Förskoleundervisningen har som mål att barnet lär sig och blir bekräftat genom lek och fantasi i en mångsidig och kreativ lärmiljö. Förskoleundervisningen ska vara tillräckligt utmanande och meningsfull för barnet.
Illustrationsbild, barnen leker med en stor gymnastikboll

Förskoleundervisningen utgår från en målinriktad och barncentrerad pedagogisk verksamhet. Den centrala målsättningen är att främja barnets förutsättningar att växa, utvecklas och lära sig.

Lärarna, som i huvudsak har utbildning som klasslärare eller lärare inom småbarnspedagogik, bär huvudansvaret för att genomföra förskoleundervisningen. Läraren handleder lärandet och barnen att konkret pröva, utforska och aktivt delta samt att söka information och lösa problem i kommunikation med vuxna och barn i gruppen. Ur barnets perspektiv ska verksamheten i förskoleundervisningen vara meningsfull och utmanande.

Förskolans lärmiljö har en viktig betydelse för lärandet. Lärmiljön ska utformas så att den styr barnets nyfikenhet, intressen och motivation att lära sig samt stödjer barnets växande, lärande och utvärderingen av det egna arbetet på ett mångsidigt sätt. Den ska erbjuda barnet möjligheter till lek, till andra aktiviteter och till lugn och ro. Kommunikationen mellan läraren och barnet, olika verksamhetssätt och inlärningsuppgifter är centrala i förskoleundervisningens lärmiljö.

Undervisningen i förskolan är helhetsskapande. Det finns inga läroämnen utan undervisningen genomförs i form av lärområden som planeras utgående från barnens intressen. Inom förskoleundervisningen ska barnens mångsidiga kompetens främjas inom följande delområden:

 • Förmåga att tänka och lära sig
 • Kulturell och kommunikativ kompetens
 • Vardagskompetens
 • Multilitteracitet
 • Digital kompetens
 • Förmåga att delta och påverka.

Målen för undervisningen är uppdelade i fem helheter:

 • Mina många uttrycksformer
 • Språkets rika värld
 • Jag och vår gemenskap
 • Jag utforskar min omgivning
 • Jag växer och utvecklas.

Utvärderingen i förskoleundervisningen betonar barnets framsteg när det gäller barnets utveckling och lärande. Utvärderingen sker hela tiden i samverkan mellan läraren och barnet. Respons ska regelbundet ges till vårdnadshavarna i form av diskussioner. När läsåret avslutas kan barnen ges ett intyg över deltagande i förskoleundervisningen. Intyget kan innehålla en allmän beskrivning av förskoleundervisningen.

Samarbetet med hemmen är mycket viktigt i förskoleundervisningen. Hur väl samarbetet fungerar har stor betydelse för hur barnet trivs, växer och lär sig.