Valtionavustus

Vapaan sivistystyön opintoseteliavustukset 2023

Vapaa sivistystyö
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
30.1.2023 – 9.3.2023 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
2 216 000 €

Opintoseteliavustus on tarkoitettu korvaamaan aikuisopiskelusta perittäviä maksuja vapaan sivistystyön tutkintoon johtamattomassa koulutuksessa. Avustuksen avulla oppilaitos voi alentaa opintomaksuja tai jättää ne kokonaan perimättä opiskelijoilta, joiden kouluttautumista halutaan edistää. Avustusta voivat hakea kansalaisopistojen, kansanopistojen ja opintokeskusten ylläpitäjät. 

Attachments
 • Laki vapaasta sivistystyöstä 21.8.1998/632 ja 30.12.2014/1411 (14 § ja 16 §) ja 19.12.2017/965 (24 §) 
 • Valtionavustuslaki 27.7.2001/688 
 • Valtion vuoden 2023 talousarvio, mom. 29.10.31.2.3.1, 29.10.31.2.3.2, 29.10.31.2.3.3/Vapaa sivistystyö

Opintoseteliavustus on tarkoitettu korvaamaan aikuisopiskelusta perittäviä maksuja vapaan sivistystyön tutkintoon johtamattomassa koulutuksessa. Avustuksen avulla oppilaitos voi alentaa opintomaksuja tai jättää ne kokonaan perimättä opiskelijoilta, joiden kouluttautumista halutaan edistää.

Ryhmät, joiden kouluttautumista opintoseteleillä voidaan tukea:

 • Maahanmuuttajat, joilla on kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta Suomessa. Turvapaikanhakijat eivät kuulu tähän ryhmään.
 • Työttömät, jotka ovat kokopäivätyöhön käytettävissä tai jotka odottavat sovitun työn alkamista. Työttömiksi voidaan myös lukea pitkäksi ajaksi lomautetut henkilöt. 
 • Henkilöt, joilla ei ole perusopetuksen jälkeistä koulutusta ja jotka eivät kuulu oppivelvollisuuden piiriin. 
 • Henkilöt, joilla on oppimisvaikeuksia. Lähtökohtana on henkilön oma kokemus oppimisvaikeuksista. 
 • Eläkettä saavat henkilöt, jotka eivät ole ansiotyössä.

Lisäksi otetaan huomioon opintoseteliavustuksen erityinen tarve, jos edellä esitettyihin ryhmiin kuuluu lisäksi opiskelijoita, joiden saamen-, romani- ja viittomakielisiä opintoja edistetään tai maahanmuuttotaustaisia opiskelijoita, joiden luku- ja kirjoitustaidon kehittymistä edistetään ja heidän kotoutumisaikansa on jo ylittynyt.

Opintoseteliavustusta ei voi käyttää täysimääräisen valtionosuuden piirissä olevien vapaan sivistystyön maahanmuuttajaopiskelijoiden luku- ja kirjoitustaidon opintojen tukemiseen (L 965/2017 19.12.2017, 24 §) eikä oppivelvollisille suunnatussa vapaan sivistystyön koulutuksessa opiskeluun (L 632/1998 30.12.2020, 25 §; L1214/2020 30.12.2020, 4 ja 5 §).

Osa avustuksesta (enintään 15 %, maksimissaan kuitenkin 1 000 €) voidaan kohdentaa kohderyhmien aktivoimisesta, opetusjärjestelyistä sekä hakevan ja tukevan toiminnan palveluista aiheutuviin erityiskustannuksiin.

Opintoseteliavustusta voivat hakea kansalaisopistojen, kansanopistojen ja opintokeskusten ylläpitäjät.

Opintoseteliavustuksella tuettua koulutusta voidaan toteuttaa myös useamman hakukelpoisen oppilaitoksen yhteisenä koulutuksena. Tällöin yksi oppilaitoksen ylläpitäjistä tekee hakemuksen ja toimii avustuksesta vastaavana päähakijana. Valtionavustus maksetaan päähakijan tilille. Hankkeen toteuttajien tulee tehdä keskenään valtionavustuslain mukainen yhteistyösopimus valtionavustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja niiden ehdoista (Opetushallituksen yleisohje valtionavustusten hakijoille ja käyttäjille, OPH 2729/2022).

Valtion vuoden 2023 talousarvion momentille 29.10.31 on osoitettu määräraha opintoseteliavustusta varten kansalaisopistoille, kansanopistoille ja opintokeskuksille. 

 • Kansalaisopistot 1 000 000 €
 • Kansanopistot 1 066 000 €
 • Opintokeskukset 150 000 €

Avustusta voidaan käyttää heti avustuspäätöksen saamisen jälkeen, ja sitä voi käyttää vuoden 2024 loppuun. Avustuksen käytöstä tulee raportoida 31.3.2025 mennessä.

Opetushallitus avaa opintoseteliavustukset haettavaksi 30.1.2023. Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella oppilaitoksen ylläpitäjän nimissä.

Hakemuksen tulee olla tallennettuna järjestelmään viimeistään 9.3.2023 klo 16.15. 

Useamman hakukelpoisen oppilaitoksen yhteisenä järjestettävä koulutus, ks. hakutiedotteen kohta 2. Kuka voi hakea.

Hakemusten arvioinnissa otetaan huomioon: 

 • kohderyhmien tasapuolinen avustaminen 
 • oppilaitoksen valtionosuuteen oikeuttavien vapaan sivistystyön vahvistettujen suoritteiden kokonaismäärä vuonna 2023. Kahden tai useamman oppilaitoksen yhteishakemuksena jätettävässä hakemuksessa oppilaitosten hakijaosapuolten vahvistettujen suoritteiden yhteismäärä.

Lisäksi avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että hakija on jättänyt selvitykset vuonna 2020 ja sitä ennen myönnettyjen opintoseteliavustusten käytöstä.

Määräaikaan mennessä saapui 224 hakemusta. Avustushakemusten yhteenlaskettu summa oli 5 646 565 euroa. Avustusta myönnettiin kaikille 224 hakijalle. Myönnettyjen avustusten määrä on yhteensä 2 216 000 euroa. 

Lisätietoja antavat:

 • haun sisältöjen osalta vapaan sivistystyön opetusneuvos Heikki Tulkki, heikki.tulkki [at] oph.fi ja asiantuntija Mirka Råback, mirka.raback [at] oph.fi (p. 029 533 11 84) 
 • hakulomakkeeseen liittyvissä teknisissä asioissa valtionavustukset [at] oph.fi