Uutinen

Istuva elämäntapa näkyy syksyn 2018 Move!-mittausten tuloksissa

Ajankohtaista Perusopetus Move! Liikunta
Vain kolmannes peruskoululaisista liikkuu suositusten mukaisesti tunnin päivässä, vaikka riittävä liikkuminen olisi välttämätöntä lasten ja nuorten fyysiselle toimintakyvylle. Istuva elämäntapa näkyy myös Move!-mittauksissa, joiden tulokset ovat osalla oppilaista huolestuttavia. Vuoden 2018 valtakunnalliset Move!-tulokset julkaistiin 31.1.2019.
Kuvituskuva: Alakoulun oppilaita välitunnilla

Move!-mittauksissa selvitetään oppilaiden kestävyyttä, voimaa, nopeutta, liikkuvuutta, tasapainoa sekä motorisia perustaitoja. Näitä taitoja tarvitaan koululaisten arjessa: koulumatkan kävelyyn tai pyöräilyyn, koulu- ja harrastusvälineiden nostamiseen ja kantamiseen, portaiden nousemiseen sekä liikkumiseen erilaisilla alustoilla. Move!-mittaukset sisältyvät perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (2014) ja ne voidaan toimintarajoitteisten osalta tehdä sovelletusti.

Tuoreimmat Move!-mittaukset tehtiin syksyllä 2018. Tuloksia saatiin 46 307 viidesluokkalaiselta sekä 46 762 kahdeksasluokkalaiselta. Viidesluokkalaisten tilannetta mitattiin nyt kolmatta ja kahdeksasluokkalaisten ensimmäistä kertaa.

Osalla oppilaista tulokset ovat huolestuttavia

Move!-mittauksissa oppilaiden kestävyyttä ja liikkumistaitoja selvitetään 20 metrin viivajuoksun avulla. Se on kansainvälisesti käytetyin menetelmä koululaisten kestävyyskunnon mittaamisessa. Vuonna 2018 mediaanitulokset viivajuoksussa olivat 5.-luokkalaisilla tytöillä noin 600 metriä ja pojilla vajaat 700 metriä. Mittauksen päättyessä mediaanituloksen juoksuvauhti oli 7 sekuntia / 20 metriä, mikä on alhaisempi kuin esimerkiksi vauhti tavallisissa hippaleikeissä tai pallopeleissä. Tuloksissa on hieman laskua edelliseen vuoteen verrattuna.

Istuva elämäntapa näkyy monella tavalla mittausten tuloksissa, jotka ovat osalla oppilaista huolestuttavia. Se näkyy paitsi kestävyyden yleisessä alhaisessa tasossa, myös esimerkiksi heikkoina käsivoimina ja huomattavina puolieroina olkapäiden liikkuvuudessa. Myös kehon liikkuvuus on osalla pojista heikolla tolalla, sillä 28 % 8.-luokkalaisista ja noin viidesosa 5.-luokkalaisista ei pystynyt tekemään alaselän ojennusta täysistunnassa. Molemmissa ikäryhmissä 16 % pojista ei onnistunut mittausten kyykistysosiossa.

Toisaalta Move!-mittaukset antavat myös rohkaisevia tuloksia siitä, että harjoittelu tuottaa tulosta: näin kävi esimerkiksi kun verrattiin 5.-luokkalaisten ja 8.-luokkalaisten vatsalihasten voimaa. Osalla oppilaista vatsalihakset olivat erinomaisessa kunnossa, mikä viittaa siihen, että kun toimintakykyä kehitetään ja taitoja harjoitellaan, tuloksetkin paranevat. 

Kestävyyskunto on yhteydessä oppimiseen ja terveyteen

Riittävä liikkuminen on välttämätöntä lasten ja nuorten fyysiselle toimintakyvylle. Silti vain kolmannes peruskoululaisista liikkuu suositusten mukaisesti eli tunnin päivässä. Tämä on herättänyt huolen koululaisten fyysisen toimintakyvyn tilasta, jolla on aikuisuuteen saakka yltäviä vaikutuksia. 

Liikunnallinen elämäntapa ja hyvä fyysinen toimintakyky kytkeytyvät keskeisesti esimerkiksi opinnoissa ja työssä jaksamiseen, kasvaviin eroihin terveydessä sekä elämän kokemiseen merkitykselliseksi. Riittävä fyysinen aktiivisuus tukee muistitoimintoja, ylläpitää mielenterveyttä ja vaikuttaa positiivisesti myös oppimiseen. Liian vähäinen fyysinen aktiivisuus ja runsas istuminen puolestaan aiheuttavat haittoja yksilötasolla ja tuovat yhteiskunnalle merkittäviä kustannuksia.

Move!-mittauksilla tuetaan lasten ja nuorten hyvinvointia

Move!-järjestelmällä on kolme päämäärää. Mittaukset ovat ensinnäkin pedagoginen työkalu, jolla liikuntakasvatusta tuetaan. Niiden avulla päästään oppilaiden kanssa konkreettisesti pohtimaan, miten omaa fyysistä toimintakykyä voi arvioida, ylläpitää ja kehittää.

Toiseksi Move! tuottaa tietoa, jota voi yhdistää kouluterveydenhuollon laajoihin terveystarkastuksiin. Mittaustulokset antavat tukea ja toimivat välineenä keskusteltaessa lapsen jaksamista, hyvinvointia ja oppimista tukevista tai haittaavista tekijöistä.

Kolmanneksi Move!-mittausten tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää monella muullakin tavalla. Oppilas ja hänen perheensä saavat käsityksen siitä, millainen oppilaan fyysinen toimintakyky on ja mihin asioihin tulisi kiinnittää huomiota. Koulut ja opettajat saavat tuloksista aineksia opetuksen suunnitteluun. Päätöksentekijät ja viranomaiset saavat arvokasta tietoa kansallisen liikunta- ja terveyspolitiikan sekä kuntatasolla tehtävien terveyden edistämistoimenpiteiden kehittämiseen ja seurantaan. Move!-mittausten johtopäätöksenä voidaan myös tarjota tukea tarvitseville oppilaille tukitoimia fyysisen toimintakyvyn parantamiseen.

Tietoa Move!-mittauksista ja vuoden 2018 tulokset verkossa

Move! – fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä
Move!-mittaustulokset 2018