Kuvituskuva. Kiiminkipuiston koulu

Käsityön oppimis- ja työympäristön pedagoginen suunnitelma 

Kiiminkipuiston koulun pedagoginen suunnitelma laadittiin kaikkien opettajien yhteistyöllä. Opettajat miettivät luokkatasoryhmissä, mitkä asiat haluavat välittää suunnittelijoille käyttäjän näkökulmasta, ja joita tulee ottaa huomioon uuden koulun suunnittelussa. Tämän jälkeen sama kartoitus toteutettiin tiimeittäin. Alkukartoituksen jälkeen siirryttiin pedagogisen suunnitelman tekemiseen.

Tähän alle on poimittu suunnitelmasta otteita, jotka liittyvät oleellisesti Kiiminkipuiston koulun käsityön oppimis- ja työympäristön toimintaan.

Koulun toimintaa ohjaavat arvot ovat

  • Yhteisöllisyys
  • Vastuullisuus
  • Yritteliäisyys
  • Tasa-arvo

Kiiminkipuiston koulun oppilailla on terveet elämäntavat hyvinvoinnin mahdollistajana, läheinen suhde luontoon, usko omiin mahdollisuuksiinsa yrittäjyyden, yritteliäisyyden, ahkeruuden ja yhteistyön kautta. He ovat valmiita kokemaan haasteita uskomalla itseensä ja luottamalla tekemiseensä. He tekevät kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja niin koulutyössään kuin elämässäänkin.

Tavoitteenamme on, että koulustamme lähtee yhteiskunnallisesti vastuuntuntoisia, itsestään, läheisistään ja ympäristöstään huolehtivia nuoria, jotka tunnistavat oman erityisyytensä ja osaavat arvostaa sitä, sekä arvostavat kotiseutuaan. Arvostamme kiireetöntä, rauhallista ja turvallista oppimis- ja työympäristöä, jossa kaikilla on hyvä olla ja työskennellä. Lähiympäristö ja luonto on luonteva osa koulun oppimisympäristöä.  Yhteistyö lähialueen sidosryhmien kanssa on osa koulun toimintaa.

Ympäröivä luonto ja Kiiminkijoen läheisyys tuovat ainutlaatuiset mahdollisuudet erilaisten monialaisten kokonaisuuksien toteuttamiseen. Tavoitteenamme on kasvattaa hyvinvoivia oppilaita, joilla on hyvät sosiaaliset taidot ja jotka pystyvät työskentelemään tulevaisuuden muuttuvissa olosuhteissa, saavuttavat riittävät valmiudet jatko-opintoja ja elämää varten.

Peruskoulun toimintaympäristö on rakenteeltaan erilaisia oppijoita palveleva. Opetustilojen sijoittelu mahdollistaa oppiaineiden välisen yhteistyön.

Taidesiiven tilat mahdollistavat

  • monipuolisen kädentaitojen kehittämisen, jotta saadaan pidettyä yllä Kiimingin vahvaa kädentaitojen perinnettä
  • yrittäjyyskasvatuksen (mm. pienyrittäjäpajatoiminta)
  • ergonomisen työskentelyn
  • oppilastöiden kattavat näytteillepanotilat

Oppimisympäristönä monitoimitalo tuo mahdollisuuden kattavaan, eri tahojen kanssa yhteistyössä toteutettuun kerho- ja muuhun ohjattuun vapaa-ajan toimintaan, mikä lisää nuorten osallisuutta, verkostoitumista ja tukee samalla koulutyötä. Koulu on moderni yhteisöllinen oppimisympäristö, jossa pyritään huomioimaan kaikenikäisten alueen asukkaiden opiskelu- ja harrastus- ja kulttuuritoiminta. Monitoimitilamallissa on mahdollista toteuttaa työpajatoimintaa samalla kun taide- ja taitoaineiden tilat mahdollistavat alueen asukkaille harrastusmahdollisuuksia.

Huomioita koulun allaoleviin suunnitelmiin liittyen:

Kiiminkipuiston koulun tekstiilityön työtapojen yleistyötiloista toinen sijaitsee västönsuojassa, tätä ratkaisua Opetushallitus ei suosittele. Lisäksi koulun pohjapiirustuksessa julkisivulle sijoitetut pienemmät työtilat estävät luonnonvalon pääsyn suurempiin oppimisympäristön päätiloihin. Yleistyötiloissa työskennellään huomattavasti enemmän, jolloin luonnonvaloa kannattaa hyödyntää niissä tiloissa.

 

Kuvituskuva. Teknisen työn työtapojen yleistyötila.

 

Kuvituskuva. Tekstiilityön työtapojen yleistyötila, Kiiminkipuiston koulu.

 

Suunnitelmat: 

Liite