Nyheter

Stillasittande livsstil syns i resultatet av Move!-mätningarna hösten 2018

Aktuellt Grundläggande utbildning Move! Gymnastik
Endast en tredjedel av grundskoleleverna rör på sig enligt rekommendationerna, det vill säga en timme om dagen. Ändå är det en förutsättning för barn och ungas funktionsförmåga. Den stillasittande livsstilen syns i Move!-mätningarna och resultatet är till viss del oroväckande. Resultatet av de nationella Move!-mätningarna år 2018 offentliggjordes 31.1.2019.
Illustrationsbild: Lågstadieelever på rast

Move!-uppföljningen mäter elevernas uthållighet, styrka, snabbhet, rörlighet, balans och motoriska grundfärdigheter. Det är fråga om färdigheter som skoleleverna behöver i sin vardag: för att ta sig till skolan gående eller med cykel, för att lyfta och bära den egna skol- och fritidsutrustningen och för att gå i trappor och röra sig i ojämn terräng. Move!-mätningarna ingår i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014) och för elever med funktionsnedsättning kan mätningarna genomföras i anpassad utformning.

De senaste Move!-mätningarna genomfördes på hösten 2018. I mätningarna deltog 46 307 elever i årskurs 5 och 46 762 elever i årskurs 8. Mätningarna gjordes för tredje gången bland eleverna i årskurs 5 och för första gången bland elever i årskurs 8.

Resultatet för en del elever väcker oro

I Move! mäts uthållighet och rörelseförmåga med skyttellöpning på 20 meter. Internationellt är skyttellöpning den klart mest använda metoden för att mäta skolelevers uthållighetskondition. I mätningarna 2018 kom flickorna i årskurs 5 i genomsnitt upp till ungefär 600 meter löpning och pojkarna till knappa 700 meter. Det är 7 sekunder per 20 meter, vilket är en lägre hastighet än i till exempel tafatt-lekar eller bollspel. Resultatet är aningen sämre än året innan. 

En stillasittande livsstil syns på många sätt i resultatet, som för en del elevers del är oroväckande. Förutom att uthålligheten i genomsnitt är dålig har många också svaga muskler i armarna och märkbara skillnader i rörligheten i vänster och höger axel. För en del pojkar är också rörligheten i lederna rätt så dålig: 28 procent av pojkarna i årskurs 8 och ungefär en femtedel av pojkarna i årskurs 5 klarade inte av att sträcka på nedre delen av ryggen i sittande ställning. I bägge åldersgrupperna klarade 16 procent av pojkarna inte av att sitta på huk. 

Uppmuntrande är ändå att Move!-mätningarna visar att träning ger resultat: det här iakttogs till exempel då man jämförde bålstyrkan bland eleverna i årskurs 5 och 8. En del av eleverna har utmärkt bålstyrka, vilken tyder på att då man utvecklar sin funktionsförmåga och tränar upp sina färdigheter förbättras också resultatet. 

Uthållighetskonditionen inverkar på lärandet och hälsan

Det är en förutsättning för barns fysiska funktionsförmåga att de rör på sig tillräckligt. Ändå rör bara en tredjedel av alla elever i grundskolan på sig enligt rekommendationerna, det vill säga minst en timme per dag. Det här väcker oro över skolelevernas fysiska funktionsförmåga, och kan även medföra konsekvenser i vuxenåldern.

En aktiv livsstil och en god fysisk funktionsförmåga har en stark koppling till bland annat hur man orkar med studierna och arbetet, de allt större skillnaderna i människornas hälsa och hur meningsfullt man upplever livet. En tillräcklig fysisk aktivitet stödjer minnet, den psykiska hälsan och har även en positiv inverkan på lärandet. Om man inte rör på sig tillräckligt och sitter mycket har det i sin tur negativa konsekvenser på individnivå samtidigt som det innebär betydande kostnader för samhället. 

Move!-mätningarna stödjer barns och ungas välbefinnande

Move!-mätningarna har tre målsättningar. Det är först och främst frågan om ett pedagogiskt verktyg som ska stöda barnens fysiska fostran. Med hjälp av mätningarna kan man tillsammans med eleverna på ett konkret plan fundera hur man kan utvärdera, upprätthålla och utveckla den egna fysiska funktionsförmågan. 

Å andra sidan ger Move! information som kan användas i samband med skolhälsovårdens omfattande hälsoundersökningar. Mätningsresultatet utgör ett stöd och redskap då man talar med barnet om hur han eller hon orkar och mår samt om faktorer som stödjer eller inverkar negativt på lärandet. 

Resultatet av Move!-mätningarna kan också användas på många andra sätt. Eleven med familj får information om elevens fysiska funktionsförmåga och om vad man borde fästa uppmärksamhet vid.  Skolorna och lärarna får i sin tur underlag för planeringen av undervisningen. 

Beslutsfattarna och myndigheterna får värdefull information om hur man kan utveckla och följa upp den nationella idrotts- och hälsopolitiken samt de hälsofrämjande åtgärderna som vidtagits på kommunnivå. Med hjälp av Move!-mätningarna kan man också erbjuda stöd för de elever som behöver det för att förbättra sin fysiska funktionsförmåga. 

Information om Move!-mätningarna och resultatet 2018 på nätet