Tiedote

Peruskoululaisten Move!-mittaukset ovat turvallisia ja niitä jatketaan

Ajankohtaista Perusopetus Move! Liikunta
Viivajuoksu on turvallinen mittausosio Move!-kokonaisuudessa. Opetushallitus on selvittänyt asiaa yhdessä järjestelmän valmistaneiden asiantuntijoiden kanssa sekä pyytänyt mittauksista UKK-instituutilta puolueettoman arvion. Selvitys tehtiin Espoossa sattuneen traagisen onnettomuuden jälkeen.

Perusopetuksen 5.- ja 8.-luokkalaisten Move!-mittausten tarkoituksena on innostaa lapsia ja nuoria liikuntaan ja kerätä tietoa heidän fyysisestä toimintakyvystään kouluterveydenhuollon tueksi.

Koulujen Move!-mittauksia jatketaan ja valtakunnalliselle tiedonkeruulle on annettu lisäaikaa 12.10.2018 asti.

– Onnettomuus on koskettanut meitä kaikkia. Haluamme tukea kouluja tässä poikkeuksellisessa tilanteessa, kertovat valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri Minttu Korsberg ja opetusneuvos Matti Pietilä Opetushallituksesta.

Viivajuoksu on kansainvälisesti ylivoimaisesti käytetyin menetelmä

Move!:ssa kestävyyttä ja liikkumistaitoja mitataan 20 metrin viivajuoksun avulla. Siinä mitataan, kuinka kauan oppilas pystyy etenemään vähitellen kiihtyvällä vauhdilla seuraten ääninauhalta toistettavaa merkkiääntä. Ensimmäiset viivat juostaan rauhallista hölkkää vastaavalla nopeudella. Opettaja ilmoittaa suorituksen päättyvän, kun oppilas ei enää pysy vauhdissa. Oppilas voi keskeyttää suorituksen myös itse.

– Viime vuoden mittauksissa noin puolet 5.-luokkalaisista tytöistä ylsi viivajuoksussa 600 metriin ja pojista 650 metriin. Se on 7 sekuntia 20 metriä kohden, mikä on alhaisempi nopeus kuin hippaleikeissä tai pallopeleissä, liikuntalääketieteen professori Urho Kujala Jyväskylän yliopistosta kertoo.

Viivajuoksu on kansainvälisesti ylivoimaisesti eniten kenttäolosuhteissa käytetty menetelmä koululaisten kestävyyskunnon mittaamisessa.

– Se sisältyy käytännössä kaikkiin merkittäviin koululaisille suunnattuihin fyysisen kunnon testistöihin, sanoo Kujala.

– Terveiden ja oireettomien lasten ja nuorten osallistumista liikuntaan tai Move!-mittauksiin ei ole syytä rajoittaa. Sen sijaan heitä tulisi kannustaa terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan. Hyvä kestävyyskunto on tutkitusti yhteydessä oppimiseen, työkykyyn ja alentuneeseen kroonisten sairauksien riskiin.

UKK-instituutti pitää Move!-mittauksia turvallisina

Opetushallitus pyysi puolueetonta arviointia UKK-instituutilta, joka ei ole ollut mukana Move!-järjestelmän valmistamisessa. Instituutin mukaan Move!-mittausten olosuhteita voidaan pitää turvallisena ja opettajan käsikirjan ohjeita riittävinä.

– Oppilas suorittaa viivajuoksun sisätiloissa opettajan valvovan silmän alla ja käsikirja antaa hyvät valmiudet suorittaa mittaukset turvallisesti, UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari sanoo.

UKK-instituutti selvitti 2010-luvun taitteessa useiden EU-maiden tutkijaryhmien kanssa eri ikäryhmille mahdollisimman luotettavat ja toistettavat testit.

– Tutkimus osoitti lasten ja nuorten osalta 20 metrin viivajuoksun parhaaksi ja turvalliseksi menetelmäksi, kertoo Vasankari.

Viivajuoksun turvallinen suorittaminen lähtee siitä, ettei osallistujalla ole sairauksia tai oireita, jotka muodostaisivat terveysriskin mittauksessa.

– Opettajan tulisi saada liikunnan turvallisen harrastamisen kannalta oleelliset oppilaan terveystiedot. Tämä vaatii tiivistä vuoropuhelua terveydenhuollon, oppilaiden ja huoltajien sekä koulun välillä, Vasankari sanoo.

Tiedonvaihto on tärkeä osa turvallisuutta

Terveystiedot ovat salassa pidettäviä tietoja, joita ei voi luovuttaa ilman asianosaisen suostumusta.

– Koulujen on tärkeää pyytää huoltajia ilmoittamaan sellaisista oppilaan terveyteen liittyvistä seikoista, joilla voi olla vaikutusta Move!-mittausten turvalliseen suorittamiseen. Opetuksen järjestäjien tulee lisäksi huolehtia, että mittauksia tekevät opettajat tuntevat Move!-ohjeet ja noudattavat niitä, johtaja Matti Lahtinen Opetushallituksesta sanoo. Tiedonkulku kouluyhteisössä on oppilaiden turvallisuuden kannalta tärkeää.

Perusopetuksen lainsäädäntö mahdollistaa myös, että esimerkiksi koululääkäri tai -terveydenhoitaja luovuttavat opettajalle opetuksen asianmukaisen järjestämisen kannalta välttämättömän salassa pidettävän tiedon, vaikkei huoltaja tai oppilas ole antanut siihen lupaa. Move!-mittaus on osa opetusta, joten tiedon luovutus voi liittyä myös sen suorittamiseen.