I enlighet med Finlands grundlag har alla invånare rätt att upprätthålla och utveckla sitt eget språk och sin kultur. En persons modersmål kan definieras på flera sätt: det kan vara det språk som individen först har tillägnat sig eller till exempel det som språk som hen behärskar bäst eller identifierar sig med. En person kan ha flera modersmål. Modersmålet kan också vara ett redskap för att bevara och överföra en kultur.

Tillräckligt goda kunskaper i det egna modersmålet stödjer interaktionen i den egna språkgemenskapen. Kunskaperna behövs  i den dagliga kommunikationen med familj och vänner samt till exempel för att hålla kontakten till släktingar och vänner som bor annanstans och för att följa medier på det egna modersmålet. Genom att följa med medierna får eleven bekanta sig med frågor ur olika perspektiv och ta del av olika parters synpunkter, vilket utvecklar elevens kognitiva färdigheter.

Forskning visar även att en två- eller flerspråkig bakgrund är till fördel till exempel då man studerar främmande språk. Det kan också vara lättare att ta till sig ordförråd och begrepp inom andra läroämnen, vilket främjar elevens möjligheter att till fullo studera alla läroämnen. Att bevara och utveckla det egna modersmålet underlättar även studierna i svenska eller finska. Skolans eller läroanstaltens personal ska i tillräcklig mån informera vårdnadshavarna om modersmålets betydelse och inverkan.

Tillsammans med undervisningen i det egna modersmålet skapar undervisningen i svenska eller finska som andraspråk en grund för funktionell tvåspråkighet. Det är i första hand på familjens ansvar att bevara och utveckla barnens modersmål och kultur. I samtal med vårdnadshavarna ska man vid behov anlita en tolk för att säkerställa en ömsesidig förståelse.

En del av undervisningen kan i enlighet med 10 § i lagen om grundläggande utbildning meddelas på något annat språk än elevens egna ovan nämnda språk, om detta inte äventyrar elevens möjligheter att följa undervisningen.