Meddelanden

Utbildningsstyrelsens innovationscenter ska snabba upp förnyelsen av lärandet

Aktuellt Grundläggande utbildning Utveckling av utbildningen
Utbildningsstyrelsen har grundat ett innovationscenter. Centret inleder sin verksamhet den 1 mars 2017 och dess uppgift är att inom utbildningen och småbarnspedagogiken stödja en verksamhetskultur inriktad på förnyelse.

Inom undervisningen och fostran har nya läroplaner införts och grunder för planen för småbarnspedagogik har utfärdats. Lärandet förändras, och med det elevens och lärarens roll. Skolorna och läroanstalterna utvecklar både det digitala lärandet och lärmiljöerna. Undersökande och praktiskt lärande genomförs med hjälp av kompanjonlärarskap. I skolorna och läroanstalterna utvecklas forskningsbaserade pedagogiska handlingsmodeller utifrån vilka läraren kan skapa tillämpningar som är lämpliga för den egna undervisningen och fördjupa sitt kunnande.

Inom småbarnspedagogiken skapas en grund för barnens mångsidiga kompetens. Med mångsidig kompetens avses en helhet som består av kunskaper och färdigheter, värderingar, attityder och vilja. En kvalitativ pedagogisk verksamhet stärker barnens mångsidiga kompetens. Utvecklingen av mångsidig kompetens påverkas av verksamhetskulturen, hur lärmiljöerna används och hur barnens välbefinnande och lärande stöds. Målen i fråga om den mångsidiga kompetensen ger vägledning för arbetet med att utveckla verksamhetskulturen och lärmiljöerna.

Innovationscentret samlar utvecklare

För att stödja detta förnyelsearbete har Utbildningsstyrelsen grundat ett innovationscenter. Centret inleder sin verksamhet den 1 mars 2017 och dess uppgift är att stödja en försöks- och innovationskultur inom utbildningen och småbarnspedagogiken. Innovationscentret ska dra nytta av den senaste kunskapen och lösningar som har påvisats vara fungerande. Med innovationscentrets hjälp sprids bästa modeller nationellt och till och med internationellt. Det är också möjligt att involvera organisationer och företag i spridningen av kunnande och i det gemensamma utvecklingsarbetet.

Innovationscentret ska stödja innovationsverksamhet och ta fram kunskap för gemensamma diskussioner. Det ska utifrån omfattande frågor inom utbildning och fostran skapa helheter som kan provas i praktiken. Försök som kommit igång på gräsrotsnivå skalas upp till fungerande lösningar. För undervisnings- och fostringsarbetet ska vi tillsammans med olika aktörer skapa ett ekosystem och en verksamhetskultur som fungerar allt bättre och som klarar av dagens utmaningar.

För att barnen och ungdomarna ska få bästa möjliga undervisning är det viktigt att förändringen kommer igång i alla skolor och läroanstalter samt inom småbarnspedagogiken.

Förändringen snabbas också upp genom regeringens spetsprojekt för förbättring av den grundläggande utbildningen, reformen av lärarutbildningen och fortbildningen, verksamheten med tutorlärare, Skolan i rörelse, tidigareläggandet av undervisningen i främmande språk och andra utvecklingsprojekt.