Valtionavustus

Vapaan sivistystyön opintoseteliavustukset 2021

Vapaa sivistystyö
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
16.3.2021 – 21.4.2021 klo 16:15
Hakulomake
Rahoitushaku-uutinen
Määräraha
2 216 000 €
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Heikki Tulkki

Valintaperusteet

1) Erityishuomion (romanit, saamelaiset, viittomakieliset, luku- ja kirjoitustaidottomat maahanmuuttotaustaiset) kohderyhmät
2) Alueellinen tasa-arvo
3) Hakutiedotteessa lueteltujen kohderyhmien suhteellinen osuus oppilaitosmuodon hakemuksissa
4) Oppilaitokselle osoitetut VOS-yksiköt vuodelle 2021
Attachments

Tausta ja tavoitteet

Laki vapaasta sivistystyöstä 21.8.1998/632 ja 30.12.2014/1411 (14 § ja 16 §) ja 19.12.2017/965 (24 §)
Valtionavustuslaki 27.7.2001/688
Valtion vuoden 2021 talousarvio, mom. 29.10.31.2.3.1, 29.10.31.2.3.2, 29.10.31.2.3.3/Vapaa sivistystyö

Opintoseteliavustus on tarkoitettu korvaamaan aikuisopiskelusta perittäviä maksuja vapaan sivistystyön tutkintoon johtamattomassa koulutuksessa.  Avustuksen avulla oppilaitos voi alentaa opintomaksuja tai jättää ne kokonaan perimättä opiskelijoilta, joiden kouluttautumista halutaan edistää.  

Ryhmät, joiden kouluttautumista opintoseteleillä voidaan tukea:

Maahanmuuttajat, joilla on kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta Suomessa. Turvapaikanhakijat eivät kuulu tähän ryhmään.
Työttömät, jotka ovat kokopäivätyöhön käytettävissä tai jotka odottavat sovitun työn alkamista. Työttömiksi voidaan myös lukea pitkäksi ajaksi lomautetut henkilöt.
Henkilöt, joilla ei ole perusopetuksen jälkeistä koulutusta.
Henkilöt, joilla on oppimisvaikeuksia
. Lähtökohtana on henkilön oma kokemus oppimisvaikeuksista.
Peruskoulun päättäneet nuoret (alle 25-vuotiaat), joilla ei ole jatkokoulutuspaikkaa.
Seniorit, jotka ovat 63 vuotta täyttäneitä.
Eläkettä saavat henkilöt, jotka eivät ole ansiotyössä.

Lisäksi otetaan huomioon opintoseteliavustuksen erityinen tarve, jos edellä esitettyihin ryhmiin kuuluu lisäksi opiskelijoita, joiden saamen-, romani- ja viittomakielisiä opintoja edistetään tai maahanmuuttotaustaisia opiskelijoita, joiden luku- ja kirjoitustaidon kehitttymistä edistetään ja heidän kotoutumisaikansa on jo ylittynyt

Opintoseteliavustusta ei voi käyttää täysimääräisen valtionosuuden piirissä olevien vapaan sivistystyön maahanmuuttajaopiskelijoiden luku- ja kirjoitustaidon opintojen tukemiseen (L 965/2017 19.12.2017, 24 §).

Kansanopistoissa koulutuksen vähimmäislaajuus on kahdeksan opiskelijaviikkoa.

Avustuksesta enintään 15 % tai valinnaisesti 1 000 euroa voidaan kohdentaa kohderyhmien aktivoinnista, opetusjärjestelyistä sekä hakevan ja tukevan toiminnan palveluista aiheutuviin erityiskustannuksiin. 

Kuka voi hakea

Opintoseteliavustusta voivat hakea kansalaisopistojen, kansanopistojen ja opintokeskusten ylläpitäjät.

Opintoseteliavustuksella tuettua koulutusta voidaan toteuttaa myös useamman hakukelpoisen oppilaitoksen yhteisenä koulutuksena. Tällöin yksi oppilaitoksen ylläpitäjistä tekee hakemuksen kaikkien mukana olevien puolesta ja nimetään avustusta vastuullisesti hallinnoivaksi oppilaitokseksi. Valtionavustus maksetaan vastuullisen hakijan tilille. Kahden tai useamman oppilaitoksen yhteishakemuksena jätettävässä hakemuksessa oppilaitosten toiminnan laajuuden arvioinnin kriteerinä on hakijaosapuolten vahvistettujen suoritteiden yhteismäärä.  Hankkeen toteuttajien tulee tehdä keskenään valtionavustuslain mukainen yhteistyösopimus valtionavustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja niiden ehdoista (Opetushallituksen yleisohje valtionavustusten hakijoille ja käyttäjille 2/500/2016/OPH).

Haettava rahoitus ja rahoituskausi

Valtion vuoden 2021 talousarvion momentille 29.10.31 on osoitettu määräraha opintoseteliavustusta varten kansalaisopistoille, kansanopistoille ja opintokeskuksille

Avustusta voidaan käyttää heti avustuspäätöksen saamisen jälkeen ja sitä voi käyttää vuoden 2022 loppuun. Avustuksen käytöstä tulee raportoida 30.6.2023 mennessä.

HAKURYHMÄ 1. Kansalaisopistot 
Määräraha: noin 1 000 000 €

HAKURYHMÄ 2 Kansanopistot
Määräraha: noin 1 000 000 €

HAKURYHMÄ 3. Opintokeskukset
Määräraha: noin 150 000 €

Hakeminen ja hakuohjeet

Opintoseteliavustukset avataan haettavaksi 16.3.2021 ja päätökset pyritään tekemään 17.5.2021 mennessä. Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella oppilaitoksen ylläpitäjän nimissä. 

Hakulinkki https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/336/?lang=fi

Opintoseteliavustuksella tuettua koulutusta voidaan toteuttaa myös useamman hakukelpoisen oppilaitoksen yhteisenä koulutuksena. Tällöin yksi oppilaitoksen ylläpitäjistä tekee hakemuksen kaikkien mukana olevien puolesta ja nimetään avustusta vastuullisesti hallinnoivaksi oppilaitokseksi. Valtionavustus maksetaan vastuullisen hakijan tilille. Kahden tai useamman oppilaitoksen yhteishakemuksena jätettävässä hakemuksessa oppilaitosten toiminnan laajuuden arvioinnin kriteerinä on hakijaosapuolten vahvistettujen suoritteiden yhteismäärä.  Hankkeen toteuttajien tulee tehdä keskenään valtionavustuslain mukainen yhteistyösopimus valtionavustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja niiden ehdoista (Opetushallituksen yleisohje valtionavustusten hakijoille ja käyttäjille 2/500/2016/OPH).

Hakijan edellytetään jättäneen selvitykset vuonna 2018 ja sitä ennen myönnettyjen opintoseteliavustusten käytöstä. 

Hakemuksen tulee olla tallennettuna järjestelmään viimeistään 21.4.2021 klo 16.15. 

 

Näin hakemus arvioidaan

Hakemusten arvioinnissa otetaan huomioon 

ryhmien tasapuolinen avustaminen
oppilaitoksen valtionosuuteen oikeuttavien vapaan sivistystyön vahvistettujen suoritteiden kokonaismäärä vuonna 2021  

 

Rahoituspäätökset

Päätökset pyritään tekemään 17.5.2021 mennessä.

Lisätiedot

Lisätietoja antavat 

haun sisältöjen osalta opetusneuvos Heikki Tulkki, heikki.tulkki [at] oph.fi (puh. 029 533 1971)

hakulomakkeeseen liittyvissä teknisissä asioissa 
valtionavustukset [at] oph.fi  tai assistentti Leena Aikio-Einiö, leena.aikio-einio [at] oph.fi  (puh. 029 533 1040)