Valtionavustus

Vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustukset 2023

Vapaa sivistystyö
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
24.1.2023 – 7.3.2023 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
1 099 000 €

Avustus on tarkoitettu kansalaisopistoille tukemaan vapaan sivistystyön kehittämistä, laatua ja vaikuttavuutta.

Säädösperusta:   

 • Laki vapaasta sivistystyöstä 21.8.1998/632 ja 30.12.2014/1411 (14 § ja 16 §)
 •  Valtionavustuslaki 27.7.2001/688   
 • Valtion vuoden 2023 talousarvio, mom. 29.10.31.2.2. Vapaa sivistystyö

Avustus on tarkoitettu kansalaisopistoille tukemaan vapaan sivistystyön kehittämistä, laatua ja vaikuttavuutta.

Haettavan avustuksen tulee kohdentua yhteen seuraavista teemoista:

 • pedagoginen kehittäminen
 • oppilaitoksen kehittämis- ja laatutyö
 • tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus
 • digitaalisuus (ml. etä-, hybridi- ja monimuoto-opetus)
 • kestävää elämäntapaa edistävän koulutuksen kehittäminen

Avustusta voivat hakea kansalaisopistojen ylläpitäjät.

Avustuksella tuettua laatu- ja kehittämistyötä on mahdollista toteuttaa myös useamman oppilaitoksen yhteisenä. Tällöin yksi oppilaitos tekee hakemuksen kaikkien mukana olevien oppilaitosten puolesta ja se nimetään avustusta vastuullisesti hallinnoivaksi oppilaitokseksi. Valtionavustus maksetaan tämän oppilaitoksen tilille. Hankkeen toteuttajien tulee tehdä keskenään valtionavustuslain mukainen yhteistyösopimus valtionavustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja niiden ehdoista (Yleisohje valtionavustusten hakijoille ja käyttäjille, OPH 2729/2022).

Valtion vuoden 2023 talousarvion momentille 29.10.31 on osoitettu kansalaisopistojen laatu- ja kehittämisavustusta varten 1 099 000 euron määräraha.

Avustusta myönnetään enintään 85 % hankkeen kokonaiskustannuksista, joten hakijan omarahoitusosuus on vähintään 15 %.

Avustuksen käyttöaika alkaa valtionavustuspäätöksen päiväystä seuraavasta päivästä ja sitä voi käyttää 30.6.2025 saakka. Avustuksen käytöstä tulee raportoida 30.9.2025 mennessä.

Opetushallitus avaa laatu- ja kehittämisavustukset haettavaksi 24.1.2023. Hakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella ja hakijana on oppilaitoksen ylläpitäjä. Hakemuksen tulee olla tallennettuna hakujärjestelmään viimeistään tiistaina 7.3.2023 klo 16.15.

Avustushakemuksia arvioitaessa kiinnitetään huomiota seuraaviin valintaperusteisiin:

1. Kehittämistoimenpiteiden laatu ja konkreettisuus

 • kehittämistoiminnan organisointi ja toteutus
 • kustannusarvion realistisuus
 • kytkeytyminen organisaation strategisiin tavoitteisiin
 • tulosten hyödynnettävyys ja vaikuttavuus
 • skaalattavuus ja monistettavuus hankeorganisaatioiden ulkopuolelle

2. Oppilaitoksen (yhteishankkeissa oppilaitosten) toiminnan laajuus: vuoden 2023 valtionosuusrahoituksen perusteena oleva opetustuntien määrä

Muita avustuksen myöntämisperusteita ovat:

 • Laatu- ja kehittämisavustusta myönnetään samalle hakijalle yhtäjaksoisesti enintään kolmena perättäisenä vuotena. 
 • Avustusta myönnetään vain yhteen laatu- ja kehittämishankkeeseen hakijaa kohden lukuun ottamatta mahdollisia yhteishankkeita.  
 • Avustusta ei voi käyttää oppilaitoksen tarjoaman koulutuksen toteuttamiseen.
 • Avustusta voi käyttää oppilaitoksen henkilöstön kouluttamiseen vain siltä osin kuin suunniteltu kehittäminen sitä edellyttää.
 • Aikaisemmin saaduista avustuksista on tehty selvitykset päätöksen edellyttämällä tavalla

Määräaikaan mennessä saapui 41 hakemusta. Avustushakemusten yhteenlaskettu summa oli 2 270 013 euroa. Avustusta myönnettiin 24 hakijalle. Myönnettyjen avustusten määrä on yhteensä 1 098 997 euroa. 

 

Lisätietoja antavat:

 • haun sisältöjen osalta vapaan sivistystyön asiantuntija Mirka Råback, mirka.raback [at] oph.fi (p. 029 533 11 84) ja vapaan sivistystyön asiantuntija Anna-Riitta Niemelä, anna-riitta.niemela [at] oph.fi (p. 029 533 15 22)
 • hakulomakkeeseen liittyvissä teknisissä asioissa valtionavustukset [at] oph.fi