Nyheter

Har genomströmningen ökat inom yrkesutbildningen?

Aktuellt Yrkesutbildning
Utbildningsstyrelsen utreder om avbrotten inom yrkesutbildningen har minskat till följd av programmet för effektivisering av genomströmningen. Avsikten är att utifrån resultaten fastställa framtida mål och stödja arbetet med att göra övergångsskedena smidigare.

Åren 2011–2014 genomfördes Programmet för effektivisering av genomströmningen inom yrkesutbildningen som en del av genomförandet av utbildningsgarantin. Målet med programmet var att minska avbrotten och öka genomströmningen inom yrkesutbildningen, dvs. att ett större antal studerande avlägger yrkesexamen inom den målsatta tiden.

Man tog fram åtgärder för att stödja i synnerhet studerande som löper större risk än normalt att avbryta sina studier för en yrkesinriktad grundexamen och som därför riskerar att marginaliseras från utbildning och samhälle. Målet var också att hitta metoder för att stödja studerande som ännu inte hade avbrutit sina studier, men vars studier hade fördröjts eller höll på att fördröjas. Som en del av programmet följde Utbildningsstyrelsen upp antalet studerande som sagt upp sin studieplats vid en läroanstalt.

I år genomförs en fortsatt uppföljning för att reda ut hur genomströmningen har utvecklats efter programmet. Data samlas in i augusti-september och förhandsinsinformation om insamlingen har skickats till utvalda utbildningsanordnare inom målgruppen.

Uppföljningen är en del av genomförandet av regeringens spetsprojekt

Uppföljningen anknyter också till de åtgärder inom regeringens spetsprojekt som syftar till att minska antalet unga som varken studerar eller arbetar (NEET-gruppen, Not in Education, Employment or Training) och förebygga marginalisering genom ett program som genomförs i samarbete mellan olika förvaltningsområden. På basis av resultaten från uppföljningen kommer särskilt de utbildningsanordnare vars studerande avbryter sina studier oftare än genomsnittet att erbjudas stöd.

Den kvantitativa uppföljningen av genomströmningen ingår i projektet ZOOMI – sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi (ESF). ZOOMI är ett samordningsprojekt som ingår i delen Smidiga övergångar i undervisnings- och kulturministeriets nationella åtgärdshelhet Träffsäker kompetens. Projektet genomförs 1.8.2015–31.7.2018 i samarbete mellan Utbildningsstyrelsen och Kultur- och idrottsförbundet för yrkesutbildningen i Finland, SAKU rf och finansieras av NTM-centralen i Norra Österbotten.

Ytterligare information:
projektchef Sanna Laiho, tfn 0295 331 301