Valtionavustus

Varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus tasa-arvon sekä lasten ikätasoiseen seksuaalisuuteen ja turvataitoihin liittyvien taitojen vahvistamisen edistämiseksi

Varhaiskasvatus Henkilöstökoulutus
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
6.5.2022 – 15.6.2022 klo 16:15
Hakulomake
Määräraha
200 000 €
Lisätietoa antavat
Opetusneuvos Heidi Sairanen

Valtion rahoittaman varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksen tavoitteena on edistää varhaiskasvatuksessa toimivan henkilöstön jatkuvaa oppimista ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia kehittää ammatissa tarvittavaa osaamista. Henkilöstökoulutuksella tuetaan hallituksen koulutuspoliittisten uudistusten toimeenpanoa ja kehitetään toimintaympäristön muutoksiin sopeutumisessa tarvittavaa osaamista. Henkilöstökoulutus tukee omalta osaltaan opettajankoulutusfoorumin valmisteleman kehittämisohjelman linjauksia. Mahdollisuuksia osallistua koulutukseen edistävät digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen ja työpaikalla tapahtuva oppiminen. Varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamisen kehittämisen lähtökohtia ovat tietoperustaisuus ja tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaaminen. Koulutukseen osallistuminen tukee paikallisia kehittämis- ja täydennyskoulutussuunnitelmia sekä vahvistaa koko työyhteisön osaamisen kehittymistä.

Varhaiskasvatusta ohjaa Opetushallituksen laatimat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2022). Perusteiden mukaan inklusiivisessa toimintakulttuurissa edistetään tasa-arvoa kaikessa toiminnassa. Toimintakulttuurin kehittämisen kannalta on tärkeää, että tasa-arvoa koskevista asenteista keskustellaan työyhteisössä. Varhaiskasvatus on sukupuolisensitiivistä. Henkilöstö rohkaisee lapsia tekemään valintoja ilman sukupuoleen tai muihin henkilöön liittyviin seikkoihin sidottuja stereotyyppisiä rooleja ja ennakko-odotuksia. Henkilöstö tunnistaa lasten keskinäisten kohtaamisten eriarvoistavia piirteitä sekä puuttuu niihin hienotunteisesti ja johdonmukaisesti. Myönteisellä ja kannustavalla vuorovaikutuksella tuetaan lapsen oman identiteetin ja itsetunnon kehitystä.

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata heitä tekemään kestävän elämäntavan mukaisia valintoja. Tavoitteena on tukea lasten turvallisuuden tunnetta, antaa heille valmiuksia pyytää ja hakea apua sekä toimia turvallisesti erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä. Itsestä huolehtimiseen, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät taidot ovat kaikille tärkeitä. Lasten kanssa pohditaan terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä asioita. Lasten ikätasoista uteliaisuutta seksuaalisuuteen ja kehoon ohjataan kunnioittavasti sekä lapsia ohjataan kunnioittamaan ja suojelemaan omaa ja toisten kehoa.

 

Haun teemat

Hakemusta laadittaessa valitaan ensin teema-alue, jolle hankesuunnitelmaa esitetään. Sen jälkeen valitaan pääasiallinen kohderyhmä ja muut mahdolliset kohderyhmät.

Teema A)

 • Varhaiskasvatuksen ammattilaisille järjestettävän tasa-arvokoulutuksen toteuttaminen ja verkkokurssien materiaalihankinnat.

Teema B)

 • Pienten lasten ikätasoiseen seksuaalisuuteen ja turvataitoihin liittyvien taitojen vahvistamisen osaamiseen liittyvän koulutuksen lisääminen.

Molempiin teemoihin haetaan avustusta samalla hakulomakepohjalla. Hakemuksessa ilmoitetaan teema, johon hakemus kohdistuu. Mikäli hakija hakee avustusta molemmista teemoista, tulee hänen tehdä kaksi hakemusta.

 

Säädösperusta ja muut ohjausasiakirjat:

Valtionavustuslaki (688/2001)

Valtion talousarvio 2022

Hakijoina voivat olla kunnat, kuntayhtymät, rekisteröidyt yhteisöt tai säätiöt, yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Hakijayhteisöiltä edellytetään osaamista ja kokemusta henkilöstökoulutuksesta kasvatuksen tai opetuksen toimialoilla.

Opetushallitus asettaa haettaviksi valtionavustusta 200 000 euroa tasa-arvon sekä pienten lasten ikätasoiseen seksuaalisuuteen ja turvataitoihin liittyvien taitojen vahvistamisen osaamisen edistämiseksi seuraavasti:

A) 100 000 euroa varhaiskasvatuksen ammattilaisille järjestettävän tasa-arvokoulutuksen toteuttamiseen ja verkkokurssien materiaalihankintoihin

B) 100 000 euroa pienten lasten ikätasoiseen seksuaalisuuteen ja turvataitoihin liittyvien taitojen vahvistamisen osaamiseen liittyvän koulutuksen lisäämiseen

Avustusten käyttöaika alkaa valtionavustuspäätöksen päiväystä seuraavasta päivästä ja päättyy 31.12.2023.

Tässä erityisavustuksessa ei vaadita omarahoitusosuutta. Lopullinen edunsaaja on koulutukseen osallistuva henkilö eikä koulutusta järjestävä koulutusorganisaatio.

Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella. Hakuaika päättyy 15.6.2022 klo 16.15.

Avustushakemus täytetään sähköisessä hakujärjestelmässä.

Hakemus tulee olla tallennettuna sähköiseen hakujärjestelmään viimeistään haun päättymispäivänä klo 16.15 mennessä, jolloin hakulomake sulkeutuu. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hakijan tulee ilmoittaa hakulomakkeella allekirjoitusoikeudellisten henkilöiden, yhteyshenkilön sekä hakijan virallinen sähköpostiosoite. Näihin osoitteisiin lähetetään linkki käsittelyyn jätetystä hakemuksesta sekä myöhemmin tehtävä sähköinen päätös. Hakemusta ei allekirjoiteta.

Varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksissa toivottavaa on, että hankkeita toteutetaan useamman toimijan verkostoissa siten, että koulutusten sisällöt ovat monipuolisesti koulutuksen teemaan liittyviä. Koulutusten suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota koulutettavapäivän keskimääräisen hinnan kohtuullisuuteen. Yhteishankkeissa yksi hakijoista (hankkeen yhteyshenkilö) lähettää yhden, yhteisen hakemuksen. Hakemuksesta tulee käydä ilmi kunkin toimijan rooli hankkeen suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa.

Suositeltavaa on jo hakuvaiheessa laatia yhteistyöstä aiesopimukset yhteishankkeen osapuolten kesken. Myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen yhteyshenkilön tulee tehdä yhteistyösopimukset kumppaneiden kanssa. Yhteistyösopimuksen laatimisessa tulee noudattaa Opetushallituksen ohjetta, joka löytyy ohjetta, joka löytyy Opetushallituksen verkkosivuilta Ohje valtionavustuksen hakijalle ja käyttäjälle.

Henkilöstökoulutuksen valtionavustus kattaa avustettavasta koulutushankkeesta aiheutuvat menot. Se on tarkoitettu koulutuksesta aiheutuviin välittömiin menoihin, joita ei olisi syntynyt ilman kyseistä hanketta, ja jotka ovat välttämättömiä hankkeen toteutumisen kannalta. Tasa-arvokoulutuksen toteuttamisessa hyväksytään myös verkkokurssien materiaalihankinnat.

Valtionavustuksella voidaan kattaa vain hankkeen välittömät menot sekä sellaiset menoerät, joiden osalta voidaan osoittaa välitön aiheuttamisperuste. Tällaisia ovat esimerkiksi osuus kouluttajan palkasta, työtilan vuokra suhteessa hankkeessa käytettyyn työaikaan ja koulutuksiin käytettyjen tilojen vuokra koulutusajalta. Matkustuskustannukset hyväksytään valtion matkustusohjesäännön mukaisesti. Valtionavustushankkeen kustannuksiksi ei hyväksytä laskennallisia ja prosentuaalisia kustannuseriä, jotka eivät perustu hankkeesta aiheutuviin todellisiin menoihin ja jotka olisivat syntyneet ilman kyseistä hankettakin.

Valtionavustuksella ei rahoiteta esimerkiksi tutkimustoimintaa, koulutukseen osallistuvien matka-, ruokailu-, kahvitus-, sijais- ja majoituskuluja, julkaisujen painokuluja, ohjaus- tai muiden suunnitteluryhmien kuluja, laitehankintoja, työnohjausta, pienryhmämentorointia (3–5 henkilöä) eikä yksittäisiin osallistujiin kohdistuvia profilointi- tms. kuluja. Sitä ei voida myöntää pelkästään yhden opetuksen/koulutuksen järjestäjän (esimerkiksi yhden kunnan) tai oppilaitoksen ylläpitäjän omalle henkilöstölle tarkoitettuun koulutukseen.

Yhteys muihin hankkeisiin sekä rahoitusmuotoihin tulee selvästi esittää hankesuunnitelmassa sekä hankkeen talousarviossa.

Valtionavustuksen käytössä ja hankkeen taloudenpidossa on lisäksi noudatettava Opetushallituksen verkkosivuilla olevaa ohjetta Ohje valtionavustuksen hakijalle ja käyttäjälle.

Myönteisen päätöksen saaminen edellyttää, että

 • hakija on hakukelpoinen
 • hakija on antanut pyydetyt selvitykset aiemmin myönnettyjen valtionavustusten käytöstä
 • kohderyhmäehdot täyttyvät
 • koulutushankkeen sisältö vastaa haettua teema-aluetta
 • hakemukseen on liitetty Opetushallituksen Excel-pohjainen talousarvioehdotus
 • hankesuunnitelma on taloudellisesti realistinen ja talousarvio laadittu annettuja ohjeita noudattaen.

 

Hakemukset arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella:

 • koulutuksen tarvelähtöisyys
 • koulutuksen tietoperustaisuus
 • haulle asetettujen tavoitteiden toteutuminen
 • pitkäkestoisuus ammatillisen kehittymisen tukena
 • ohjaus ja tuki koulutusohjelman suorittamisen varmistamiseksi
 • hakijayhteisön osaaminen ja kouluttajien pätevyys
 • hankkeen organisointi ja toteutus mukaan lukien tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen
 • koulutusten toteuttaminen verkostohankkeina
 • tuotosten käyttökelpoisuus ja avoin jakaminen, joka tulee tehdä avoimella lisenssillä aoe.fi-palvelussa.

Päätökset tehdään viimeistään syyskuun 2022 aikana, kun kaikki hakemukset on käsitelty. Päätökset lähetetään hakemuksessa ilmoitetuille tahoille Opetushallituksen sähköisestä valtionavustusjärjestelmästä.

Opetusneuvos Heidi Sairanen p. 029 533 1426