Nyheter

Är övergångarna inom yrkesutbildningen smidiga?

Aktuellt Yrkesutbildning
Utbildningsanordnarnas verksamhetsprocesser och ansvarsfördelning tycks fungera rätt så väl i de olika övergångsskedena. Tack vare god handledning och smidigt samarbete kan studerande problemfritt byta utbildningsform eller bransch.

I publikationen Sujuvuutta siirtymiin – Toisen asteen ammatillisen koulutuksen siirtymä- ja nivelvaiheet redogörs för resultaten i en utredning av yrkesutbildningens verksamhetsmodeller och verksamhetsprocesser. I utredningen deltog 68 anordnare av yrkesutbildning på andra stadiet.

Med övergångar avses enstaka händelser på den studerandes utbildningsväg, till exempel byte av utbildningsstadium, utbildningsform eller bransch. Begreppet övergångsskede används för övergångar som sker inom utbildningssystemet. Denna utredning gällde övergångar från grundläggande utbildning till yrkesutbildning på andra stadiet samt från yrkesutbildning till arbetslivet och fortsatta studier.

Byte av skola och bransch lyckas – stöd och handledning behövs

Enligt utbildningsanordnarna är multiprofessionellt samarbete och en engagerad personal av mycket stor betydelse för att ansökan till utbildning och övergångar ska lyckas väl. Samarbetet med den grundläggande utbildningen fungerar bra vid övergångarna från den grundläggande utbildningen till yrkesutbildning på andra stadiet. Samarbetet är viktigt inte bara med tanke på överföringen av information utan också med tanke på stödet och handledningen.

Med avseende på de individuella och flexibla studievägarna verkar det vara så att de studerande relativt smidigt kan byta utbildningsform eller läroanstalt mitt under utbildningen eller avläggandet av examen. De studerande erbjuds också rätt så många alternativa sätt och vägar att avlägga examina.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas bland annat de studerande som av en eller annan anledning avbryter sina studier eller lämnar läroanstalten. Förebyggande arbete, proaktivt stöd, tidig identifiering och tidigt stöd är modeller som i ganska stor omfattning har utvecklats i många läroanstalter och som har en nyckelställning när det gäller att fånga upp studerande som ligger i riskzonen för att avbryta studierna och ge dem stöd och handledning. Även den fortsatta uppföljningen av studerande som avbryter studierna och handledningen av dem när det gäller framtidsplaner utifrån deras individuella behov bör ökas och stärkas. Lika viktigt är det att försäkra sig om att de studerande i slutskedet av utbildningen har alternativa vägar.

Projekt utvecklar smidiga övergångar

Utredningsarbetet visade att också projekt kan ha betydelse vid utveckling av övergångsskedena. Kartläggningen visade att man hade genomfört 210 projekt i vilka olika förfaranden, modeller och processbeskrivningar hade tagits fram. Det är av största vikt att utbildningsanordnaren själv aktivt använder sig av de verksamhetsmodeller som skapats.

Det vore också viktigt att modeller som fungerar särskilt väl sprids och utnyttjas i större omfattning än nu. Detta kräver insatser för säkring av beskrivningarnas kvalitet och produktifiering för att de goda modellerna ska kunna förstås på ett djupare plan och för att vem som helst ska kunna bedöma möjligheten att använda förfarandena och verksamhetsmodellerna i den egna organisationen.

ESR-projektet ZOOMI – sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi genomförde utredningen. Detta är ett samordningsprojekt som ingår i delen Smidiga övergångar i undervisnings- och kulturministeriets nationella åtgärdshelhet Träffsäker kompetens och som genomförs i ett samarbete mellan Utbildningsstyrelsen och Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry 1.8.2015–31.7.2018. Projektet finansieras av närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten.

ohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.