Kasvatustyön ammattilaisten kiinnostus koirien kanssa työskentelyyn on kasvussa. Koiria toimii sekä peruskouluissa että lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Opetushallitus on yhdessä Allergia-, iho- ja astmaliitto ry:n, Kennelliitto ry:n ja Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry:n sekä koulutuksen järjestäjän edustajan kanssa laatinut ohjeistuksesta opetustoimen johtajille, rehtoreille sekä opetushenkilöstölle tilanteisiin, joissa suunnitellaan koira-avusteista työskentelyä oppilaitoksessa.
Koita ja lapset ulkona.

Koira-avusteisen toiminnan ohjeistus oppilaitoksille

Opetuksen/koulutuksen järjestäjä päättää, sopiiko koira-avusteinen toiminta kyseiseen oppilaitokseen ja millaiset pedagogiset tai hyvinvointiin liittyvät perustelut toiminnalle on olemassa. Pohdittaessa koira-avusteisen toiminnan soveltuvuutta tulisi huomioida seuraavat seikat:

 • Oppijan oikeus osallistua opetukseen oppilaitoksen tiloissa on ensisijaista. Koiran käyttö opetuksessa ei saa vaarantaa kenenkään terveyttä. Esimerkiksi allergiat, astma sekä mahdolliset muut terveydelliset seikat tulee huomioida. Oma ilmoitus allergiasta on riittävä.
 • Oppijoiden vakaumus ja kulttuuriset seikat tulee myös huomioida.
 • Koiran tulee olla soveltuvuustestattu koira-avusteiseen työskentelyyn kyseisen oppilaitoksen oppilas- tai opiskelijaprofiilin mukaisesti. Soveltuvuustestauksia järjestävät useat eri toimijat.
  • Kun koira käy silloin tällöin koululla, voidaan käyttää esimerkiksi Kennelliiton kaverikoiratoimintaan liittyvää tai vastaavaa testausta.
  • Kun koira on koululla säännöllisesti opettajan pedagogisena työvälineenä, soveltuvuustestinä voidaan käyttää esimerkiksi Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry:n järjestämiä soveltuvuuskokeita koira-avusteiseen työskentelyyn. 
 • Ohjaajan tehtävänä on taata turvallinen kohtaaminen sekä oppijalle, että koiralle. Koiran ohjaaja päättää koiran työskentelyajoista ja muista työskentelyyn liittyvistä yksityiskohdista yhdessä koulutuksen järjestäjän kanssa. Tässä toiminnassa tulee huomioida eläinsuojelusäännökset kuten esimerkiksi lepo, tilat, tauot ja ulkoilutukset.
 • Koira-avusteisesta toiminnasta tulee tiedottaa koko oppilaitoksen henkilökunnalle, oppijoille ja huoltajille. Yhteyshenkilön tiedot tulee olla näkyvillä.
 • Koulutuksen järjestäjän tulee selvittää vakuutusturva koira-avusteiseen työskentelyyn.  
 • Koiran pitää olla perusterve.