Statsunderstöd

Kvalitets- och utvecklingsunderstöd för fritt bildningsarbete 2023

Fritt bildningsarbete
Status
Avgjord
Ansökningstid
24.1.2023 – 7.3.2023 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
1 099 000 €
 •  Lagen om fritt bildningsarbete 21.8.1998/632 och 30.12.2014/1411 (14 § och16 §)
 •  Statsunderstödslagen 27.7.2001/688   
 •  Statsbudgeten för 2023, moment 29.10.31.2.2 Fritt bildningsarbete

Understödet är avsett för att stödja utvecklingen och effekterna av samt kvaliteten inom det fria bildningsarbetet.

Ansökan om understöd ska rikta sig till ett av följande teman:

 • pedagogisk utveckling
 • läroanstaltens utvecklings- och kvalitetsfrämjande arbete
 • jämställdhet och likabehandling
 • digitalisering (inklusive distans-, hybrid- och flerformsundervisning)
 • utveckling av utbildning som främjar en hållbar livsstil

Understödet kan sökas av huvudmännen för medborgarinstitut.

Kvalitets- och utvecklingsarbete som beviljas understöd kan även genomföras gemensamt av flera läroanstalter. I sådana fall är det en läroanstalt som gör upp ansökan på de medverkande läroanstalternas vägnar och denna läroanstalt blir ansvarig för att administrera statsunderstödet. Statsunderstödet betalas på den ansvariga aktörens konto. Projektaktörerna ska tillsammans i enlighet med statsunderstödslagen ingå ett avtal om användningen av statsunderstödet samt om övervakningen av och villkoren för användningen (Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar för sökande och användare av statsunderstöd OPH 2729/2022). 

Av anslaget under moment 29.10.31 i statsbudgeten för år 2023 anvisas 1 099 000 euro i kvalitets- och utvecklingsunderstöd för medborgarinstitut.

Understöd beviljas för högst 85 procent av projektets totala kostnader, vilket innebär en självfinansieringsandel på minst 15 procent för den sökande.

Understödets användningstid börjar dagen efter beslutsdatumet och slutar 30.6.2025.Redovisningarna om användningen av understödet ska lämnas in senast 30.9.2025.

Utbildningsstyrelsen utlyser kvalitets- och utvecklingsunderstöden 24.1.2023. Ansökan ska göras på en digital ansökningsblankett i huvudmannens namn. Ansökan ska vara sparad i ansökningssystemet senast tisdag 7.3.2023 klockan 16.15. 

Följande urvalsgrunder tas i beaktande vid bedömningen av ansökningarna om understöd:

1. Konkreta utvecklingsåtgärder och kvaliteten på utvecklingsåtgärderna

 • organisering och genomförande av utvecklingsverksamheten
 • realistisk budget
 • koppling till organisationens strategiska mål
 • användbara resultat och effekter
 • möjligheter till spridning och skalbarhet utanför projektorganisationerna

​​​​​​​2. Omfattningen av läroanstaltens (i samprojekt läroanstalternas) verksamhet: antal undervisningstimmar som berättigar till grund för statsandel år 2023

Övriga urvalsgrunder för beviljande av understöd:

 • Kvalitets- och utvecklingsunderstöd kan beviljas samma sökande under högst tre på varandra följande år. 
 • Understöd beviljas för högst ett kvalitets- och utvecklingsprojekt per sökande med undantag för eventuella samprojekt.   
 • Understödet kan inte användas för att genomföra utbildning som läroanstalten erbjuder.
 • Understödet kan användas för att fortbilda läroanstaltens personal endast till den del det planerade utvecklingsarbetet förutsätter det.
 • Den sökande har redogjort för tidigare beviljade understöd på det sätt som anges i beslutet.

Utbildningsstyrelsen strävar efter att fatta besluten om understöd senast 28.4.2023.

Ytterligare information i frågor som gäller ansökningsmeddelandets innehåll ges av 

 • undervisningsrådet Sonja Hyvönen (svenskspråkiga sökande), sonja.hyvonen [at] oph.fi, tfn 029 533 1072
 • i tekniska frågor som gäller ansökningsblanketten: valtionavustukset [at] oph.fi