Tiedote

Myynti ja tuotteistaminen tulevaisuuden avaintaitoja kaikilla ammattialoilla

Ajankohtaista Ennakointi
Asiakaspalveluosaaminen sekä myynti- ja markkinointitaidot ovat tulevaisuudessakin keskeisiä työelämässä tarvittavia taitoja. Oleellista on myös osata markkinoida omaa osaamistaan. Ymmärrystä palvelumuotoilusta ja tuotteistamisesta tarvitaan kaikilla toimialoilla.

Opetushallituksen koordinoimat koulutustoimikunnat käyttivät apuvälineenään ennakointikarttoja pohtiessaan kolmen vuoden ajan tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista. Koulutustoimikunnat edustivat 26 eri toimialaa. Niiden keskeinen tehtävä oli ennakoida tulevaisuuden osaamistarpeita ja tehdä aloitteita koulutuksen kehittämiseksi.

Koulutustoimikunnat pohtivat tulevaisuuden osaamistarpeita niin ammatillisen koulutuksen kuin korkeakoulutuksenkin kannalta. Ennakointikarttatyöskentelyn lähtökohtana oli eri toimialojen edustajien yhteistyö. Työskentelyssä ”sekoitettiin pakkaa” eli saatettiin esimerkiksi kone- ja metallialan sekä kauneudenhoitoalan asiantuntijat pohtimaan yhdessä, millainen osaaminen voisi yhdistää näitä aloja tai millaisia liiketoimintaideoita niiden rajapinnoille saattaa syntyä. Samalla mietittiin toimialarajat ylittäviä ilmiöitä ja eri alojen yhdistelmiä, jotka voivat synnyttää uusia ammatteja ja tehtäviä seuraavien 5 – 15 vuoden aikana.

Arvoketjujen ymmärtäminen ja innovaatio-osaaminen kaikille yhteisiä asioita

Arvoketjun ymmärtäminen tarkoittaa sitä, että työntekijä tiedostaa omaa työtään edeltävät ja sitä seuraavat työvaiheet. Esimerkiksi rakennusalalla täytyy tietää, mistä raaka-aineet tulevat, mitä niille tehdään jalostusvaiheessa, miten ne päättyvät itselle työstettäväksi, mikä on asiakkaan rooli ja mitä tapahtuu oman työvaiheen jälkeen. Ammattilainen ymmärtää olevansa tärkeä osa ketjua ja vastuullinen omalta osaltaan sen toimimisesta.

Innovaatio-osaaminen tarkoittaa kykyä tuottaa ja kehittää uusia ideoita, tuotteita, palveluita tai ratkaisuja ongelmiin, jotka voidaan kaupallistaa kannattavasti. Se ei kuitenkaan välttämättä tarkoita mitään suurien keksintöjen tekemistä. Innovaatio voi olla hyvinkin pieni idea, joka auttaa tekemään työn tuottavammin.

Sekä arvoketjujen ymmärtämiseen että innovaatio-osaamiseen liittyy projektiosaaminen ja taito ymmärtää suuria kokonaisuuksia. Alan kuin alan ammattilaisen on hyvä osata työskennellä suunnitelmallisesti ja olla olosuhteiden muuttuessa valmis muuttamaan suunnitelmaa, pitäen kuitenkin lopputavoitteet kirkkaasti mielessään. Oleellista on ymmärtää asiakkaan, työnantajan ja työyhteisön tarpeet ja tehdä omat työtehtävänsä järkevästi ja turvallisesti. On myös tärkeää pitää yllä omaa terveyttä ja työkykyä.

Monenlaista osaamista, monenlaisia kulttuureja

Kaikilla aloilla tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän monialaista osaamista. On tunnettava oma ammattiala hyvin, mutta oltava myös valmis ja halukas menemään oman mukavuusalueen ulkopuolelle ja ottamaan oppia ja vaikutteita muilta aloilta. Monialaisuus on myös halua ja kykyä toimia yhdessä muiden alojen ammattilaisten kanssa ja arvostaa heidän osaamistaan.

Moniosaamiseen liittyy myös kiinteästi monikulttuurisuuden ymmärtäminen. Se voi olla niin asennetta, kielitaitoa kuin syvällisempää tietämystä eri kulttuureista. Tulevaisuudessa yhä useampi työkaveri ja esimies, mutta ennen kaikkea asiakkaat ovat eri kulttuureiden edustajia. Koko toimintaympäristö muuttuu kulttuurisesti moninaisemmaksi.

Opetushallitus koordinoi koulutustoimikuntien ennakointityötä vuosina 2013 -2016. Ennakointikarttatyöskentely oli osa koulutustoimikuntien tulevaisuustyötä ja sen lisäksi toteutettiin alakohtaisia VOSE-hankkeita ja tulevaisuustyöpajoja. Tavoitteena oli saattaa yhteen eri alojen asiantuntijoita, löytää toimialojen rajapintoja ylittäviä ilmiöitä ja osaamistarpeita. Ennakointikarttoja ylläpiti ja karttatyöskentelyä fasilitoi AlternativeFutures.

Koulutustoimikuntien työstä on laadittu yhteenvetoraportti ”MUUTOSILMIÖITÄ KOULUTUKSEN RAJAPINNOILLA - Havaintoja ja kehitysehdotuksia koulutustoimikuntien ennakointikarttatyöskentelystä vuosina 2014–2016”. Raportin ovat kirjoittaneet Tuomo Kuosa ja Suvi Hakala.