Uutinen

Häirinnän torjunta on koko kouluyhteisön asia

Ajankohtaista
Opetusalan eri toimijat opiskelijoista, opettajista, koulutuksen järjestäjistä aina opetusministeriin saakka ovat ilmaisseet voimakkaan tukensa ja sitoutumisensa siihen, että kaikenlainen seksuaalinen häirintä kitketään pois Suomen kouluista ja oppilaitoksista. Oppilaiden oikeus turvalliseen oppimisympäristöön on turvattu lainsäädännöllä.

Yhteisen julkilausuman allekirjoittajina ovat mm. opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen, Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen sekä OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen. Asian takana ovat myös opiskelijajärjestöt, jotka haluavat oman opiskelijasukupolvensa aikana laittaa pisteen häirinnälle ja siitä vaikenemisen kulttuurille.

Julkilausumassa todetaan, että jokaisen häirintää havaitsevan täytyy puuttua tilanteeseen ja rohkaista asianosaisia ottamaan ei-toivottu käytös puheeksi. Erityisesti tämä koskee esimiehiä, opettajia ja muita oppilaitoksen aikuisia, joiden vastuulla turvallisen kulttuurin ja oppimisympäristön luominen on.

Oikeus turvalliseen oppimisympäristöön on määritelty laissa

Oppilaiden oikeus turvalliseen oppimisympäristöön on määritelty perusopetuslaissa, lukiolaissa sekä ammatillisesta koulutuksesta annetuissa laeissa. Tasa-arvolaki kieltää seksuaalisen häirinnän ja edellyttää, että koulut ja oppilaitokset puuttuvat siihen. Niillä pitää olla tasa-arvosuunnitelma. Lisäksi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki velvoittaa jokaisen oppilaitoksen laatimaan opiskeluhuoltosuunnitelman, johon kirjataan, miten opiskelijoita suojellaan väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä.

Opetushallituksen vastuulla on ohjeistaa oppilaitoksia opiskeluhuoltosuunnitelman laatimisesta. Tämä on tehty opetussuunnitelmien perusteissa. Esimerkiksi perusopetuksen kohdalla huomioidaan sekä oppilaiden keskinäiset että oppilaiden ja aikuisten väliset vuorovaikutussuhteet. Oppilaitosten tulee suunnitella se, miten kiusaamiseen ja häirintään puututaan sekä se, miten tapaukset käsitellään oppilaitoksessa ja tarvittaessa viranomaisyhteistyössä. Myös tuesta ja jälkiseurannasta tulee huolehtia niin kohteen kuin tekijänkin osalta.

Mikäli opiskeluhuoltosuunnitelmat on laadittu asianmukaisesti ja niistä on oppilaitoksessa tiedotettu, pitäisi häirintätapausten tulla ilmi ja myös johtaa toimenpiteisiin. Kynnys ilmoittamiseen voi kuitenkin olla korkea – erityisesti silloin, kun kyse on opettajan oppilaaseen kohdistamasta häirinnästä. Tämän takia on tärkeää, että koulut kertovat oppilaille menettelytavoista ja siitä, miten tärkeää on tuoda häirintä ja muu epäasiallinen kohtelu esille. On myös oleellista, että koulut nimeävät henkilön, johon oppilaat voivat olla tarvittaessa yhteydessä.

Kaikki opetus-, kasvatus- ja tutkimusalan toimijat voivat ilmaista sitoutumisensa häirinnän torjumiseen hashtagilla #nomore.