Suomen perustuslain mukaan jokaisella Suomessa asuvalla on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Äidinkieli voidaan määritellä usealla eri tavalla: se voi olla yksilön ensimmäisenä omaksuma kieli tai vaikkapa kieli, jota henkilö osaa parhaiten tai johon hän identifioituu. Äidinkieliä voi olla useita. Äidinkieli on myös kulttuurin säilyttämisen ja siirtämisen väline.

Oman äidinkielen riittävä hallinta tukee vuorovaikutusta omassa kieliyhteisössä. Sitä tarvitaan päivittäisessä perhe- ja ystäväpiirissä tapahtuvaan kommunikointiin ja silloin, kun pidetään yllä yhteyksiä esimerkiksi muualla asuviin sukulaisiin ja ystäviin ja seurataan äidinkielistä mediaa. Medioita seuratessaan oppilas pystyy tarkastelemaan asioita useista näkökulmista tutustuessaan eri osapuolten käsityksiin, mikä kehittää oppilaan ajattelutaitoja.

Kaksi- tai monikielisestä taustasta on tutkimusten mukaan myös hyötyä esimerkiksi vieraiden kielten opiskelussa. Myös muiden oppiaineiden sanastojen ja käsitteiden omaksuminen voi olla helpompaa, mikä edistää oppilaan mahdollisuuksia opiskella täysipainoisesti kaikkia oppiaineita. Oman äidinkielen säilyttäminen ja edelleen kehittäminen auttavat myös suomen kielen oppimisessa. Koulun ja oppilaitoksen henkilöstön tulee antaa huoltajille riittävästi tietoa äidinkielen merkityksestä ja vaikutuksesta.

Oma äidinkieli sekä suomen/ruotsin oppiminen toisena kielenä rakentavat pohjaa lasten toiminnalliselle kaksi- ja monikielisyydelle. Vastuu lasten oman äidinkielen tai omien äidinkielien ja kulttuurin säilyttämisestä ja kehittämisestä on ensisijaisesti perheellä. Tarvittaessa huoltajien kanssa käytävissä keskusteluissa käytetään tulkkia, jolla varmistetaan molemminpuolinen ymmärrys.

Osa opetuksesta voidaan perusopetuslain 10 §:n mukaan antaa muulla kuin edellä mainitulla oppilaan omalla kielellä, mikäli se ei vaaranna oppilaan mahdollisuuksia seurata opetusta.

Alla olevasta teoksesta Oma kieli - oma mieli saat lisätietoa oman äidinkielen opetuksesta. 

Sivun alalaidassa ovat oman äidinkielen opetuksen tavoitteet, 6. vuosiluokan arviointikriteerit ja päättöarvioinnin kriteerit.  Linkeissä ovat tilastot oman äidinkielen opetuksen opetukseen osallistuneiden määristä kielittäin vuosilta 2018 - 2022.