Statsunderstöd

Statsunderstöd för privata utbildningsanordnares driftskostnader för förskoleundervisning och grundläggande utbildning år 2023

Förskoleundervisning Grundläggande utbildning
Status
Avslutad
Ansökningstid
2.2.2023 – 28.2.2023 kl 16:15
Ansökningsblankett
Mer information
Utbildningsstyrelsens statsandelar: valtionosuudet@oph.fi
Jari Rutanen, undervisning- och kulturministeriet: jari.rutanen@gov.fi

Enligt 44 § 2 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) kan undervisnings- och kulturministeriet bevilja en privat anordnare av förskoleundervisning och grundläggande utbildning extra statsunderstöd inom ramen för det anslag som anvisats i statsbudgeten. Understöd kan beviljas utbildningsanordnare som har tillstånd att ordna utbildning enligt 7 § i lagen om grundläggande utbildning (628/1998). Understöd för år 2023 kan sökas under den ansökningstid som anges i detta meddelande.

Enligt finansieringslagen (1705/2009) kan en utbildningsanordnare beviljas understöd för utjämning av de verkningar som ändringarna av statsandelssystemet medför. Understöd kan beviljas för utjämning av kostnads- och finansieringsskillnaden. I understödet för 2023 innebär kostnadsskillnad att då kostnaderna som uppgetts för 2021 justeras med index är de högre än finansieringen som bestäms för 2023. Med finansieringsskillnad avses att ändringen i finansieringen för 2023 är negativ i förhållande till 2022. Uppgifterna som använts för beräkningen grundar sig på de uppgifter som Utbildningsstyrelsen samlat in om utbildningskostnader och -prestationer samt på Finansministeriets uppgifter om hemkommunersättning. År 2023 bestäms understödet som beviljas enligt prövning i regel på kalkylerade grunder.

Understöd enligt prövning kan också sökas av språköarna, det vill säga av utbildningsanordnare på ett område med en svensk minoritet. De sökande ska ha svenska som undervisningsspråk enligt undervisnings- och kulturministeriets tillstånd om att ordna utbildning.

Undervisnings- och kulturministeriet har vid förnyelsen av enhetspriserna enligt land för privat grundläggande utbildning som ordnas utomlands förbundit sig till att år 2023 och 2024 med ett behovsprövat statsunderstöd ersätta statsandelar som läroanstalterna gått miste om på grund av den nya räkneregeln. År 2023 ersätts bortfallet till sitt fulla belopp.

Enligt finansministeriets så kallade princip om specificering kan en utbildningsanordnare inte använda understödet för att täcka sådana utgifter, för vilka det redan har fastställts ett separat specificerat understöd för utbildningsanordnarna i statsbudgeten. Dylika understöd är till exempel understöd för att stödja undervisning i modersmål och finska/svenska som andraspråk och övrig undervisning för elever med ett främmande språk som modersmål, samt understöd för att stödja elever i förskoleundervisning och grundläggande utbildning för att minska följderna av coronavirusepidemin.

Tillsynen över användningen av statsunderstödet grundar sig på datainsamling enligt statsandelsprocessen och av stödtagaren förutsätts ingen separat redovisning för användningen av statsunderstödet. Statsbidragsmyndigheten kan dock vid behov i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) begära tilläggsutredningar av stödtagaren i anknytning till tillsynen över statsunderstöden.

Ansökan som gäller extra understöd ska göras i Utbildningsstyrelsens statsunderstödssystem genom att fylla i den elektroniska ansökningsblanketten mellan 2.2.2023 kl. 8.00 och 28.2.2023 kl. 16.15.

Sökningen inleds genom att kontaktpersonens e-postadress anges via länken, varefter systemet till e-postadressen skickar en länk till ansökningsblanketten där uppgifterna ska matas in.

Efter att man har matat in alla uppgifter i blanketten ska man skicka ansökan till behandling genom att trycka på Sänd för behandling-knappen. När ansökan har skickats får sökanden ett automatiskt bekräftelsemeddelande: Er organisations ansökan om understöd har mottagits. Via länken i bekräftelsemeddelandet kan sökanden se sin färdiga ansökan.

Ansökningen kan ändras ända fram till slutet av ansökningstiden. Detta görs via ansökningsblankettlänken i det första meddelandet. I ansökningsblankettens övre meny ser man ansökningens status: Ansökan sänt/Ansökan inte sänt.

Ansökningens status ska vara ”Ansökan sänt” då ansökningstiden går ut. Den som skickar ansökan ansvarar för att ansökan kommer fram inom utsatt tid. Om ansökan kommer fram efter den utsatta tiden avslås den. Ansökan kan inte skickas genom statsunderstödssystem efter den utsatta tiden. Ansökningarna behandlas efter att ansökningstiden gått ut.

Mer information om statsunderstöd för förskoleundervisning och grundläggande utbildning ges av Utbildningsstyrelsens statsandelar via adressen valtionosuudet [at] oph.fi (valtionosuudet[at]oph[dot]fi) och Jari Rutanen jari.rutanen [at] gov.fi (jari[dot]rutanen[at]gov[dot]fi) från undervisning- och kulturministeriet.

I tekniska frågor gällande den elektroniska ansökningsblanketten fås närmare information via valtionavustukset [at] oph.fi (valtionavustukset[at]oph[dot]fi).