Tiedote

Opetushallituksen kokeilukeskus ryhtyy vauhdittamaan oppimisen uudistamista

Ajankohtaista Perusopetus Koulutuksen kehittäminen
Opetushallitus on perustanut kokeilu-, kehittämis- ja innovaatiokeskuksen, joka aloittaa toimintansa 1.3.2017. Keskuksen tehtävänä on tukea uudistamiseen pyrkivää toimintakulttuuria koulutuksessa ja varhaiskasvatuksessa.

Opetuksen ja kasvatuksen alalla on otettu käyttöön uudet opetussuunnitelmat ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Oppiminen muuttuu, ja samalla muuttuvat oppilaan ja opettajan roolit. Koulut ja oppilaitokset kehittävät sekä digitaalista oppimista että oppimisympäristöjä. Tutkivaa ja toiminnallista oppimista toteutetaan yhteisopettajuuden avulla. Kouluissa ja oppilaitoksissa kehitetään tutkimusperustaisia pedagogisia toimintamalleja, joiden pohjalta opettaja voi luoda omaan opetukseensa sopivia sovelluksia sekä syventää osaamistaan.

Varhaiskasvatuksessa luodaan pohjaa lasten laaja-alaiselle osaamiselle. Laaja-alainen osaaminen muodostuu tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon kokonaisuudesta. Laadukas pedagoginen toiminta vahvistaa lasten laaja-alaista osaamista. Laaja-alaisen osaamisen kehittymiseen vaikuttaa se, miten varhaiskasvatuksessa toimitaan, miten eri oppimisympäristöjä käytetään sekä miten lasten hyvinvointia ja oppimista tuetaan. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet antavat suuntaa toimintakulttuurin ja oppimisympäristöjen kehittämiselle.

On tärkeää, että muutos pääsee vauhtiin kaikissa kouluissa, oppilaitoksissa ja varhaiskasvatuksessa, jotta jokainen lapsi ja nuori saisi parasta mahdollista opetusta.

Kokeilukeskus kokoaa kehittäjiä yhteen

Tätä uudistustyötä tukemaan Opetushallitus on perustanut kokeilu-, kehittämis- ja innovaatiokeskuksen, joka aloittaa toimintansa 1.3.2017. Keskuksen tehtävänä on tukea kokeilu-, ja innovaatiokulttuuria koulutuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Kokeilukeskuksessa hyödynnetään uusinta tietoa ja näyttöä toimivista ratkaisuista. Kokeilukeskuksen avulla levitetään parhaita käytäntöjä eteenpäin kansallisesti ja jopa kansainvälisesti. Osaamisen jakamiseen ja yhteiskehittämiseen voidaan ottaa mukaan myös järjestöjä ja yrityksiä.

Kokeilukeskus tukee innovatiivisuutta ja tuottaa tietoa yhteiseen keskusteluun. Kokeilukeskuksessa jäsennetään laajat koulutuksen ja kasvatuksen kysymykset kokeiltaviksi kokonaisuuksiksi. Ruohonjuuritasolla käyntiin saatetut kokeilut skaalataan toimiviksi ratkaisuiksi. Yhdessä eri toimijoiden kanssa rakennetaan opetus- ja kasvatusalalle yhä paremmin toimivaa ekosysteemiä ja toimintakulttuuria, joka vastaa ajan haasteisiin.

Muutosta vauhdittavat myös hallituksen kärkihankkeet perusopetuksen parantamiseksi, opettajankoulutuksen ja täydennyskoulutuksen uudistaminen, tutoropettajatoiminta, Liikkuva koulu, vieraan kielen opetuksen varhentaminen ja muut kehittämishankkeet.