Uutinen

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman ohjeistus uudistuu

Ajankohtaista Varhaiskasvatus
Opetushallitus päivittää lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mallilomakkeet ja ohjeistukset kevään aikana. Työssä huomioidaan uuden varhaiskasvatuslain tuomat muutokset lapsen vasuun liittyviin vastuisiin ja lapsen tietojen salassapitoon. Lapsen vasun laadinnan prosessimaista luonnetta halutaan tukea entistä vahvemmin.
Kuvituskuva, lapset rakentelevat palikoilla

Varhaiskasvatuksessa olevalla lapsella on varhaiskasvatuslain turvaama oikeus saada suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatusta, opetusta ja hoitoa. Näiden toteuttamiseksi laaditaan jokaiselle päiväkodissa ja perhepäivähoidossa olevalle lapselle varhaiskasvatussuunnitelma, lapsen vasu.

Lapsen vasussa yhdistyvät lapsen, huoltajan ja henkilöstön havainnot ja näkemykset. Uuden varhaiskasvatuslain mukaisesti päiväkodeissa lapsen vasun laatimisesta ja arvioinnista vastaa varhaiskasvatuksen opettaja. Varhaiskasvatuksen sosionomin osaamista hyödynnetään erityisesti lasten ja perheiden palvelujärjestelmän tuntemuksen osalta.

Perhepäivähoidossa olevan lapsen vasua tehtäessä on tärkeää voida hyödyntää varhaiskasvatuksen opettajan asiantuntijuutta. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja osallistuu lapsen tuen tarpeen, tukitoimenpiteiden tai niiden toteuttamisen arviointiin tarpeen mukaan.

Lapsen vasun laadinta sisältää useita työvaiheita, kuten keskusteluja, havainnointia ja arviointia

Lapsen vasun laatiminen on prosessi, joka sisältää keskustelun ja kirjoittamisen lisäksi esimerkiksi lapsen vahvuuksien, tarpeiden ja mielipiteiden selvittämistä ja havainnointia sekä lapsen aiemman vasun toteutumisen arviointia.

Lapsen vasun toteutumista sekä lapsen tuen tarvetta, riittävyyttä ja tarkoituksenmukaisuutta on arvioitava, ja suunnitelma on tarkistettava vähintään kerran vuodessa. Arviointi kohdistuu erityisesti toiminnan järjestelyihin ja pedagogiikan toteutumiseen.

Lapsen vasuun kirjataan lapsen mahdollinen kehityksen ja oppimisen tuki ja sen toteuttaminen. Lapselle laaditaan tarvittaessa terveydenhuollossa lääkehoitosuunnitelma. Siltä osin kuin lääkehoitosuunnitelmaan sisältyvät tiedot ovat välttämättömiä lapsen varhaiskasvatuksen järjestämiseksi, kirjataan ne lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Lääkehoidon toteuttamisesta varhaiskasvatuksessa sovitaan paikallisesti.

Lapsen vasun uudet lomakkeet ja ohjeistukset valmistuvat kevään aikana, ja nykyisiä lomakkeita voi käyttää siihen saakka. Ohjeita uudistettaessa huomioidaan muutokset varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin. Uudessa ohjeistuksessa avataan tarkemmin lapsen vasun prosessiluonteisuutta ja valmisteilla on myös tukimateriaalia lapsen vasun laadintaan perhepäivähoidossa.

Salassapito ja asiakirjojen säilytys muuttui – katso Kansallisarkiston ohjeistus

Syksyllä 2018 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaisesti varhaiskasvatukseen ei enää sovelleta sosiaalihuollon säännöksiä, jolloin tieto siitä, että lapsi on varhaiskasvatuksen asiakas, ei ole enää salassa pidettävää tietoa. Salassa pidettäviä ovat edelleen lapsen varhaiskasvatussuunnitelma ja lapsen tuen tarvetta koskevat tiedot. Kansallisarkisto on päättänyt pysyvästä säilytettävistä varhaiskasvatuksen asiakirjoista, jotka ovat muodostuneet 1.8.2017 alkaen.

Varhaiskasvatuksen asiakirjatiedoista pysyvästi säilytetään seuraavat:

  • Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 22 §)
  • Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma-asiakirja/asiakirjakokonaisuus liitteineen (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 23 §). Päätös koskee myös esiopetuksessa olevan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa. Esiopetuksen asiakirjojen pysyvästä säilyttämisestä päätetään valmisteilla olevassa opetustoimen seulontapäätöksessä.
  • Kaikki varhaiskasvatuksessa syntyvät, lasta koskevat lausunnot ja arvioinnit liitteineen. Sosiaali- ja terveydenhuollosta saapuvia lausuntoja ei säilytetä erikseen varhaiskasvatuksen asiakirjakokonaisuudessa, vaan ne arkistoidaan sosiaalihuollon ja terveydenhuollon tehtävien yhteydessä ja niitä koskevien seulontapäätösten mukaisesti Kanta-arkistossa.

Kaikki digitaalisessa muodossa olevat asiakirjatiedot säilytetään pysyvästi digitaalisessa muodossa, jos ne ovat pitkäaikaissäilytykseen soveltuvassa muodossa tai ovat sellaiseen muotoon muunnettavissa.