Statsunderstöd

Personalutbildning inom småbarnspedagogik för att främja jämställdhet samt stärka färdigheter i anslutning till sexualitet och trygghetsfärdigheter på ett för barnets ålder lämpligt sätt

Småbarnspedagogik Personalutbildning
Status
Avgjord
Ansökningstid
6.5.2022 – 15.6.2022 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
200 000 €
Mer information
Undervisningsråd Charlotta Rehn

Urvalsgrunder

Utbildningen utgår från ett behov
Utbildningen är kunskapsbaserad
Målen som ställts upp för ansökan uppfylls
Långsiktighet som stöd för utvecklingen inom yrket
Handledning och stöd för att säkerställa genomförandet av utbildningsprogrammet
Den sökandes kunnande och utbildarnas behörighet
Organiseringen och genomförandet av projektet samt användningen av informations- och kommunikationsteknik
Utbildningarna genomförs som nätverksprojekt
Produkterna är ändamålsenliga och delas öppet, med en öppen licens i tjänsten aoe.fi

Bakgrund och mål                                            

Målet för den statligt finansierade personalutbildningen inom småbarnspedagogiken är att främja kontinuerligt lärande och lika möjligheter att utveckla den kompetens som personalen inom småbarnspedagogiken behöver. Genom personalutbildningarna stöder man verkställandet av regeringens utbildningspolitiska reformer och utvecklar den kompetens som behövs för att svara på förändringar i verksamhetsmiljön. Personalutbildningen stöder för sin del riktlinjerna i utvecklingsprogrammet som utarbetats inom lärarutbildningsforumet. Användningen av digitala lärmiljöer och lärande på arbetsplatsen främjar möjligheterna att delta i utbildning. Utgångspunkterna för att utveckla kompetensen hos personalen inom småbarnspedagogiken är att utbildningarna ska vara kunskapsbaserade och svara på framtida kompetensbehov. Deltagande i utbildning stöder de lokala utvecklings- och utbildningsplanerna samt stärker utvecklingen av kompetensen inom hela arbetsgemenskapen.

Småbarnspedagogiken styrs av Grunderna för planen för småbarnspedagogik (2022) som Utbildningsstyrelsen har utarbetat. I enlighet med grunderna för planen för småbarnspedagogik ska en inkluderande verksamhetskultur främja jämställdhet i all verksamhet. För att kunna utveckla verksamhetskulturen är det viktigt att attityder i anslutning till jämställdhet diskuteras i arbetsgemenskapen. Småbarnspedagogiken ska vara genussensitiv. Personalen ska uppmuntra barnen att göra val oberoende av könsbundna eller andra personrelaterade stereotypa rollmönster och förväntningar. Personalen ska lägga märke till om det förekommer ojämlikt bemötande bland barnen och ingripa på ett finkänsligt och konsekvent sätt. Positiv och uppmuntrande kommunikation stöder utvecklingen av barnets identitet och självkänsla.

Småbarnspedagogiken har som uppdrag att stärka färdigheter som hör samman med barnens välbefinnande, säkerhet och trygghet samt att handleda dem att göra val som överensstämmer med en hållbar livsstil. Målet är att stödja barnens känsla av trygghet och säkerhet, lära dem att be om och söka hjälp och att handla tryggt i olika situationer och miljöer. Alla behöver kunna ta hand om sig själva, värna om sin hälsa och trygghet. Tillsammans med barnen ska man fundera över faktorer som är förknippade med hälsa, trygghet och säkerhet. Barnens nyfikenhet gentemot sexualitet och kroppen ska handledas på ett respektfullt och för barnets ålder lämpligt sätt. Barnen ska också få handledning i att respektera sin egen och andras kroppsliga integritet.

 

Teman för ansökan

När ansökan görs upp väljer man först det temaområde för vilket en projektplan presenteras. Därefter väljer man den huvudsakliga målgruppen och eventuella övriga målgrupper.


Tema A)

 • Genomförandet av utbildning i jämställdhet för yrkesverksamma inom småbarnspedagogiken och anskaffning av material för nätbaserade kurser.

Tema B)

 • Ökad fortbildning som anknyter till kompetens för att stärka yngre barns färdigheter i anslutning till sexualitet och trygghetsfärdigheter på ett för barnets ålder lämpligt sätt.

Ansökan om understöd görs med samma blankettbotten för bägge teman. Den sökande ska i ansökan välja vilket tema ansökan riktar sig till. Om den sökande ansöker om understöd för bägge teman ska den sökande göra upp två ansökningar.

 

Rättsgrund och andra styrdokument:

Statsunderstödslagen (688/2001)

Statens budget 2022

 

Vem kan söka

Statsunderstödet kan sökas av kommuner, samkommuner, registrerade sammanslutningar eller stiftelser, universitet och yrkeshögskolor. Av de sökande organisationerna förutsätts kunskap om och erfarenhet av personalutbildning inom fostran eller undervisning.

                         

Finansiering och finansieringsperiod

Utbildningsstyrelsen utlyser ett statsunderstöd till ett belopp av 200 000 euro för att främja jämställdhet samt kompetens för att stärka yngre barns färdigheter i anslutning till sexualitet och trygghetsfärdigheter på ett för barnets ålder lämpligt sätt enligt följande:

A) 100 000 euro för genomförandet av utbildning i jämställdhet för yrkesverksamma inom småbarnspedagogiken och anskaffning av material för nätbaserade kurser

B) 100 000 euro för ökad fortbildning som anknyter till kompetens för att stärka yngre barns färdigheter i anslutning till sexualitet och trygghetsfärdigheter på ett för barnets ålder lämpligt sätt.

Understödets användningstid börjar dagen efter beslutsdatumet och slutar 31.12.2023.

Det här specialunderstödet kräver ingen självfinansieringsandel. Den som i sista hand ska ha nytta av utbildningen är deltagaren, inte organisationen som ordnar utbildningen.

 

Ansökan och anvisningar       

Ansökan om understöd görs elektroniskt. Ansökningstiden slutar 15.6.2022 klockan 16.15.

Ansökan ska vara sparad i det digitala ansökningssystemet senast den dag då ansökningstiden går ut klockan 16.15, då ansökningsblanketten stängs. Försenade ansökningar behandlas inte.

Den sökande ska på ansökningsblanketten ange e-postadresserna för de personer som har namnteckningsrätt och för kontaktpersonen samt den sökandes officiella e-postadress. Till dessa adresser skickas en länk om att ansökan lämnats in för handläggning samt beslutet i elektronisk form. Ansökan undertecknas inte.

Det är önskvärt att personalutbildningsprojekten inom småbarnspedagogiken genomförs i nätverk med flera aktörer så att utbildningarnas innehåll på många olika sätt anknyter till utbildningens tema. I planeringen av utbildningarna ska man fästa uppmärksamhet vid att det genomsnittliga priset per kursdeltagardag är skäligt. I samprojekt lämnar en av de sökande (projektets kontaktperson) in en enda, gemensam ansökan. Av ansökan ska framgå varje enskild aktörs roll vid planeringen, genomförandet och uppföljningen av projektet.

Det rekommenderas att ett intentionsavtal om samarbetet upprättas mellan projektparterna redan i ansökningsskedet. Efter ett positivt understödsbeslut ska kontaktpersonen ingå samarbetsavtal med projektpartnerna. Då samarbetsavtalet görs upp ska man följa Utbildningsstyrelsens anvisningar som finns på Utbildningsstyrelsens webbplats: Allmänna anvisningar för sökande och användare av statsunderstöd.

Statsunderstödet för personalutbildning täcker utgifterna för det understödda utbildningsprojektet. Det är avsett för direkta utgifter för utbildningen, som inte hade uppkommit utan projektet i fråga och som är nödvändiga för genomförandet av projektet. I genomförandet av utbildning i jämställdhet godkänns även materialanskaffningar i anslutning till nätbaserade kurser.

Endast direkta kostnader för projektet och sådana kostnadsposter som man kan visa att omedelbart har förorsakats av projektet kan finansieras med statsunderstödet. Sådana kostnader är till exempel en andel av utbildarens lön, hyra för arbetsutrymmen i proportion till den arbetstid som använts inom projektet och hyra för lokaler som använts för utbildningarna under utbildningstiden. Resekostnader godkänns enligt statens resereglemente. Kalkylerade och procentuella utgiftsposter, som inte bygger på faktiska utgifter som förorsakats av projektet och som hade uppkommit även utan projektet i fråga, godkänns inte som kostnader för det statsunderstödda projektet.

Med understödet finansieras inte till exempel forskningsverksamhet, kostnader för deltagarnas resor, måltider, kaffeservering, vikarier och inkvartering, tryckkostnader för publikationer, kostnader för styrgrupper eller andra planeringsgrupper, anskaffning av apparatur, arbetshandledning eller mentorskap i små grupper (3–5 personer). Med understödet finansieras inte heller kostnader för profilering el. dyl för enskilda deltagare. Understöd kan inte beviljas för utbildning som en enskild utbildningsanordnare (till exempel en kommun) eller huvudman för en läroanstalt ordnar för den egna personalen.

Kopplingar till andra projekt samt finansieringsformer ska tydligt beskrivas i projektplanen och i budgeten.

I användningen av statsunderstödet och i projektets ekonomi ska man iaktta anvisningarna för sökande och användare av statsunderstöd (pdf) som finns på Utbildningsstyrelsens webbplats.

 

Bedömning av ansökan

För ett positivt beslut krävs att

 • sökanden är behörig att söka understöd
 • sökanden har redogjort för användningen av tidigare beviljade understöd
 • villkoren som gäller målgrupperna uppfylls
 • utbildningsprojektets innehåll motsvarar det temaområde som ansökan riktar sig till
 • ett budgetförslag som gjorts upp i Utbildningsstyrelsens Excelbotten har bifogats till ansökan
 • projektplanen är ekonomiskt realistisk och budgeten har gjorts upp enligt anvisningarna.

Ansökningarna utvärderas enligt följande kriterier:

 • utbildningen utgår från ett behov
 • utbildningen är kunskapsbaserad
 • målen som ställts upp för ansökan uppfylls
 • långsiktighet som stöd för utvecklingen inom yrket
 • handledning och stöd för att säkerställa genomförandet av utbildningsprogrammet
 • den sökandes kunnande och utbildarnas behörighet
 • organiseringen och genomförandet av projektet samt användningen av informations- och kommunikationsteknik
 • utbildningarna genomförs som nätverksprojekt
 • produkterna är ändamålsenliga och delas öppet, med en öppen licens i tjänsten aoe.fi.

 

Finansieringsbeslut

Besluten om finansiering fattas i september 2022 då alla ansökningar har behandlats. Besluten skickas från Utbildningsstyrelsens elektroniska statsunderstödssystem till de aktörer som anges i ansökan.

 

Ytterligare information ges av                       

Undervisningsrådet Charlotta Rehn tfn 029 533 1231

Valtion rahoittaman varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksen tavoitteena on edistää varhaiskasvatuksessa toimivan henkilöstön jatkuvaa oppimista ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia kehittää ammatissa tarvittavaa osaamista. Henkilöstökoulutuksella tuetaan hallituksen koulutuspoliittisten uudistusten toimeenpanoa ja kehitetään toimintaympäristön muutoksiin sopeutumisessa tarvittavaa osaamista. Henkilöstökoulutus tukee omalta osaltaan opettajankoulutusfoorumin valmisteleman kehittämisohjelman linjauksia. Mahdollisuuksia osallistua koulutukseen edistävät digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen ja työpaikalla tapahtuva oppiminen. Varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamisen kehittämisen lähtökohtia ovat tietoperustaisuus ja tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaaminen. Koulutukseen osallistuminen tukee paikallisia kehittämis- ja täydennyskoulutussuunnitelmia sekä vahvistaa koko työyhteisön osaamisen kehittymistä.

Varhaiskasvatusta ohjaa Opetushallituksen laatimat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2022). Perusteiden mukaan inklusiivisessa toimintakulttuurissa edistetään tasa-arvoa kaikessa toiminnassa. Toimintakulttuurin kehittämisen kannalta on tärkeää, että tasa-arvoa koskevista asenteista keskustellaan työyhteisössä. Varhaiskasvatus on sukupuolisensitiivistä. Henkilöstö rohkaisee lapsia tekemään valintoja ilman sukupuoleen tai muihin henkilöön liittyviin seikkoihin sidottuja stereotyyppisiä rooleja ja ennakko-odotuksia. Henkilöstö tunnistaa lasten keskinäisten kohtaamisten eriarvoistavia piirteitä sekä puuttuu niihin hienotunteisesti ja johdonmukaisesti. Myönteisellä ja kannustavalla vuorovaikutuksella tuetaan lapsen oman identiteetin ja itsetunnon kehitystä.

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata heitä tekemään kestävän elämäntavan mukaisia valintoja. Tavoitteena on tukea lasten turvallisuuden tunnetta, antaa heille valmiuksia pyytää ja hakea apua sekä toimia turvallisesti erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä. Itsestä huolehtimiseen, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät taidot ovat kaikille tärkeitä. Lasten kanssa pohditaan terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä asioita. Lasten ikätasoista uteliaisuutta seksuaalisuuteen ja kehoon ohjataan kunnioittavasti sekä lapsia ohjataan kunnioittamaan ja suojelemaan omaa ja toisten kehoa.

 

Haun teemat

Hakemusta laadittaessa valitaan ensin teema-alue, jolle hankesuunnitelmaa esitetään. Sen jälkeen valitaan pääasiallinen kohderyhmä ja muut mahdolliset kohderyhmät.

Teema A)

 • Varhaiskasvatuksen ammattilaisille järjestettävän tasa-arvokoulutuksen toteuttaminen ja verkkokurssien materiaalihankinnat.

Teema B)

 • Pienten lasten ikätasoiseen seksuaalisuuteen ja turvataitoihin liittyvien taitojen vahvistamisen osaamiseen liittyvän koulutuksen lisääminen.

Molempiin teemoihin haetaan avustusta samalla hakulomakepohjalla. Hakemuksessa ilmoitetaan teema, johon hakemus kohdistuu. Mikäli hakija hakee avustusta molemmista teemoista, tulee hänen tehdä kaksi hakemusta.

 

Säädösperusta ja muut ohjausasiakirjat:

Valtionavustuslaki (688/2001)

Valtion talousarvio 2022

Hakijoina voivat olla kunnat, kuntayhtymät, rekisteröidyt yhteisöt tai säätiöt, yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Hakijayhteisöiltä edellytetään osaamista ja kokemusta henkilöstökoulutuksesta kasvatuksen tai opetuksen toimialoilla.

Opetushallitus asettaa haettaviksi valtionavustusta 200 000 euroa tasa-arvon sekä pienten lasten ikätasoiseen seksuaalisuuteen ja turvataitoihin liittyvien taitojen vahvistamisen osaamisen edistämiseksi seuraavasti:

A) 100 000 euroa varhaiskasvatuksen ammattilaisille järjestettävän tasa-arvokoulutuksen toteuttamiseen ja verkkokurssien materiaalihankintoihin

B) 100 000 euroa pienten lasten ikätasoiseen seksuaalisuuteen ja turvataitoihin liittyvien taitojen vahvistamisen osaamiseen liittyvän koulutuksen lisäämiseen

Avustusten käyttöaika alkaa valtionavustuspäätöksen päiväystä seuraavasta päivästä ja päättyy 31.12.2023.

Tässä erityisavustuksessa ei vaadita omarahoitusosuutta. Lopullinen edunsaaja on koulutukseen osallistuva henkilö eikä koulutusta järjestävä koulutusorganisaatio.

Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella. Hakuaika päättyy 15.6.2022 klo 16.15.

Avustushakemus täytetään sähköisessä hakujärjestelmässä.

Hakemus tulee olla tallennettuna sähköiseen hakujärjestelmään viimeistään haun päättymispäivänä klo 16.15 mennessä, jolloin hakulomake sulkeutuu. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hakijan tulee ilmoittaa hakulomakkeella allekirjoitusoikeudellisten henkilöiden, yhteyshenkilön sekä hakijan virallinen sähköpostiosoite. Näihin osoitteisiin lähetetään linkki käsittelyyn jätetystä hakemuksesta sekä myöhemmin tehtävä sähköinen päätös. Hakemusta ei allekirjoiteta.

Varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksissa toivottavaa on, että hankkeita toteutetaan useamman toimijan verkostoissa siten, että koulutusten sisällöt ovat monipuolisesti koulutuksen teemaan liittyviä. Koulutusten suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota koulutettavapäivän keskimääräisen hinnan kohtuullisuuteen. Yhteishankkeissa yksi hakijoista (hankkeen yhteyshenkilö) lähettää yhden, yhteisen hakemuksen. Hakemuksesta tulee käydä ilmi kunkin toimijan rooli hankkeen suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa.

Suositeltavaa on jo hakuvaiheessa laatia yhteistyöstä aiesopimukset yhteishankkeen osapuolten kesken. Myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen yhteyshenkilön tulee tehdä yhteistyösopimukset kumppaneiden kanssa. Yhteistyösopimuksen laatimisessa tulee noudattaa Opetushallituksen ohjetta, joka löytyy ohjetta, joka löytyy Opetushallituksen verkkosivuilta Ohje valtionavustuksen hakijalle ja käyttäjälle.

Henkilöstökoulutuksen valtionavustus kattaa avustettavasta koulutushankkeesta aiheutuvat menot. Se on tarkoitettu koulutuksesta aiheutuviin välittömiin menoihin, joita ei olisi syntynyt ilman kyseistä hanketta, ja jotka ovat välttämättömiä hankkeen toteutumisen kannalta. Tasa-arvokoulutuksen toteuttamisessa hyväksytään myös verkkokurssien materiaalihankinnat.

Valtionavustuksella voidaan kattaa vain hankkeen välittömät menot sekä sellaiset menoerät, joiden osalta voidaan osoittaa välitön aiheuttamisperuste. Tällaisia ovat esimerkiksi osuus kouluttajan palkasta, työtilan vuokra suhteessa hankkeessa käytettyyn työaikaan ja koulutuksiin käytettyjen tilojen vuokra koulutusajalta. Matkustuskustannukset hyväksytään valtion matkustusohjesäännön mukaisesti. Valtionavustushankkeen kustannuksiksi ei hyväksytä laskennallisia ja prosentuaalisia kustannuseriä, jotka eivät perustu hankkeesta aiheutuviin todellisiin menoihin ja jotka olisivat syntyneet ilman kyseistä hankettakin.

Valtionavustuksella ei rahoiteta esimerkiksi tutkimustoimintaa, koulutukseen osallistuvien matka-, ruokailu-, kahvitus-, sijais- ja majoituskuluja, julkaisujen painokuluja, ohjaus- tai muiden suunnitteluryhmien kuluja, laitehankintoja, työnohjausta, pienryhmämentorointia (3–5 henkilöä) eikä yksittäisiin osallistujiin kohdistuvia profilointi- tms. kuluja. Sitä ei voida myöntää pelkästään yhden opetuksen/koulutuksen järjestäjän (esimerkiksi yhden kunnan) tai oppilaitoksen ylläpitäjän omalle henkilöstölle tarkoitettuun koulutukseen.

Yhteys muihin hankkeisiin sekä rahoitusmuotoihin tulee selvästi esittää hankesuunnitelmassa sekä hankkeen talousarviossa.

Valtionavustuksen käytössä ja hankkeen taloudenpidossa on lisäksi noudatettava Opetushallituksen verkkosivuilla olevaa ohjetta Ohje valtionavustuksen hakijalle ja käyttäjälle.

Myönteisen päätöksen saaminen edellyttää, että

 • hakija on hakukelpoinen
 • hakija on antanut pyydetyt selvitykset aiemmin myönnettyjen valtionavustusten käytöstä
 • kohderyhmäehdot täyttyvät
 • koulutushankkeen sisältö vastaa haettua teema-aluetta
 • hakemukseen on liitetty Opetushallituksen Excel-pohjainen talousarvioehdotus
 • hankesuunnitelma on taloudellisesti realistinen ja talousarvio laadittu annettuja ohjeita noudattaen.

 

Hakemukset arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella:

 • koulutuksen tarvelähtöisyys
 • koulutuksen tietoperustaisuus
 • haulle asetettujen tavoitteiden toteutuminen
 • pitkäkestoisuus ammatillisen kehittymisen tukena
 • ohjaus ja tuki koulutusohjelman suorittamisen varmistamiseksi
 • hakijayhteisön osaaminen ja kouluttajien pätevyys
 • hankkeen organisointi ja toteutus mukaan lukien tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen
 • koulutusten toteuttaminen verkostohankkeina
 • tuotosten käyttökelpoisuus ja avoin jakaminen, joka tulee tehdä avoimella lisenssillä aoe.fi-palvelussa.

Päätökset tehdään viimeistään syyskuun 2022 aikana, kun kaikki hakemukset on käsitelty. Päätökset lähetetään hakemuksessa ilmoitetuille tahoille Opetushallituksen sähköisestä valtionavustusjärjestelmästä.

Opetusneuvos Heidi Sairanen p. 029 533 1426