Uutinen

Kuukauden tilasto: Saamea opiskelevien määrä kasvaa – saamenkielistä opetusta tarjolla myös Helsingissä

Ajankohtaista Esiopetus Perusopetus Tilastot
Sekä saamenkielistä opetusta saavien että saamea vapaaehtoisena vieraana kielenä opiskelevien oppilaiden määrä perusopetuksessa on 2000-luvun alkupuolella kasvanut. Saamea äidinkielenä opiskelevien määrässä ei ole tapahtunut vastaavaa muutosta.
Saamenliput liehumassa

Saamenkielistä opetusta saavien oppilaiden määrä kasvoi varsin tasaisesti lukuvuoden 2005–2006 vajaasta 130 oppilaasta lukuvuoden 2015–2016 lähes kahteensataan oppilaaseen. Saamea vieraana kielenä opiskelevien määrässä on ollut enemmän vuosittaista vaihtelua, mutta kymmenen vuoden aikavälillä tapahtunut muutos oli kuitenkin huomattava: oppilasmäärä lisääntyi yli sadalla oppilaalla, mikä tarkoittaa reilua 25 %:n kasvua.

Tilastoja saamen opetuksesta

 

Lähde: Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimiston Saamen kielen ja saamenkielinen opetus Suomessa -tilastot.

Saame voi nykysäädösten mukaan olla koulun opetuskieli, äidinkielen oppiaine tai valinnaisen vieraan kielen oppiaine. Perusopetuslaki velvoittaa, että saamelaisten kotiseutualueella asuvien ja saamea osaavien oppilaiden opetus annetaan pääosin saamen kielellä. Suomen saamelaisalue muodostuu Utsjoen, Inarin ja Enontekiön kunnista sekä Vuotsosta, joka sijaitsee Sodankylän pohjoisosassa. Saamelaiskielistä puhutaan Suomessa kolmea: pohjoissaamea, inarinsaamea ja koltansaamea.

Vuosien 2006 ja 2016 välillä ei yksikään oppilas kotiseutualueen ulkopuolella saanut saamenkielistä opetusta, vaikka enemmistö saamelaislapsista ja -nuorista asuu nykyään muualla Suomessa. Tilanne muuttuu hiljalleen, sillä esimerkiksi Pasilan peruskoulussa Helsingissä aloitettiin syksyllä 2018 laajamittainen kaksikielinen suomi-saame-opetus. Tämä on ensimmäinen kerta, kun suomi-saame-opetusta annetaan sekä esiopetuksessa että perusopetuksessa. 

Mahdollisuuteen opiskella saamea kotiseutualueen ulkopuolella vaikuttaa esimerkiksi se, voidaanko opetuksessa hyödyntää etäopetusta. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi toukokuussa 2018 Utsjoen kunnalle rahoituksen saamen kielten etäopetushankkeeseen vuoden 2020 loppuun asti. Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus mahdollistaa inarin-, koltan- ja pohjoissaamen opiskelemisen riippumatta oppilaan asuinpaikkakunnasta.

YK on julistanut vuoden 2019 kansainväliseksi alkuperäiskielien vuodeksi. Saamelaisten kansallispäivää vietetään 6. helmikuuta.

Lisätietoja

Opetustilastoissa on tietoja saamenkielisen opetuksen ja saamen kieltä opiskelevien määristä perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa.  Tilastoissa on eritelty oppilasmäärien jakautumista esimerkiksi saamelaisten kotiseutualueen ja muun Suomen välillä sekä pohjois-, inarin- ja koltansaamen kielten välillä.