Valtionavustus

Vapaan sivistystyön opintoseteliavustukset maahanmuuttajanuorten koulutukseen 2021

Vapaa sivistystyö
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
16.3.2021 – 21.4.2021 klo 16:15
Hakulomake
Rahoitushaku-uutinen
Määräraha
1 903 000 €
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Heikki Tulkki

Valintaperusteet

Haettavien opetustuntien tai opiskelijaviikkojen määrä
Opiskelijamäärä
Opiskelijarekrytoinnin ja hakevan toiminnan järjestäminen
Koulutuksen opetussuunnitelma (hakulomakkeessa lyhyesti)
Hakemuksen liitteessä esitetyt toimet (hakutiedotteessa)
Hankkeen talousarvio / kustannuserittely ja arvioidut kustannukset opetustuntia tai opiskelijaviikkoa kohden (työmuodon oma suorite)

Tausta ja tavoitteet

Laki vapaasta sivistystyöstä 21.8.1998/632 ja 30.12.2014/1411 (14§ ja 16 §)
Valtionavustuslaki 27.7.2001/688
Valtion vuoden 2021 talousarvio, mom. 29.10.31.2.4.1 ja 29.10.31.2.4.2 /Vapaa sivistystyö

Nuorisotakuun opintoseteliavustuksella tuetaan vapaan sivistystyön tutkintoon johtamatonta ensisijaisesti nuorten maahanmuuttajien opiskelu- ja kielitaitoa parantavaa kouluttautumista. Mikäli myönnettyä avustusta ei voida kokonaan käyttää ensisijaisen kohderyhmän koulutukseen, voidaan sitä käyttää myös muiden heikossa opiskelu- tai työmarkkinatilanteessa olevien, alle 30-vuotiaiden nuorten koulutukseen.

Nuori voi osallistua avustuksella tuettavaan koulutukseen, jos hän ei ole oppivelvollinen eikä koulutus ole tutkintoon johtavaa. Oppilaitos huolehtii koulutukseen liittyvästä tiedottamisesta, opiskelijoiden rekrytoimisesta ja mahdollisista opiskelun tukitoimista. 

Maahanmuuttajilla tarkoitetaan Suomeen muuttaneita ulkomaalaisia henkilöitä, joilla on kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta Suomessa. Turvapaikanhakijat eivät kuulu maahanmuuttajakäsitteen piiriin tässä yhteydessä.

Opintoseteliavustusta ei voi käyttää täysimääräisen valtionosuuden piirissä olevien vapaan sivistystyön maahanmuuttajaopiskelijoiden kotoutumissuunnitelmaan hyväksytyn opintojen tukemiseen (L 965/2017 19.12.2017, 24 §).

 

Kuka voi hakea?

Avustusta voivat hakea kansalaisopistojen ja kansanopistojen ylläpitäjät.

Avustuksella tuettua koulutusta on mahdollista toteuttaa myös useamman oppilaitoksen yhteisenä. Tällöin yksi oppilaitos tekee hakemuksen kaikkien mukana olevien oppilaitosten puolesta ja se nimetään avustusta vastuullisesti hallinnoivaksi oppilaitokseksi. Valtionavustus maksetaan tämän oppilaitoksen tilille. Hankkeen toteuttajien tulee tehdä keskenään valtionavustuslain mukainen yhteistyösopimus valtionavustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja niiden ehdoista (Opetushallituksen yleisohje valtionavustusten hakijoille ja käyttäjille 2/500/2016/OPH).

Haettava rahoitus ja rahoituskausi

HAKURYHMÄ 1. Kansalaisopistot 
Määräraha: noin 863 000 €

    
HAKURYHMÄ 2. Kansanopistot
Määräraha: noin 1 040 000 €

Avustusta myönnetään vuoden 2021 määrärahasta.  

Avustuksen käyttöaika alkaa avustuspäätöksen saamisesta ja sillä tuetun koulutuksen tulee päättyä viimeistään 31.12.2022. Avustuksen käytöstä tulee raportoida viimeistään 15.6.2023.

Hakeminen ja hakuohjeet

Nuorisotakuun opintoseteliavustukset avataan haettavaksi 16.3.2021. Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella oppilaitoksen ylläpitäjän nimissä. Hakemuksen tulee olla tallennettuna järjestelmään viimeistään 21.4.2021 klo 16.15. 

Hakulinkki https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/338/?lang=fi

 

 

 

Näin hakemus arvioidaan

Hakemukset arvioidaan seuraavin perustein:

  1. opiskelijamäärä ja opintojen laajuus
  2. opiskelijakohtaisten opintojen kustannukset vertailuna keskimääräisiin kustannuksiin
  3. koulutustarpeen osoittaminen ja opiskelijarekrytoinnin suunnitelmallisuus 
  4. opetussuunnitelman laatu ja toteutuksen konkreettisuus sekä mahdollisuus henkilökohtaistamiseen
  5. opiskeluun liittyvien tukitoimien suunnittelu ja laatu
  6. kokemus maahanmuuttajien koulutuksesta
  7. vuonna 2018 myönnetyn avustuksen käytön raportointi.
    Lisäksi otetaan huomioon oppilaitoksen vuodelle 2021 vahvistettujen valtionosuussuoritteiden määrä.

Rahoituspäätökset

Päätökset pyritään tekemään 17.5.2021 mennessä.

Lisätiedot

Lisätietoja antavat 

haun sisältöjen osalta opetusneuvos Heikki Tulkki heikki.tulkki [at] oph.fi  (puh. 029 533 1971

hakulomakkeeseen liittyvissä teknisissä asioissa valtionavustukset [at] oph.fi tai assistentti Leena Aikio-Einiö leena.aikio-einio [at] oph.fi  (puh. 029 533 1040)