Koulutuksen järjestäjä päättää, monelta koulu alkaa ja päättyy. Koulutuksen järjestäjän on kuitenkin otettava huomioon opetuksen minimituntimäärät ja koulupäivien pituuden enimmäismäärät, jotka on perusopetusasetuksessa määritelty.

Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä.

Perusopetuksen virallinen lukuvuosi alkaa 1.8., ja oppilaiden koulutyö käynnistyy elokuun puolivälin tienoilla. Opetuksen järjestäjä ratkaisee koulun alkamispäivän päätöksellään.

Lukuvuoden koulutyö päätetään kaikissa kouluissa lain mukaan viikon 22 viimeisenä arkipäivänä. Muuten opetuksen järjestäjät voivat itsenäisesti päättää koulujen työ- ja loma-ajoista.

Koulutuksen järjestäjä päättää, monelta koulu alkaa ja päättyy. Koulutuksen järjestäjän on kuitenkin otettava huomioon opetuksen minimituntimäärät ja koulupäivien pituuden enimmäismäärät, jotka on perusopetusasetuksessa määritelty.

Opetuksen minimituntimäärä 

Lainsäädännössä on määritelty, montako tuntia oppilaalla on vähintään oikeus saada opetusta viikossa. Minimituntimäärä on:

  • 1. ja 2. luokalla 20 tuntia viikossa
  • 3. luokalla 22 tuntia viikossa
  • 4. luokalla 24 tuntia viikossa
  • 5. ja 6. luokalla 25 tuntia viikossa
  • 7. ja 8. luokalla 29 tuntia viikossa (1.1.2024 alkaen seitsemännellä luokalla 30 h / työviikko)  
  • 9. luokalla 30 tuntia viikossa.

Esiopetusta annetaan vähintään 700 tuntia vuodessa.

Perusopetuksen valmistavaa opetusta annetaan 6–10-vuotiaille vähintään 900 tuntia vuodessa ja tätä vanhemmille vähintään 1 000 tuntia vuodessa. Opetukseen osallistuvalla on oikeus siirtyä perusopetukseen tai esiopetukseen jo ennen edellä todettujen tuntimäärien täyttymistä, jos hän pystyy seuraamaan perusopetusta tai esiopetusta.

Koulupäivän pituus

Koulupäivän pituudelle on määritelty puolestaan enimmäismäärä, joka saa olla ensimmäisellä ja toisella luokalla enintään viisi oppituntia ja muilla luokilla enintään seitsemän oppituntia. Jos opetuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen sitä edellyttää, voi oppilaan työpäivä vuosiluokilla 7–9 olla väliaikaisesti laissa säädettyä pitempi.

Tuntimäärän ylittäminen väliaikaisesti voi olla mahdollista esimerkiksi leirikoulussa tai työelämään tutustumisjaksolla tai kurssimuotoisesti toteutetusti opetuksessa, jos oppilaan valintojen ja opetustarjonnan yhteensovittaminen voi muutoin olla vaikeaa.

Koulumatkaan käytettyä aikaa ei lasketa päivittäiseen enimmäistuntimäärään. Oppilaalle järjestettävä päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään kolme tuntia.

Laskennallisesti jokaisesta oppitunnista on käytettävä opetukseen vähintään 45 minuuttia. Tämä ei merkitse sitä, että opetus olisi aina järjestettävä 45 minuutin jaksoissa vaan myös muun pituiset jaksot ovat mahdollisia. Työ rytmitetään niin, että se on tarkoituksenmukaista sekä oppimisen että mielekkään työskentelyn kannalta.

Osa koulun työajasta saadaan käyttää työelämään tutustumiseen sekä lukuvuoden päättäjäisiin ja muihin yhteisiin tapahtumiin. Päivän työ aloitetaan lyhyellä päivänavauksella.

Vieraskielisessä opetuksessa ja ulkomailla järjestettävässä opetuksessa voidaan opetuksen järjestämisluvan mukaisesti tehdä poikkeuksia yllä oleviin.