fortbildningen ska vara rimliga och motiverade med tanke på understödets mål och verksamhet.

Anskaffning av läromedel, utrustning, redskap och program tillåts endast av motiverade skäl och kostnaderna kan utgöra högst 20 procent av de totala godkända utgifterna. Som kostnader godkänns även leasingkostnader för läromedel och utrustning under projekttiden, om läromedlen eller utrustningen används i projektet. Kostnader för byggande och möbelinköp godkänns inte som kostnader.

Understödets användningstid börjar från och med understödsbeslutets datum och slutar 31.7.2024.

Ansökan och anvisningar

Understödet söks och beviljas separat för varje utbildningsanordnare, alltså inte med en ansökan som är gemensam för flera utbildningsanordnare. Understödet kan också användas för delfinansiering av undervisnings-, handlednings- eller stödverksamhet som ordnas i samarbete med andra anordnare av gymnasieutbildning och som motsvarar målen för understödet. I sådana fall ska utbildningsanordnarna tillsammans komma överens om hur kostnaderna för den gemensamma verksamheten fördelas och betalas. Varje understödsmottagare ansvarar själv för ansökningen om statsunderstöd, användningen av understödet och rapporteringen om användningen av understödet till Utbildningsstyrelsen.

Ansökan om understöd görs på en digital ansökningsblankett. Ansökningstiden avslutas 8.6.2023 kl. 16.15.

Den sökande ska ta del av De allmänna anvisningarna för sökande och användare av statsunderstöd.

Ytterligare information och råd ges av:

Undervisningsrådet Pamela Granskog, tfn 029 533 1688 (svenskspråkig utbildning)

Undervisningsrådet Teijo Koljonen, tfn 029 533 1524

Undervisningsrådet Kimmo Koskinen, tfn 029 533 1107

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn [at] oph.fi.

Bedömning av ansökan

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier: 

  • Verksamheten motsvarar ändamålen och målen som anges i ansökningsmeddelandet. 
  • Kostnadskalkylen är realistisk i förhållande till den beskrivna verksamheten. 
  • Verksamheten inverkar positivt på de studerandes förutsättningar att lära sig och deras inlärningsresultat samt deras välbefinnande.

Det kalkylerade bedömningskriteriet för understödet som beviljas är kostnaderna för a) tilläggsundervisning i svenska som andraspråk och b) studiehandledning och övrigt stöd som förverkligas med understödet. Kostnaderna ska specificeras på ansökningsblanketten och i en separat bilaga utgående från timantal och timpris samt antalet studerande samt c) eventuella andra godtagbara kostnader som nämns i ansökningsmeddelandet.

Utbildningsstyrelsen beslutar utifrån en helhetsbedömning av projektplanen om det slutliga understödsbeloppet som beviljas respektive sökande.

Verksamhet som beviljas understöd ska eftersträva resultat eller produkter som också kan spridas i större omfattning. Det är önskvärt att resultaten i mån av möjlighet sprids på både svenska och finska.

Finansieringsbeslut

Besluten om statsunderstöd har publicerats 16.6.2023.

Utbildningsstyrelsen har bedömt ansökningarna och bidragsbesluten har skickats från Utbildningsstyrelsens elektroniska statsunderstödssystem till alla ansökare.

Bilaga