Valtionavustus

Yksityisten esi- ja perusopetuksen järjestäjien harkinnanvarainen avustus käyttökustannuksiin 2023

Esiopetus Perusopetus
Tila
Arvioitavana
Hakuaika
2.2.2023 – 28.2.2023 klo 16:15
Hakulomake
Lisätietoa antavat
Valtionosuudet: valtionosuudet@oph.fi
Jari Rutanen, opetus- ja kulttuuriministeriö: jari.rutanen@gov.fi

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 44 §:n 2 momentin mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää ylimääräistä avustusta yksityiselle esi- ja perusopetuksen järjestäjälle valtion talousarviossa osoitetun määrärahan puitteissa. Avustusta voidaan myöntää perusopetuslain (628/1998) 7 §:n mukaisen järjestämisluvan omaavalle opetuksen järjestäjälle. Vuodelle 2023 tätä rahoitusta voidaan hakea tässä tiedotteessa annettuna hakuaikana.

Rahoituslain (1705/2009) mukaan avustusta voidaan myöntää opetuksen järjestäjälle valtionosuusuudistuksen muutosten vaikutuksen tasoittamiseen. Avustusta myönnetään kustannus- ja rahoituseron tasoittamiseen. Vuoden 2023 harkinnanvaraisen avustuksen haussa kustannuserolla tarkoitetaan sitä, että vuoden 2021 ilmoitetut kustannukset indeksoituna ovat suuremmat kuin vuodelle 2023 määräytyvä rahoitus. Rahoituserolla tarkoitetaan sitä, että rahoitus vuodelle 2023 on muuttunut negatiivisesti vuodesta 2022. Laskennassa käytetyt tiedot perustuvat Opetushallituksen keräämiin koulutuksen kustannus- ja suoritetietoihin sekä valtionvarainministeriön kotikuntakorvaustietoihin. Vuonna 2023 harkinnanvaraisen avustuksen määräytyminen perustuu pääsääntöisesti laskennallisiin kriteereihin.

Harkinnanvaraista avustusta voivat hakea myös kielisaarekekoulut, joilla tarkoitetaan kouluja, joissa opetuksen järjestäjä toimii alueella, jossa ruotsin kieli on vähemmistössä. Hakijoilla tulee olla opetuskielenä ruotsin kieli opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämisluvan mukaisesti.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on uudistaessaan ulkomailla järjestettävän yksityisen perusopetuksen maakohtaisia yksikköhintoja sitoutunut korvaamaan vuosien 2023 ja 2024 harkinnanvaraisella avustuksella oppilaitosten uuden laskusäännön myötä menettämät valtionosuudet. Vuonna 2023 menetys korvataan täysimääräisesti.

Valtiovarainministeriön ns. erittelyperiaatteen mukaisesti opetuksen järjestäjä ei voi käyttää avustusta sellaiseen menoon, jota varten on valtion budjetissa määritelty opetuksen järjestäjille erillinen yksilöity avustus. Tällaisia ovat esimerkiksi avustukset vieraskielisten oppilaiden äidinkielen ja suomi/ruotsi toisena kielenä -opetuksen sekä heidän muun opetuksensa tukemiseen sekä avustukset esi- ja perusopetuksen oppilaiden tukemiseen koronavirustilanteen vaikutusten vähentämiseksi.

Valtionavustuksen käytön valvonta perustuu valtionosuusprosessin mukaiseen tietojen keruuseen eikä avustuksen saajalta edellytetä erillistä selvitystä valtionavustuksen käyttämisestä. Valtionapuviranomainen voi kuitenkin tarvittaessa valtionavustuslain (688/2001) mukaisesti pyytää avustuksen saajalta lisäselvitystä valtionavustusten valvontaan liittyen.

Harkinnanvaraista avustusta koskeva hakemus tulee tehdä Opetushallituksen valtionavustusjärjestelmässä täyttämällä sähköinen hakemuslomake 2.2.2023 klo 8:00 - 28.2.2023 klo 16:15 välisenä aikana.

Haku aloitetaan ilmoittamalla linkin kautta yhteyshenkilön sähköpostiosoite, minkä jälkeen järjestelmä lähettää sähköpostiin linkin hakulomakkeeseen tietojen syöttämistä varten. Kun lomakkeen kaikki tiedot on syötetty, tulee hakemus lähettää käsiteltäväksi Lähetä-painikkeella. Kun hakemus on lähetetty, saa hakija järjestelmästä automaattisen vahvistusviestin: Organisaationne avustushakemus on kirjattu vastaanotetuksi. Vahvistusviestin linkistä hakija pääsee näkemään valmiin hakemuksensa.

Hakemusta on mahdollista muokata hakuajan loppuun asti. Tämä tapahtuu ensimmäisen viestin hakulomakelinkistä. Hakulomakkeen yläpalkista näkyy hakemuksen tila: Hakemus lähetetty/Hakemusta ei ole lähetetty.

Hakuajan päättyessä hakemus on oltava tilassa Hakemus lähetetty. Hakemuksen lähettäjä on vastuussa siitä, että hakemus saapuu perille määräaikaan mennessä. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida. Sähköisen järjestelmän kautta ei voi lähettää hakemusta määräajan jälkeen. Hakemukset käsitellään hakuajan päätyttyä.

Lisätietoja esi- ja perusopetuksen valtionavustuksesta saa Opetushallituksen valtionosuuksista osoitteesta valtionosuudet [at] oph.fi (valtionosuudet[at]oph[dot]fi) ja opetus- ja kulttuuriministeriöstä Jari Rutaselta osoitteesta jari.rutanen [at] gov.fi (jari[dot]rutanen[at]gov[dot]fi).

Sähköiseen hakulomakkeeseen liittyvissä teknisissä kysymyksissä lisätietoja saa osoitteesta valtionavustukset [at] oph.fi (valtionavustukset[at]oph[dot]fi).