Esiopetuksen tavoitteena on, että lapsi oppii ja saa vahvistusta minäkuvaansa leikin ja mielikuvituksen kautta niitä tukevassa oppimisympäristössä. Esiopetuksen tulee olla lapselle tarpeeksi haasteellista ja tarkoituksenmukaista.
Kuvituskuva, lapset leikkivät isolla jumppapallolla

Esiopetus perustuu tavoitteelliseen, lapsilähtöiseen pedagogiseen toimintaan. Keskeisenä tavoitteena on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä.

Päävastuu esiopetuksen toteuttamisesta kuuluu opettajille, joilla on pääsääntöisesti luokanopettajan tai varhaiskasvatuksen opettajan koulutus. Opettaja ohjaa oppimista, konkreettista kokeilemista, tutkimista, aktiivista osallistumista sekä muuta tiedon hankintaa ja ongelmien ratkaisemista vuorovaikutuksessa aikuisten ja lasten vertaisryhmän kanssa. Lapsen näkökulmasta toiminnan esiopetuksessa tulee olla tarkoituksenmukaista ja haasteellista.

Esiopetuksessa oppimisympäristöllä on tärkeä merkitys oppimisessa. Oppimisympäristö on rakennettava siten, että se ohjaa lapsen uteliaisuutta, mielenkiintoa ja oppimismotivaatiota sekä tukee monipuolisesti lapsen kasvua, oppimista ja oman työn arviointia. Sen tulee tarjota lapselle tilaisuuksia leikkiin, muuhun toimintaan ja rauhaan. Esiopetuksen oppimisympäristössä keskeistä on opettajan ja lapsen välinen sekä lasten keskinäinen vuorovaikutus, erilaiset toimintatavat ja oppimistehtävät.

Esiopetus pohjautuu opetuksen eheyttämiseen. Esiopetuksessa ei ole oppiaineita vaan opetus toteutetaan oppimiskokonaisuuksina, joiden suunnittelun tärkeänä lähtökohtana ovat lasten mielenkiinnon kohteet. Esiopetuksessa edistetään lasten laaja-alaista osaamista seuraavilla osa-alueilla

 • ajattelu ja oppiminen
 • kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
 • itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
 • monilukutaito
 • tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
 • osallistuminen ja vaikuttaminen

Esiopetuksen opetuksen tavoitteet on määritelty viitenä kokonaisuutena

 • ilmaisun monet muodot
 • kielen rikas maailma
 • minä ja meidän yhteisömme
 • tutkin ja toimin ympäristössäni
 • kasvan ja kehityn

Esiopetuksen arvioinnissa painotetaan lapsen kasvu- ja oppimisprosessin edistymistä. Arviointia suoritetaan jatkuvasti opettajan ja lapsen vuorovaikutuksessa. Huoltajalle annetaan palautetta säännöllisesti keskusteluissa. Esiopetuksen päätteeksi voidaan antaa osallistumistodistus, jossa voidaan kuvata järjestettyä esiopetusta.

Esiopetuksessa yhteistyö kotien kanssa on erittäin tärkeää. Tämän yhteistyön toimivuudella on suuri merkitys lapsen viihtyvyyden, kasvun ja oppimisen kannalta.

Opetusneuvokset Kati Costiander ja Kati Kaplin-Sainio kertovat laaja-alaisesta osaamisesta ja oppimisen alueista varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Suomenkielinen webinaaritallenne 2023. Videossa on suomenkielinen tekstitys.