EU:n Luova Eurooppa -ohjelman hankkeilla rahoitetaan tärkeää kulttuurialan kehittämistyötä, jolla on vaikutuksia esimerkiksi monen suomalaisen kulttuuritoimijan kansainvälistymiseen, uusien teosten tuotantoon ja kansainväliseen levitykseen sekä kulttuurialan kehittämiseen koko Euroopan laajuisesti. Vuosina 2014-2020 ohjelman kautta on tullut tukea Suomeen yhteensä 6 miljoonaa euroa kaikkiaan 77 organisaatiolle. Tämä artikkeli avaa suomalaisten osallistujien kokemuksia ohjelman tukemista hankkeista ja niiden vaikutuksista.
Urban Heat -hankkeen esitys Ykon: Play House

Ohjelman hankkeet aitiopaikkoja oman alan eurooppalaiseen toimintaan ja kehittämiseen

Hankkeet vievät suomalaisia toimijoita mukaan eurooppalaisiin pöytiin. Näissä kehittyvät verkostojen ohella oma asiantuntijuus, kun oppia saadaan kentän muilta kansainvälisiltä toimijoilta ja johtavilta asiantuntijoilta. Hankkeet ovatkin lisänneet niihin osallistuneiden organisaatioiden verkostoja, tunnettuutta ja uskottavuutta niin paikallisella, valtakunnallisella kuin kansainväliselläkin tasolla.

”Festivaali on hankkeen myötä tullut entistäkin tunnetummaksi kansainvälisesti ja rakentanut uusia yhteistyökumppanuuksia myös valtakunnallisella ja paikallisella tasolla.”

Onnistuneiden tavoitteiden kautta syntyy onnistuneita käytännön sisältöjä. Hankkeiden tuloksina on syntynyt esimerkiksi uusi yleisösegmentoinnin malli, innovatiivinen koulutusohjelma, luovan talouden toimintamalli, kansainväliset markkinointimateriaalit pienelle taidealalle sekä alun perin suomalaisen näytelmän uusi elämä Euroopassa.  Yleisinä käytännön tuloksina on mainittu myös mm. alan toimijoiden työskentelymahdollisuudet ja työurien kansainvälistyminen, uudet yleisötyön mallit sekä digitaalisten työkalujen kehittäminen ja hyödyntäminen.

”Keskeisenä tuloksena on se, että hankkeeseen osallistuneet organisaatiot ovat alkaneet entistä aktiivisemmin kehittämään digitaalista sisältöä ja saavutettavuutta ja ottaneet huomioon aiempaa paremmin uudet yleisöt. ”

Sisältöosaamisen ohella hankkeet voivat tuoda työkaluja myös oman organisaation toiminnan kehittämiseen sekä monen toimijan kipeästi kaipaamaa lisärahoitusta perusrahoituksen oheen. Oma hankkeiden myötä kehittyvä osaamisalueensa on eurooppalaisten yhteishankkeiden ja ulkopuolisen rahoituksen hallinnointi.

Tämä erityinen rahoitusmalli on ollut iso oppi organisaatiomme sisällä ja tuo varmuutta myös erilaisten ulkopuolisten rahoitusten hallintaan.”

 

Eurooppalaisen liikkuvuuden, kehittämisen ja yhteistyön mahdollistaja

Hankkeille on yhteistä se, että ne mahdollistavat toimijoiden liikkuvuuden ja eurooppalaisen yhteistyön sekä tuovat uusia näkökulmia ja osaamista niin niihin osallistuville yksilöille kuin organisaatioille. Mutta mikä on hankkeiden vaikutus koko alaan ja sen toimintaan Euroopassa?

Hankkeessa syntyneet käytännön tulokset eivät hyödytä vain suomalaisia tai muita mukana olevia organisaatioita, vaan jo hankkeiden läpimenon ehtona on se, että ne pyrkivät hyödyttämään laajemmin koko alaa. Jo mainitut käytännön tulokset eivät siis koske vain mukana olevia suomalaisorganisaatioita vaan koko eurooppalaista kulttuurialaa. Ohjelman tukemien hankkeiden kautta mahdollistuvat uudet innovatiiviset sisällöt, alan liikkuvuus ja verkostoituminen sekä uusien toimintamallien ja työkalujen kehittäminen.

Hanke toi yhteen kulttuurialan ammattilaisia eri sektoreilta ja ympäri Eurooppaa. Se loi foorumin, missä kulttuurihallinnon ammattilaiset saattoivat vaihtaa kokemuksia toistensa kanssa ja oppia parhaita käytäntöjä. Hankkeessa kehitettiin myös tietopankki, joka mahdollistaa hankkeen aikana kertyneen osaamisen jakamisen alan ihmisille myös hankkeen jälkeen.

 

Vaikuttavuus vaatii jatkuvuutta myös hankemaailmassa

Onnistunut hanke vaikuttaa ja jää elämään – mutta millä tavoin? Vaikutukset kytkeytyvät ennen kaikkea hankkeen tavoitteisiin, ja usein hankkeissa tavoitellaankin pitkäaikaisia ja jatkuvia vaikutuksia. Hankkeiden konkreettisen tuloksena on usein erilaisia palveluita, sovelluksia ja työkaluja. Näistä tuloksista hyötyvät hankeorganisaatioiden lisäksi kokonaiset toimialat ja taiteenalat. Jotta tuloksilla olisi laajempaa vaikutusta, tarvitaan kuitenkin jatkuvuutta.

Hankkeiden myötä syntyneet yhteistyöverkostot auttavat tulevassa, sillä uusien tuttavuuksien kautta voi rakentua uusia hankkeita tai muuta jatkuvaa, pidempiaikaista yhteistyötä. Ei ole myöskään tavatonta, että hankkeet saavat peräänsä jatkohankkeen – innostava projekti ja onnistumisen kokemukset saavat herkästi pohtimaan lisää tulokulmia ja uusia mahdollisuuksia syventää jo aiemmin tehtyä hanketyötä.

Yhteistyöverkostojen ylläpitäminen vaatii toimivaa kommunikaatiota, ja hankkeen tulosten jatkuvuutta voidaan edistää hyvällä viestinnällä. Toimivat verkkosisällöt ja hankkeissa syntyneiden tulosten ja tiedon saavutettavuus myös hankkeen päättymisen jälkeen jatkavat potentiaalisesti hankkeen elämää pitkälle tulevaisuuteen.

Vaikuttavuutta edistää myös se, että tunnetaan omat tavoitteet, koetaan ne tärkeiksi ja mitataan niiden onnistumista monipuolisesti.

”Tuloksia ja vaikutuksia voidaan edistää hankkeen huolellisella arvioinnilla ja arviointiin perustuvilla jatkotoimenpiteillä. Lisäksi on tärkeää, että hankekumppanien yhteistyö jatkuu tavalla tai toisella myös hankkeen päätyttyä. ”

Yhtenä vaikuttavuuden lisääjänä mainitaan myös tiiviimpi vuoropuhelu hankkeiden tuloksista alan toimijoiden ja keskeisten kansallisten ja eurooppalaisten poliitikkojen välillä. Ehkä tässä on, vaikuttavuuden mittaamisen ohella, seuraava kehityskohde sekä Suomessa että Euroopassa?

 

Teksti: Susanna Perhomaa ja Riikka Koivula

Artikkeli on kirjoitettu suomalaisille Luova Eurooppa -hanketoimijoille keväällä 2020 toteutetun kyselyn pohjalta.

Luova Eurooppa -yhteyspiste toteutti keväällä 2020 suomalaisille hanketoimijoille kyselyn, jolla kartoitettiin suomalaisten osallistujaorganisaatioiden (vuodet 2014-2019) kokemuksia eurooppalaisesta hankeyhteistyöstä ja sen vaikuttavuudesta. Kyselyllä pyrittiin pääsemään jyvälle siitä, millaisia ovat hankkeiden vaikutukset ja miten niitä on seurattu. Kyselyyn vastasi 18 hankeorganisaatiota.