Statsunderstöd

Studiesedelunderstöd för det fria bildningsarbetet 2023

Fritt bildningsarbete
Status
Avgjord
Ansökningstid
30.1.2023 – 9.3.2023 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
2 216 000 €
 • Lagen om fritt bildningsarbete 21.8.1998/632 och 30.12.2014/1411 (14 § och 16 §) och 19.12.2017/965 (24 §)
 • Statsunderstödslagen 27.7.2001/688     
 • Statsbudgeten för 2023, moment 29.10.31.2.3.1, 29.10.31.2.3.2, 29.10.31.2.3.3 Fritt bildningsarbete

Studiesedelunderstödet är avsett att ersätta utgifter som tas ut av vuxenstuderande som deltar i utbildning inom det fria bildningsarbetet som inte leder till examen. Med hjälp av understödet kan läroanstalten låta bli att ta ut studieavgifter eller sänka studieavgifterna för målgrupper vilkas utbildning man vill främja.  

Målgrupper vilkas utbildning kan stödjas med studiesedelunderstöd:

 • Invandrare som har sin hemkommun i Finland enligt lagen om hemkommun (201/1994). Asylsökande hör inte till denna grupp.
 • Arbetslösa som står till förfogande för heltidsarbete eller som väntar på att ett avtalat arbete ska börja. Också personer som permitterats för en längre tid kan räknas som arbetslösa.  
 • Personer som saknar utbildning efter den grundläggande utbildningen och som inte omfattas av den utvidgade läroplikten.
 • Personer som har inlärningssvårigheter. Utgångspunkten är att personerna själva upplever att de har svårt att lära sig.
 • Personer som får pension och som inte förvärvsarbetar.

Därtill beaktas ett särskilt behov av studiesedelunderstöd om det i de ovannämnda grupperna även ingår studerande, vars studier i samiska, romani och teckenspråk ska främjas eller sådana studerande med invandrarbakgrund vars utveckling av läs- och skrivfärdigheter ska främjas och vars integrationstid redan har överskridits.

Studiesedelunderstödet kan inte användas för att stödja sådana studier i läs- och skrivfärdigheter för studerande med invandrarbakgrund inom det fria bildningsarbetet som beviljas statsandel till 100 procent (L 965/2017, 19.12.2017, 24 §) och inte heller för studier inom utbildning i fritt bildningsarbete som riktar sig till läropliktiga (L632/1998 30.12.2020, 25 §; L 1214/2020 30.12.2020, 4 och 5 §).

Av understödet kan högst 15 procent eller alternativt 1 000 euro riktas till särskilda kostnader som uppkommer för att aktivera målgrupperna, för att ordna studierna eller för uppsökande och stödjande verksamhet. 

Studiesedelunderstöd kan sökas av huvudmännen för medborgarinstitut, folkhögskolor och studiecentraler.

Utbildning som stöds med studiesedelunderstöd kan även genomföras gemensamt av flera läroanstalter som är behöriga att söka understöd. I sådana fall är det en av läroanstalternas huvudmän som gör upp ansökan och blir den huvudansvariga sökande. Statsunderstödet betalas på den huvudansvariga sökandes konto. Projektaktörerna ska tillsammans i enlighet med statsunderstödslagen ingå ett avtal om användningen av statsunderstödet samt om övervakningen av och villkoren för användningen (Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar för sökande och användare av statsunderstöd OPH 2729/2022).

Av anslaget under moment 29.10.31 i statsbudgeten för år 2023 anvisas studiesedelunderstöd för medborgarinstitut, folkhögskolor och studiecentraler. 

 • Medborgarinstitut 1 000 000 €
 • Folkhögskolor 1 066 000 €
 • Studiecentraler 150 000 €

Understödet kan användas från den dag då mottagaren tagit del av understödsbeslutet fram till slutet av år 2024. Redovisningarna om användningen av understödet ska lämnas in senast 31.3.2025.
 

Utbildningsstyrelsen utlyser studiesedelunderstöden 30.1.2023. Ansökan ska göras på en digital ansökningsblankett i huvudmannens namn.

Ansökan ska vara sparad i ansökningssystemet senast 9.3.2023 klockan 16.15. 

Utbildning som ordnas gemensamt av flera läroanstalter som är behöriga att söka understöd, se punkt 2 i ansökningsmeddelandet: Vem kan söka?

I bedömningen av ansökningarna beaktas:

 • en jämlik fördelning av understödet mellan grupperna
 • läroanstaltens totala antal bekräftade prestationer inom det fria bildningsarbetet som berättigar till statsandel år 2023.En ansökan som lämnas in gemensamt av två eller flera läroanstalter bedöms utifrån projektparternas totala antal prestationer.

En förutsättning för att beviljas understöd är att den sökande har lämnat in redovisningarna om användningen av studiesedelunderstöd som beviljats år 2020 och tidigare.

Målet är att besluten om finansiering fattas senast 28.4.2023.

Ytterligare information ges av 

 • undervisningsrådet Sonja Hyvönen (svenskspråkiga sökande), sonja.hyvonen [at] oph.fi, tfn 029 533 1072
 • i tekniska frågor som gäller ansökningsblanketten: valtionavustukset [at] oph.fi