Tiedote

Opetushallitukselta rahoitusta opetustoimen henkilöstökoulutuksiin, joilla ehkäistään lapsiin ja nuoriin kohdistuvia seksuaalirikoksia

Ajankohtaista Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Henkilöstökoulutus
Opetushallitus myöntää rahoitusta koulutuksille, joilla vahvistetaan opettajien ja opiskeluhuollossa työskentelevien valmiuksia tunnistaa ja ehkäistä lapsiin ja nuoriin kohdistuvia seksuaalirikoksia. Haettavana olevalla valtion erityisavustuksella suunnataan kouluihin ja oppilaitoksiin tehostettuja toimia, jotka tähtäävät siihen, että oppilaat osaisivat nykyistä paremmin toimia turvallisesti sosiaalisessa mediassa. Koulutusten lisäksi tuotetaan aiheeseen liittyvää tukimateriaalia.
Opiskelija käyttää kännykkää apuna tunnilla

Seksuaalirikoksen uhriksi joutuminen vaikuttaa haitallisesti lapsen tai nuoren psyykkiseen, sosiaaliseen ja fyysiseen terveyteen ja hyvinvointiin. Vaikutukset voivat näkyä heti, mutta joskus myös pidemmän ajan kuluessa.  Seksuaalirikosten ehkäiseminen ja tunnistaminen sekä uhrien auttaminen edellyttää lasten ja nuorten parissa työskentelevien monialaista yhteistyötä sekä tarvittavien toimintamallien integroitumista osaksi olemassa olevaa palvelujärjestelmää.

─ Lapsiin kohdistunut seksuaalinen väkivalta on monimuotoinen yhteiskuntaa, yhteisöä ja yksilöä koskeva ongelma. Koulut ja oppilaitokset tavoittavat koko ikäluokan, mistä syystä niillä on suuri merkitys lasten ja nuorten kehitykseen vaikuttavien kielteisten ilmiöiden tunnistamisessa ja oikean aikaan osuvan tuen järjestämisessä, sanoo opetusneuvos Kristiina Laitinen Opetushallituksesta.

Keskiössä on some-kanavissa tapahtuva houkuttelu ja hyväksikäyttö

Haettavana olevalla valtionavustuksella järjestetään koulutusta, jolla kehitetään perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa työskentelevän opetushenkilöstön ja opiskeluhuollon palvelujen henkilöstön osaamista lapsiin ja nuoriin kohdistuvien seksuaalirikosten vähentämisessä. Huomio on grooming-ilmiössä eli lasten ja nuorten houkuttelussa ja hyväksikäytössä, jota tapahtuu sosiaalisen median kanavissa.

Koulutuksessa huomioidaan myös alueellinen ja paikallinen viranomaisyhteistyö, jossa ovat mukana esimerkiksi poliisi, lastensuojelu, terveydenhuolto sekä nuorisotoimi.

Koulutuksen lisäksi tuotetaan valtakunnalliseen levitykseen soveltuvaa tukimateriaalia, jonka tarkoituksena on suojata lapsia ja nuoria väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä vahvistaa heidän mediataitojaan, painottaen erityisesti sosiaalisen median turvallista käyttöä. Lapsia ja nuoria tuetaan oppimaan, kuinka he voivat puolustaa henkilökohtaista koskemattomuuttaan ja suojata itseään vahingollisilta ilmiöiltä.

Hakuaikaa 25. huhtikuuta saakka

Rahaa, joka sisältyy valtion lisätalousarvioesitykseen, on jaossa yhteensä 500 000 euroa. Se kohdennetaan pääsääntöisesti useamman toimijan alueellisille yhteishankkeille. Hakijoina voivat olla kunnat, kuntien muodostamat kehittämisverkostot, kuntayhtymät, rekisteröidyt yhteisöt tai säätiöt sekä korkeakoulut. Hakijoilla pitää olla osaamista henkilöstökoulutuksesta kasvatuksen ja opetuksen toimialoilla sekä kokemusta laajojen ja vaikuttavien koulutushankkeiden toteuttamisesta. Myös alueellinen tasa-arvoisuus huomioidaan tukipäätöksiä tehtäessä. 

Haku alkaa 13.3.2019 ja päättyy 25.4.2019 klo 16.15. Avustushakemus täytetään sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa www.oph.fi -> Rahoitus -> Valtionavustukset -> Opetustoimen henkilöstökoulutus

Lisätiedot

  • opetusneuvos Kristiina Laitinen, puh. 029 533 1244, kristiina.laitinen [at] oph.fi
  • opetusneuvos Jouni Järvinen, puh. 029 533 1693, jouni.jarvinen [at] oph.fi
  • johtaja Anni Miettunen, puh. 029 533 1612, anni.miettunen [at] oph.fi