Uutinen

Oppivelvollisuuden aikaisen opetuksen määrässä on Euroopan maiden välillä suuria eroja

Ajankohtaista Perusopetus Kansainvälistyminen Tilastot
Euroopan maiden välillä on suuria eroja siinä, kuinka paljon oppilailla on pakollisia oppitunteja oppivelvollisuuden aikana. Tämä käy ilmi EU:n koulutustiedonvaihtoverkoston Eurydicen tuoreesta julkaisusta Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education 2016/2017.

Perusopetuksen kesto Euroopan maissa vaihtelee kahdeksasta kahteentoista vuoteen. Eurooppalaisia koulujärjestelmiä on kaikkiaan 42. Näistä 23:ssa oppivelvollisuuteen kuuluu perusopetuksen lisäksi ainakin yksi vuosi ylemmällä toisella asteella (Suomessa lukio tai ammatillinen koulutus).

Alemman perusasteen (Suomessa luokat 1─6) kesto vaihtelee neljän ja seitsemän vuoden välillä. Suomessa alaluokkalaisilla on vähemmän pakollisia oppitunteja kuin muualla Euroopassa: meillä kullakin luokka-asteella on keskimäärin 651 oppituntia lukuvuodessa, kun eurooppalaisilla alaluokilla niitä on keskimäärin 734.

Eurooppalaisia ääripäitä pakollisten opetustuntien määrässä edustavat Bulgaria ja Tanska: tanskalaislapset saavat opetusta yli kaksinkertaisen tuntimäärän bulgarialaisiin verrattuna. Bulgariassa on 468 ja Tanskassa 1 051 oppituntia lukuvuodessa.

Alempi toinen aste (Suomessa luokat 7─9) kestää Euroopan maissa 2–6 vuotta. Suomessa kullakin luokka-asteella on opetusta keskimäärin 808 tuntia lukuvuodessa, kun eurooppalaisten koulujen keskiarvo on 864 tuntia lukuvuodessa. Pakollisten oppituntien määrissä on suuria eroja maiden välillä myös alemmalla toisella asteella: määrä vaihtelee Kroatian 637 tunnista Tanskan 1200 tuntiin lukuvuodessa.

Suomen kouluissa on liikuntatunteja lähes saman verran kuin eurooppalaisissa kouluissa keskimäärin

Eurydicen oppituntien määrää käsittelevä julkaisu ilmestyy vuosittain. Tällä kertaa siinä tarkastellaan erityisesti liikunnan ja terveystiedon opetuksen määrää Euroopan maissa.

Julkaisussa todetaan, että EU-maiden välillä on suuria eroja kansalaisten fyysisessä aktiivisuudessa ja kansallisissa terveyteen liittyvissä linjauksissa. Euroopan komissio on korostanut liikunnan ja urheilun vaikutuksia terveydelle ja nostanut esille niiden merkitystä syrjäytymisvaarassa olevien nuorten integroimisen ja osallistamisen sekä suvaitsevaisuuden edistämisen kannalta. Kouluilla on tärkeä roolinsa liikunnan edistäjänä ja sen hyötyjä koskevan tiedon levittäjänä. Liikunta nähdään hyödylliseksi myös koulutyön kannalta, sillä se parantaa oppilaiden keskittymistä ja edesauttaa oppimista.

Eurydicen julkaisussa liikunnan oppiaineeseen sisällytetään myös terveystieto. Suomessa terveystieto on omana oppiaineena luokilla 7–9 ja alemmilla luokilla sitä opetetaan muihin oppiaineisiin integroituna.

Liikunnan ja terveystiedon osuus perusopetuksen alaluokilla annettavista pakollisista oppitunneista on useimmiten pieni lukuaineisiin verrattuna. Osuus tosin vaihtelee maiden välillä huomattavasti: vähimmillään se on 4 % ja enimmillään 20 %. Suomessa liikunnan ja terveystiedon tuntien osuus on 10 %. Vastaavasti esimerkiksi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen osuus Euroopan maiden alaluokkien kaikista oppitunneista on 15–38 % ja matematiikan 14–26 %; Suomessa äidinkielen ja kirjallisuuden tuntien osuus on 23 % ja matematiikan 15 %.

Kun tarkastellaan oppituntien konkreettisia määriä, niin eurooppalaisissa perusasteen kouluissa liikuntaa opetetaan kullakin luokka-asteella keskimäärin kaksi tuntia viikossa. Eniten liikuntatunteja on Tanskassa ja Unkarissa, molemmissa päivittäin 45 minuuttia. Suomalaisilla alaluokilla liikuntaa on keskimäärin 1 tunti 45 minuuttia viikossa.

Suomessa liikunnan ja terveystiedon oppituntien määrä kasvaa yläluokille siirryttäessä. Tämä selittyy terveysopin opetuksen alkamisella. Terveysoppia opetetaan luokilla 7─9 keskimäärin tunti viikossa.

Suomessa syksyllä 2016 käyttöön otetun tuntijaon myötä liikunnan pakollisten oppituntien määrä perusopetuksen aikana nousi kahdella vuosiviikkotunnilla.