Raportit ja selvitykset

Poikien oppimishaasteet ja -ratkaisut vuoteen 2025

Ennakointi Kodin ja koulun yhteistyö Koulutuksen kehittäminen Opetus ja ohjaus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus
Kansi: Poikien oppimishaasteet ja -ratkaisut vuoteen 2025

Poikien oppimishaasteet ja -ratkaisut vuoteen 2025
(pdf, 2.64 MB)

Lataa

Opetushallitus käynnisti syksyllä 2017 OPH 2.0 -ohjelmakokonaisuuden, jonka osana pilotoitiin vuonna 2018 uutta elinikäisen oppimisen ennakointimallia Poikien oppimishaasteet ja ‑ratkaisut vuoteen 2025 -teemakokonaisuudella.

Opetushallituksessa on asetettu tavoitteeksi löytää uudenlaisia tulevaisuusorientoituneita toimintamalleja tukemaan oppijoita eri elämänvaiheissa. Toimintaympäristön muutokset ovat luonteeltaan yhä useammin monimutkaisia, kaaosmaisia, yllättäviä sekä monen muuttujan ristikkäisvaikutuksista syntyviä. Oppimishaasteisiin ei voida useinkaan vastata vain opetushallinnon toimenpiteiden kautta, vaan tarvitaan monialaisia yhteistyöratkaisuja. 

Lasten ja nuorten oppimiseen vaikuttavat seikat eivät rajoitu vain koulun seinien sisäpuolelle. Opetushallituksessa lähdettiin rohkeasti kokeilemaan uutta toimintamallia, johon valikoitui teemaksi viime vuosina laajasti esillä olleet poikien oppimishaasteet. Oppimishaasteisiin liittyvien ratkaisuvaihtoehtojen tunnistamisessa hyödynnettiin myös työelämän, vapaa-ajan, hyvinvoinnin ja terveyden, perhetaustan, alueellisten erojen ja sukupuoliroolien näkökulmia. Muun muassa Kela, THL, yliopistot, puolustusvoimat, nuorisoalan toimijat ja opiskelijajärjestöt kutsuttiin mukaan ennakointityöhön.

Toimintamalli perustui kirjallisuuskatsaukseen, asiantuntijakuulemisiin ja työpajatyöskentelyyn, joiden tuloksena syntyi kaksitoista kehittämisehdotusta poikien oppimishaasteisiin vastaamiseksi vuoteen 2025 mennessä. 

Poikien oppimishaasteisiin on tarpeen vastata sekä suoraan poikiin suunnatuilla toimenpiteillä että välillisesti yhteiskunnan palvelurakenteiden kehittämisellä. Koulujen, kodin, harrastusten ja työelämän välistä monialaista yhteistyötä olisi tarpeen vahvistaa. Olisi tärkeää varmistaa esimerkiksi eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä, että jokainen lapsi ja nuori kuuluu jokaisessa elämänvaiheessa johonkin yhteisöön. Lisäksi oppimisen merkityksellisyyttä ja tulevaisuususkoa tulee myös vahvistaa eri keinoin. 

Tekijät
Opetushallituksen asiantuntijat
Julkaisuvuosi
2019
ISBN pdf
978-952-13-6613-0
Sarja
Raportit ja selvitykset 2019:9
ISSN pdf
1798-8926
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi