Uutinen

Onko läpäisy tehostunut ammatillisessa koulutuksessa?

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus
Opetushallitus selvittää, onko ammatillisen koulutuksen keskeyttäminen vähentynyt läpäisyn tehostamisohjelman jälkeen. Tulosten pohjalta pohditaan tulevaisuuden tavoitteita ja tuetaan nivel- ja siirtymävaiheita sujuvoittavaa kehittämistyötä.

Vuosina 2011–2014 toteutettiin Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuun toteutusta. Ohjelman tavoitteena oli vähentää koulutuksen keskeyttämistä ja parantaa ammatillisen koulutuksen läpäisyä, eli saada yhä suurempi osa opiskelijoista suorittamaan ammatillinen tutkintonsa tavoiteajassa.

Ohjelmassa kehitettiin keinoja tukea erityisesti niitä ammatillista perustutkintoa suorittavia opiskelijoita, joiden keskeyttämisalttius on tavanomaista suurempi ja jotka ovat sen vuoksi vaarassa syrjäytyä koulutuksesta ja yhteiskunnasta. Ohjelmassa pyrittiin myös löytämään tapoja tukea niitä opiskelijoita, jotka eivät vielä olleet keskeyttäneet, mutta joiden opinnot olivat pitkittyneet tai pitkittymässä. Osana ohjelmaa Opetushallitus seurasi oppilaitoksista eronneiden opiskelijoiden määrää.

Tänä vuonna toteutetaan jatkoseuranta, jonka avulla selvitetään, miten läpäisy on kehittynyt ohjelman jälkeen. Tiedonkeruu toteutetaan elo-syyskuussa ja siitä on lähetetty ennakkotieto kohderyhmään valituille koulutuksen järjestäjille.

Seuranta osana hallituksen kärkihankkeen toimeenpanoa

Seuranta liittyy myös hallituksen kärkihankkeen toimenpiteisiin, joilla pyritään vähentämään koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten (NEET-ryhmä, Not in Education, Employment or Training) määrää ja ehkäisemään syrjäytymistä eri hallinnonalojen välisellä yhteisellä ohjelmalla. Seurannan tulosten perusteella tarjotaan tukea erityisesti niille koulutuksen järjestäjille, joiden opiskelijat jättävät opintonsa kesken keskimääräistä useammin.

Läpäisyn määrällinen seuranta toteutetaan osana ZOOMI – sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi ‑hanketta (ESR). ZOOMI on opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisen Osuvaa osaamista ‑toimenpidekokonaisuuden Sujuvat siirtymät -osion koordinointihanke, joka toteutetaan Opetushallituksen ja Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry:n yhteistyönä 1.8.2015–31.7.2018 Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Lisätietoja Opetushallituksessa:
Projektipäällikkö Sanna Laiho, puh. 0295 331 301