Meddelanden

Skolelevernas Move!-mätningar är trygga och kan fortsätta

Aktuellt Grundläggande utbildning Move! Gymnastik
Skyttellöpning är ett tryggt mätinstrument i Move!-helheten. Utbildningsstyrelsen har utrett frågan tillsammans med de sakkunniga som har utarbetat systemet samt bett UKK-institutet om en objektiv bedömning av mätningarna. Utredningarna gjordes till följd av det tragiska olycksfallet i Esbo.

Avsikten med Move!-mätningarna för elever i årskurserna 5 och 8 inom den grundläggande utbildningen är att inspirera barn och unga att röra på sig och att samla information om deras fysiska funktionsförmåga som stöd för skolhälsovården. Skolornas Move!-mätningar fortsätter och tidtabellen för den riksomfattande informationsinsamlingen har förlängts till den 12 oktober 2018.

– Olyckan har berört oss alla. Vi vill stödja skolorna i den här exceptionella situationen, säger Minttu Korsberg, generalsekreterare för statens idrottsråd och Matti Pietilä, undervisningsråd vid Utbildningsstyrelsen.

Skyttellöpning är den klart mest använda metoden internationellt

I Move! mäts uthållighet och rörelseförmåga med skyttellöpning på 20 meter. Man mäter hur länge eleven kan ta sig fram i ett ökande tempo enligt ljudsignalerna som spelas upp. De första avstånden joggar man i lugnt tempo. Läraren meddelar att mätningen är avslutad då eleven inte längre kan hålla takten. Eleven kan också avbryta mätningen själv.

– I fjolårets mätningar kom ungefär hälften av flickorna i årskurs 5 upp till 600 meter löpning och pojkarna till 650 meter. Det är 7 sekunder per 20 meter, vilket är en lägre hastighet än i tafatt-lekar eller bollspel, säger Urho Kujala, professor i idrottsmedicin vid Jyväskylä universitet.

Internationellt är skyttellöpning den klart mest använda metoden för att mäta skolelevers uthållighetskondition.

– Metoden ingår praktiskt taget i alla betydande testbatterier som används för att mäta skolelevers fysiska kondition, säger Kujala.

– Det finns ingen orsak att begränsa friska och symtomfria barns och ungas deltagande i gymnastik eller Move!-mätningar. Däremot borde de uppmuntras till motion som främjar hälsa och välbefinnande. Forskning visar att en god uthållighetskondition har ett samband med bättre inlärning, arbetsförmåga och lägre risk för kroniska sjukdomar.

UKK-institutet anser att Move!-mätningarna är trygga

Utbildningsstyrelsen bad UKK-institutet, som inte varit med och utarbetat Move!-systemet, om en opartisk bedömning. Institutet anser att omständigheterna för Move!-mätningarna är trygga och att instruktionerna i lärarhandledningen är tillräckliga.

– Eleven utför skyttellöpningen inomhus under lärarens uppsikt och lärarhandledningen ger goda förutsättningar för att genomföra mätningen på ett tryggt sätt, säger Tommi Vasankari, direktör för UKK-institutet.

UKK-institutet utredde i decennieskiftet 2010 tillsammans med många forskargrupper i EU hurdana test som är mest pålitliga och möjliga att upprepa i olika åldersgrupper.

– För barns och ungas del visade undersökningen att skyttellöpning på 20 meter är den bästa metoden som dessutom är trygg, säger Vasankari.

Utförandet av skyttellöpning utgår ifrån att personen inte har sjukdomar eller symtom, som kan innebära en hälsorisk vid mätningen.

– Läraren borde få tillgång till elevens hälsouppgifter som är av betydelse med tanke på säkerheten då man idrottar. Det här förutsätter en nära dialog mellan hälsovården, eleverna och vårdnadshavare samt skolan, säger Vasankari.

Utbyte av information en viktig del av säkerheten

Hälsouppgifter är sekretessbelagd information och kan inte överlämnas utan samtycke av den berörda.

– Det är viktigt att skolorna ber vårdnadshavarna meddela om sådana hälsoaspekter hos eleven som kan ha en inverkan på att tryggt kunna utföra Move!-mätningarna Utbildningsanordnarna ska också se till att lärarna som utför Move!-mätningar känner till anvisningarna om Move! och följer dem, säger direktör Matti Lahtinen vid Utbildningsstyrelsen. Informationsgången i skolgemenskapen är viktig med tanke på elevernas trygghet.

Lagstiftningen om den grundläggande utbildningen möjliggör också att till exempel skolläkare eller -hälsovårdare överlämnar sekretessbelagd information till lärare även utan vårdnadshavarens eller elevens samtycke, då informationen är nödvändig med tanke på att kunna ordna ändamålsenlig undervisning. Move!-mätningarna är en del av undervisningen och därför kan överlämnandet av information också gälla genomförandet av dem.