Tiedote

Robottikulkuvälineet tulevat hitaasti, mutta varmasti

Ajankohtaista Ennakointi
Liikenne- ja logistiikka-ala muuttuu merkittävästi parin seuraavan vuosikymmenen aikana, kertoo Opetushallituksen tuore osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi. Suurin muutos tapahtuu, kun itseohjautuvat robottikulkuvälineet yleistyvät 2030-lukua lähestyttäessä.

Opetushallitus ennakoi valtakunnallisia pitkän aikavälin työvoima-, koulutus- ja osaamistarpeita. Nyt toteutettuun liikenne- ja logistiikka-alan aikuiskoulutuksen ennakointiin osallistui kymmeniä asiantuntijoita alan yrityksistä, työnantaja- ja työntekijäjärjestöistä, koulutuksen järjestäjistä ja korkeakouluista.

– Digitalisaatio, robotiikka, palvelumuotoilu ja asiakaskokemuksen merkityksen kasvu ulottavat vaikutuksensa myös liikenne- ja logistiikka-alalle, opetusneuvos Samuli Leveälahti kertoo tuloksista.

Kuljettajia tarvitaan vielä 2020-luvulla, mutta varastotyöntekijöiden ja taloushallinnon tehtävät vähenevät vauhdilla ja tehtävänkuvat uudistuvat. Autopilotit yleistyvät 2030-luvulla, mikä saattaa tarkoittaa merkittäviä henkilöstövähennyksiä erityisesti joukkoliikenteen kuljettajissa. – Nuoremmille työntekijöille on tarpeen tarjota jo 2020-luvulla mahdollisuuksia kouluttautua uusiin, asiantuntijapainotteisiin tehtäviin tai muille aloille, Samuli Leveälahti kertoo.

Digiosaamisen tarve kasvaa sekä nykyisissä että uusissa tehtävissä, joita syntyy esimerkiksi datan käsittelyn ja analytiikan pariin. Osaamista tarvitaan muun muassa robottiohjelmoinnissa, telematiikassa, älylaitteiden ja virtuaalitodellisuuden sovellusten sujuvassa käytössä, koodaamisessa, tietoturvassa ja dataliikenteen ohjauksessa. Digitalisaatio vahvistaa alustataloutta myös logistiikka-alalla. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tuottajat, jakelijat, kouluttajat ja muut alan toimijat kytkeytyvät digitaalisen alustan kautta toisiinsa.

Biopolttoaineiden ja sähkön osuus kasvavat, mutta ne eivät syrjäytä vielä 2030-luvulle mennessä perinteisiä fossiilisia polttoaineita. Hybridikulkuvälineet yleistyvät jo 2020-luvulla. Myös raskas kuljetuskalusto ja lentokalusto hyödyntävät biopolttoaineita yhä enemmän.

– Osaamisen kehittäminen tulee viedä pois oppilaitosympäristöstä, työpaikalle ja esimerkiksi verkkoon. Työntekijöiltä vaaditaan enemmän. Heidän tulee tunnistaa itse omiin henkilökohtaisiin osaamistarpeisiinsa ja urakehitykseensä liittyviä oppimisympäristöjä ja -verkostoja ja kehittää oma-aloitteisesti osaamistaan. Opettajien lisä- ja täydennyskoulutukseen on panostettava merkittävästi nykyistä enemmän 2020-luvulla, Leveälahti kertoo.

Yleisinä osaamistarpeina korostuvat myös asiakaspalvelu- ja yhteistyötaidot, kansainvälisyys ja kestävä kehitys. Samalla kaikkien tehtävätasojen osaaminen oman ja organisaation työn kehittämiseksi kasvattaa merkitystään.

Koulutusjärjestelmän haasteita ovat koulutusorganisaatioiden kyky reagoida osaamisen kehittämistarpeisiin ja juurruttaa strategiat ja tavoitteet tutkinnon perusteisiin, näyttöihin, opetussuunnitelmiin ja koulutusohjelmiin yhdessä työnantajien kanssa.

Osa ennakoiduista muutoksista edellyttää ensin lainsäädännön muutoksia erityisesti turvallisuus- ja vastuukysymysten ratkaisemiseksi.

Opetushallituksen Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi -projektissa (ESR) pilotoitiin aikuisväestön osaamis- ja koulutustarpeiden kyselyihin ja työpajoihin pohjautuvaa ennakointimallia. Siinä tunnistetaan erilaisia muutostekijöitä sekä arvioidaan niiden vaikutusta alaan. Alan kokonaistyöllisyyttä ja eri työtehtävien rakenteellisia muutoksia ja osaamistarpeita tarkastellaan prosessissa luotuja, vaihtoehtoisia skenaarioita vasten. Näiden pohjalta laaditaan ehdotukset aikuisväestölle suunnattujen oppimispalveluiden kehittämiseksi eri koulumuodoissa ja koulutusasteilla.

Lisätietoa

Projektipäällikkö, opetusneuvos Samuli Leveälahti, puh. 029 533 1302