Uutinen

Sujuvatko siirtymät ammatillisessa koulutuksessa?

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus
Koulutuksen järjestäjien toimintaprosessit ja vastuunjako näyttävät toimivan varsin hyvin eri nivelvaiheissa. Laadukas ohjaus ja sujuva yhteistoiminta varmistavat opiskelijalle onnistuneen siirtymisen koulutusmuodosta toiseen tai alalta toiselle.

Julkaisussa Sujuvuutta siirtymiin – Toisen asteen ammatillisen koulutuksen siirtymä- ja nivelvaiheet on selvitetty toisen asteen ammatillisen koulutuksen toimintamalleja ja -prosesseja. Selvitykseen osallistui 68 toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjää.

Siirtymillä tarkoitetaan yksittäisiä tapahtumia opiskelijan koulutuspolulla, joissa opiskelija esimerkiksi siirtyy koulutusasteelta toiselle, koulutusmuodosta toiseen tai vaihtaa alaa. Nivelvaiheen käsite viittaa koulutusjärjestelmässä tapahtuviin siirtymiin. Tässä selvityksessä nivelvaiheina on tarkasteltu perusopetuksesta toisen asteen ammatilliseen koulutukseen sekä ammatillisesta koulutuksesta työelämään ja jatko-opintoihin tapahtuvia siirtymiä.

Koulun ja alan vaihto sujuu – tukea ja ohjausta tarvitaan

Koulutuksen järjestäjien mukaan moniammatillinen yhteistyö ja henkilöstön sitoutuneisuus tukevat merkittävästi koulutukseen hakeutumisen ja siirtymisen onnistumista. Yhteistyö perusopetuksen kanssa toimii hyvin perusopetuksesta toisen asteen ammatilliseen koulutukseen siirryttäessä. Yhteistyö on tärkeää paitsi tiedon siirtymisen, myös tuen ja ohjauksen näkökulmasta.

Yksilöllisten ja joustavien polkujen toteutumisen näkökulmasta näyttää siltä, että opiskelijat voivat suhteellisen joustavasti siirtyä koulutusmuodosta tai oppilaitoksesta toiseen kesken koulutuksen tai tutkinnon suorittamisen. Opiskelijoille tarjotaan myös vaihtoehtoisia tutkinnon suorittamistapoja ja –polkuja varsin paljon.

Erityistä huomiota tulisi kiinnittää muun muassa niihin opiskelijoihin, jotka syystä tai toisesta keskeyttävät opintonsa tai eroavat oppilaitoksesta. Ennaltaehkäisevä työ, ennakoiva tuki, varhainen tunnistaminen ja varhainen tuki ovat malleja, joita monissa oppilaitoksissa on kehitetty varsin laajalti ja jotka ovat myös avainasemassa, jotta keskeyttämisvaarassa oleva opiskelija saadaan tuen ja ohjauksen piiriin. Myös koulutuksensa keskeyttävien opiskelijoiden jatkoseurantaa ja jatkosuunnitelmien ohjausta yksilöllisten tarpeiden mukaisesti tulee lisätä ja vahvistaa. Yhtä tärkeää on varmistua opiskelijoiden vaihtoehtoisista jatkopoluista koulutuksen päätösvaiheessa.

Hankkeet kehittävät sujuvia siirtymiä

Selvitystyössä nousi esiin myös hanketyön merkitys siirtymä- ja nivelvaiheiden kehittämistyössä. Kartoituksessa nostettiin esille 210 hanketta, joissa on kehitetty erilaisia käytäntöjä, mallinnuksia ja prosessikuvauksia. Ensisijaisen tärkeää on, että koulutuksen järjestäjä itse aktiivisesti hyödyntää luotuja toimintamalleja.

Huomiota pitäisi kiinnittää myös erityisen hyvin toimivien mallien levitettävyyteen ja hyödynnettävyyteen laajemminkin. Tämä tarkoittaa panostusta kuvausten laatuun ja tuotteistamiseen, jotta hyviä käytäntöjä on mahdollista ymmärtää syvällisemmin ja kenellä tahansa on mahdollisuus arvioida käytäntöjen ja toimintamallien hyödynnettävyyttä oman organisaation toiminnan näkökulmasta.

Selvityksen toteuttanut ZOOMI – sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi ‑hanke (ESR) on opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisen Osuvaa osaamista ‑toimenpidekokonaisuuden Sujuvat siirtymät -osion koordinointihanke, joka toteutetaan Opetushallituksen ja Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry:n yhteistyönä 1.8.2015–31.7.2018. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.