Uutinen

Opetussuunnitelmasuositus vapaan sivistystyön uuteen maahanmuuttajakoulutukseen

Ajankohtaista Vapaa sivistystyö
Opetushallitus on antanut opetussuunnitelmasuosituksen vuoden 2018 alussa alkavaa vapaan sivistystyön uutta maahanmuuttajakoulutusta varten. Kyseessä on laajempi uudistus, jossa aiemmin työ- ja elinkeinohallinnon vastuulla ollut aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus siirtyy opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle.

Eduskunta on hyväksynyt lainmuutoksen, jolla kansalaisopistoille, kansanopistoille, kesäyliopistoille ja opintokeskuksille luodaan mahdollisuus koulutuksen rahoitukseen 100 %:n valtionosuudella, kun oppilaitoksen järjestämä koulutus on hyväksytty kotoutujan kotoutumissuunnitelmaan.

Vapaan sivistystyön uusi lukutaitokoulutus on tarkoitettu niille, joita perinteinen luku- ja kirjoitustaidon koulutus ei ole riittävän hyvin pysynyt tukemaan koulutus- tai työllistymispolulla. Usein näiden opiskelijoiden koulutustaustat ovat olleet hyvin erilaisia, heillä on voinut olla pulmia opinnoissa etenemisen kanssa esimerkiksi terveydellisistä tai elämäntilanteeseen liittyvistä syistä. Koulutustarjonnan katveeseen ovat jääneet lähes täysin esimerkiksi kotona olevat vanhemmat.

Aikuisten maahanmuuttajien koulutuspolut monipuolistuvat myös siten, että erityisesti nuoret aikuiset, joiden koulutus- ja työurien kannalta peruskoulun suorittaminen on tärkeää, ohjataan jatkossa aikuisten perusopetukseen. Oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetusta koskeva lainsäädäntö, rahoitus ja opetussuunnitelman perusteet on uudistettu aiemmin. Jatkossa aikuisten perusopetus koostuu kolmesta vaiheesta, joita ovat lukutaitovaihe, alkuvaihe ja päättövaihe. Jokaisella vaiheella on oma tuntijakonsa. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa määritellään hänen tarvitsemansa opinnot.

Työ- ja elinkeinoministeriön vastuulle jää edelleen mahdollisuus vahvistaa latinalaisen kirjaimiston osaamista osana kotoutumiskoulutusta. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten hankkimassa, työvoimakoulutuksena järjestettävässä kotoutumiskoulutuksessa kotoutuja voi tarvittaessa vahvistaa latinalaisten kirjainten osaamista, jos hänellä on sellaiset oppimisvalmiudet ja koulutustausta, että lyhyehkö opintokokonaisuus riittää ja mikäli kotoutumiskoulutus on muutoin tavoitteiltaan hänelle tarkoituksenmukaisin koulutus. 

Opetussuunnitelmasuositus on valmisteltu työryhmässä, jossa oli edustajia sekä opetushallinosta että vapaan sivistystyön eri oppilaitosmuodoista. Perusteluonnoksesta järjestettiin kuulemistilaisuus marraskuussa 2017 ja luonnos oli samaan aikaan tutustuttavana Opetushallituksen sivuilla.

Lisätietoja

Opetusneuvos, yksikön päällikkö Leena Nissilä, puh. 029 533 1155
Opetusneuvos Heikki Sederlöf, puh. 029 533 1422
Opetusneuvos Teijo Koljonen, puh. 029 533 1524
Opetusneuvos Katri Kuukka, puh. 029 533 1445
Ylitarkastaja Maria Edel, puh. 029 533 1621