Valtionavustus

Vapaan sivistystyön ylimääräiset avustukset 2021

Vapaa sivistystyö
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
14.10.2021 – 24.11.2021 klo 16:15
Hakulomake
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Heikki Tulkki
Asiantuntija Mirka Råback

Taloustietolomakelinkki https://www.oph.fi/en/media/21206

Päivitetty 15.11.2021 HUOM! Hakuaikaa on jatkettu 24.11. asti.

Valintaperusteet

Käyttökate (Tilanne liikevaihdon kulujen maksamisen jälkeen)
Nettotulos (Kannattavuus /varsinaisen toiminnan tulos kun menot ja velkojen korot maksettu)
Omavaraisuusaste (Vakavaraisuus – oman pääoman osuus varallisuudesta)
Quick ratio (Maksuvalmius / rahoitusomaisuus ja saamiset suhteessa lyhytaikaisiin velkoihin)
Ylläpitäjän taloudellinen asema (Omistajan kyky halutessaan tukea oppilaitosta)
Taloudellinen kehitys (alijäämien toistuvuus /kehityssuunta)
Asiantilan pysyvyys/ennakoitavuus
Taloudellisen tuen tarve (yleisarvio)
Toiminnallinen kehitys vv. 2018-2020 (opiskelijamäärät)

Tausta ja tavoitteet

Laki vapaasta sivistystyöstä 21.8.1998/632 ja 30.12.2014/1411 (14 § ja 16 §) ja 19.12.2017/965
Valtionavustuslaki 27.7.2001/688
Valtion vuoden 2021 talousarvio, mom. 29.10.31, vapaa sivistystyö

Vapaata sivistystyötä koskevan lain mukaan oppilaitosten ylläpitäjille voidaan myöntää laatu- ja kehittämisavustuksia, opintoseteliavustuksia, rakenteellista kehittämistä tukevia avustuksia sekä ylimääräisiä avustuksia käyttökustannuksiin valtion talousarviossa osoitettujen määrärahojen rajoissa.

Valtion vuoden 2021 talousarvion momentilla 29.10.31 (vapaa sivistystyö) on osoitettu määräraha vapaan sivistystyön ylimääräisiä valtionavustuksia varten. 

Avustus on tarkoitettu oppilaitoksen tilapäisten taloudellisten vaikeuksien helpottamiseen. Avustus tulee käyttää oppilaitoksen käyttökustannusten kattamiseen.

Kuka voi hakea?

Avustusta voivat hakea kansanopistojen ja kesäyliopistojen ylläpitäjät.

Haettava rahoitus ja rahoituskausi

Opetushallitus on varautunut jakamaan määrärahasta yleisavustuksina kansanopistojen ylläpitäjille 50 000 euroa ja kesäyliopistojen ylläpitäjille 50 000 euroa, yhteensä 100 000 euroa.

HAKURYHMÄ 1 Kansanopistot
Määräraha: 50 000 euroa
Talousarviotili (momentti) 29.10.31.2.1.2.

HAKURYHMÄ 2 Kesäyliopistot
Määräraha: 50 000 euroa
Talousarviotili (momentti) 29.10.31.2.1.3.

Avustuksen käyttöaika alkaa 1.1.2021 ja päätyy 31.12.2021.

Näin hakemus arvioidaan

Välttämättömänä edellytyksenä avustuksen saamiselle ovat seuraavat ehdot:

1. Hakemus on saapunut määräajassa.
2. Hakija on hakukelpoinen.
3. Hakijan jättämä hakemus sisältää tiedot hakijan mahdollisesti vuosina 2018–2020 saamista ylimääräisistä avustuksista ja Opetushallitukselle on jätetty näitä koskevat selvitykset.
4. Avustettava toiminta toteutetaan avustuksen käyttöajan rajoissa.

Ensisijaisena valintaperusteena on oppilaitoksen taloudellisen tuen tarve. Lisäksi otetaan huomioon oppilaitoksen toiminnallinen ja taloudellinen kehitys. Avustusta myönnetään korkeintaan kolmena peräkkäisenä vuonna.

Hakeminen ja hakuohjeet

Avustushakemus ylimääräisen avustuksen saamiseksi tehdään sähköisellä hakulomakkeella oppilaitoksen ylläpitäjän nimissä.
Hakulinkki https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/354/?lang=fi

Oppilaitoksen ylläpitäjän tulee ilmoittaa hakulomakkeella nimenkirjoitusoikeudellisen henkilön virallinen sähköpostiosoite sekä organisaation virallinen sähköpostiosoite, joihin kumpaankin lähetetään linkki käsittelyyn jätetystä hakemuksesta.

1.    Edellisen tilikauden tuloslaskelma ja tase liitetietoineen
2.    Toimintakertomus edelliseltä tilikaudelta 
3.    Tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta 
4.    Oppilaitosta koskeva toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021 
5.    Viimeisin käytettävissä oleva tuloslaskelma/tase vuoden 2021 osalta, kuitenkin vähintään 31.8.2021 ulottuva
6.    Oppilaitoksen toiminnallista kehitystä kuvaava esitys viiden viimeisen vuoden ajalta graafisessa muodossa.
7.    Taloustietolomake (täytettynä lomakkeen ohjeen mukaan) sekä oppilaitoksen ylläpitäjän että oppilaitoksen osalta. Hakulomake sisältää linkin taloustietolomakkeeseen.
8.    Taulukkona ja graafisessa muodossa selvitys tilinpäätöksistä viiden viimeisen vuoden osalta tilinpäätöksen tuloksesta ja tehdyistä poistoista.

Haku avataan 14.10.2021 klo 12.00. Sähköisen avustushakemuksen tulee olla jätettynä Opetushallitukselle viimeistään 16.11.2021 klo 16.15.

Rahoituspäätökset

Opetushallitus pyrkii tekemään päätökset 30.11.2021 mennessä. 

Lisätiedot

Lisätietoja antavat 

haun sisältöjen osalta
opetusneuvos Heikki Tulkki heikki.tulkki [at] oph.fi (puh. 029 533 1971)

asiantuntija Mirka Råback, mirka.raback [at] oph.fi (puh. 029 533 1184)

teknisissä asioissa valtionavustukset [at] oph.fi