Statsunderstöd

Extra statsunderstöd inom fria bildningen 2021

Fritt bildningsarbete
Status
Avgjord
Ansökningstid
14.10.2021 – 24.11.2021 kl 16:15
Ansökningsblankett
Mer information
Undervisningsrådet Sonja Hyvönen

Länk till ekonomiblanketten: https://www.oph.fi/en/media/21207

Urvalsgrunder

Driftsbidrag (omsättning efter att avgifterna betalats)
Nettoresultat (Lönsamhet/ resultatet av den egentliga verksamheten då utgifterna och räntan på skulderna har betalats)
Självfinansieringsgrad
Kassalikviditet (Betalningsförmåga/ finansieringstillgångar och fordringar i förhållande till kortvariga skulder)
Upprätthållarens ekonomiska situation (Ägarens förmåga att stödja läroanstalten)
Den ekonomiska utvecklingen (underskottets varaktighet/utveckling)
Den ekonomiska situationens varaktighet/förutsägbarhet
Behovet av ekonomiskt stöd (en allmän uppskattning)
Utveckling av verksamheten åren 2017-2019 (antal studerande)

Bakgrund och mål

 • Lagen om fritt bildningsarbete 21.8.1998/632 och 30.12.2014/1411 (14 § och 16 §) och 19.12.2017/965.
 • Statsunderstödslagen 27.7.2001/688          
 • Statsbudgeten för år 2021, moment 29.10.31, fritt bildningsarbete

I enlighet med lagen om fritt bildningsarbete kan huvudmannen för en läroanstalt inom ramen för anslagen i statsbudgeten beviljas understöd i form av kvalitets- och utvecklingsunderstöd, understöd för studiesedlar och bidrag för strukturutveckling samt extra understöd för driftskostnaderna.

Finansiering för extra statsunderstöd för fritt bildningsarbete beviljas från anslaget under moment 29.10.31 (fritt bildningsarbete) i statsbudgeten för år 2021.

Understödet är avsett för att underlätta läroanstaltens tillfälliga ekonomiska svårigheter. Understödet ska användas för att täcka läroanstaltens driftskostnader.

Vem kan söka?

Extra statsunderstöd kan sökas av folkhögskolornas och sommaruniversitetens huvudmän.

 

Finansiering och finansieringsperiod

Utbildningsstyrelsen är beredd att av anslaget som allmänt statsunderstöd anvisa folkhögskolornas huvudmän 50 000 euro och sommaruniversitetens huvudmän 50 000 euro, sammanlagt 100 000 euro. 

ANSÖKNINGSGRUPP 1           Folkhögskolor

Anslag:                                         50 000 euro
Budgetkonto (moment)            29.10.31.2.1.2.

ANSÖKNINGSGRUPP 2            Sommaruniversitet 

Anslag:                                          50 000 euro
Budgetkonto (moment)            29.10.31.2.1.3.

Understödets användningstid börjar 1.1.2021 och slutar 31.12.2021.

Bedömning av ansökan

Nödvändiga förutsättningar för att beviljas understöd:                

 1. Ansökan har lämnats in inom utsatt tid.
 2. Den sökande är behörig att söka understöd.
 3. Ansökan innehåller uppgifter om eventuella extra statsunderstöd som den sökande fått under åren 2018–2020 och utredningar över dessa understöd har tillställts Utbildningsstyrelsen. 
 4. Verksamheten som understöds genomförs inom understödets användningstid.

Den främsta urvalsgrunden är läroanstaltens behov av ekonomiskt stöd och de medel som finns till förfogande. Därtill beaktas utvecklingen av läroanstaltens verksamhet och ekonomi. Understöd beviljas under högst tre på varandra följande år.

Ansökan och anvisningar

Ansökan om extra statsunderstöd görs på en digital ansökningsblankett i huvudmannens namn. 

Ansökningslänk https://statsunderstod.oph.fi/avustushaku/354/?lang=sv

Läroanstaltens huvudman ska på ansökningsblanketten meddela e-postadressen för en person med namnteckningsrätt samt organisationens officiella e-postadress. Till dessa adresser sänds en länk om den ansökan som lämnats in för handläggning.

Följande bilagor ska ingå i ansökan:

 1. Resultaträkning och balansräkning för föregående räkenskapsperiod jämte bilagor.
 2. Verksamhetsberättelse för föregående räkenskapsperiod.
 3. Revisionsberättelse för föregående räkenskapsperiod.
 4. Läroanstaltens verksamhetsplan och budget för år 2021.
 5. Den senaste resultaträkningen/balansräkningen som finns tillgänglig för år 2021, ska sträcka sig åtminstone till 31.8.2021.
 6. En grafisk beskrivning av läroanstaltens verksamhetsutveckling under de senaste fem åren.
 7. Formuläret för uppgifter om ekonomin (ifyllt enligt anvisningarna) både i fråga om läroanstaltens huvudman och läroanstalten. I ansökningsblanketten finns en länk till formuläret för de ekonomiska uppgifterna.
 8. En tabell över och en grafisk redovisning av boksluten för de senaste fem åren i fråga om bokslutens resultat och genomförda avskrivningar.

Ansökningstiden börjar 14.10.2021. Den digitala ansökan ska lämnas in till Utbildningsstyrelsen senast 16.11.2020 kl. 16.15.

Beslut om finansiering

Utbildningsstyrelsen strävar efter att fatta besluten om finansiering senast 30.11.2021.

 

Ytterligare information

I frågor som berör ansökans innehåll
undervisningsrådet Sonja Hyvönen (tfn 029 5331072), sonja.hyvonen [at] oph.fi

 i tekniska frågor: valtionavustukset [at] oph.fi