Tiedote

Maahanmuuttajien kielenopetukseen ja kotoutumiseen lisävauhtia

Ajankohtaista Maahanmuuttajakoulutus
Opetushallitus on myöntänyt yli 8 miljoonaa euroa valtionavustusta 73 hankkeelle, jotka edistävät maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kielenopetusta ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Erityisesti painotettiin hankkeita, jotka edistävät yhteistyötä eri toimialojen kesken ja jotka tavoittelevat laajempaa alueellista tai valtakunnallista vaikuttavuutta.

Oppimisen ja ohjauksen kehittämistä tuetaan noin 5 miljoonalla eurolla. Hankkeissa kehitetään maahanmuuttajien aikaisemmin hankkiman osaamisen tunnustamista ja nopeutetaan reittejä työelämään. Lisäksi edistetään suomen kielen oppimista ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Esimerkiksi Metropolia-ammattikorkeakoulun johdolla luodaan malleja korkeakoulutettujen maahanmuuttajien osaamisen paremmaksi tunnistamiseksi. Kuntien hankkeissa kehitetään muun muassa maahanmuuttajataustaisten oppilaiden omakielistä samanaikaisopetusta sekä vahvistetaan maahanmuuttajavanhempien osallisuutta lastensa koulupolun varrella.

Opetus- ja ohjaushenkilöstön pätevöitymiskoulutuksiin myönnettiin 0,5 miljoonaa euroa kolmelle korkeakoululle. Hankkeilla tuetaan osallistujien uraohjausta ja opettajaksi pätevöitymistä sekä ammatillisessa että yleissivistävässä koulutuksessa.

– On tärkeää, että maahanmuuttajien polut opiskeluun ja työelämään ovat entistä joustavampia ja yksilöllisempiä. Koulutuksella on hyvin tärkeä rooli suomalaiseen yhteiskuntaan kotoutumisessa, ja erityistä huomiota pitää kiinnittää suomen tai ruotsin kielen oppimiseen, sanoo opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Osallisuuden vahvistamiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi erilaisille järjestöille myönnettiin 1,7 miljoonaa euroa. Lisäksi toimintakykyä ja aktiivista kansalaisuutta sekä hyviä etnisiä suhteita edistetään 0,9 miljoonalla eurolla. Esimerkiksi Nuorten Akatemia ry:n valtakunnallisen hankkeen tavoitteena on parantaa maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden mahdollisuuksia osallistua nuoriso- ja liikuntatoimintaan sekä kehittää nuoriso- ja liikuntatoimijoiden edellytyksiä tehdä tasavertaista yhteistyötä maahanmuuttajien kanssa.

– On ilo nähdä, kuinka paljon halua, ideoita ja osaamista kotoutumisen edistämiseen löytyy. Uskomme, että hanketoiminnasta on paljon hyötyä sekä toiminnan aikana että sen jälkeenkin toiminnan juurruttua perusrakenteisiin, toteaa Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen.

Hallituksen tavoitteena on, että maahanmuuttajien koulutukseen ja työelämään siirtymistä nopeutetaan. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmät ovat laatineet yhteensä 99 toimenpidettä maahanmuuttajien koulutuspolkujen nopeuttamiseksi. Ammatilliseen koulutukseen pääsyä on edistetty joustavoittamalla kielitaitovaatimuksia ja tavoitteena on kielellisten ja ammatillisten taitojen kehittyminen samanaikaisesti. Aikuisten perusopetus on uudistettu ja vapaaseen sivistystyöhön on luotu uusi koulutusmalli erityisesti luku- ja kirjoitustaidon ja suomen- tai ruotsin kielen opiskeluun. Vastuukorkeakoulut huolehtivat korkeakoulutettujen maahanmuuttajien ohjauksesta soveltuvien opintojen pariin. Maahanmuuttajien osaamisen tunnistamis- ja tunnustamispalveluihin on lisätty määrärahoja.