Meddelanden

Utbildningsstyrelsen beviljar finansiering av personalfortbildning inom undervisningsväsendet för att förebygga sexualbrott mot barn och unga

Aktuellt Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Personalutbildning
Utbildningsstyrelsen beviljar statsunderstöd för fortbildningar som stärker färdigheterna hos lärare och personal inom elev- och studerandevården att känna igen och motverka sexualbrott mot barn och unga. Syftet med statens specialunderstöd som nu finns att söka är att ta fram effektiva åtgärder som riktas till skolorna och läroanstalterna för att barn och unga bättre ska lära sig att agera på ett säkert och tryggt sätt i sociala medier. Förutom fortbildningarna producerar man stödmaterial kring temat.
Opiskelija käyttää kännykkää apuna tunnilla

Att bli offer för sexualbrott i barndomen eller ungdomen har en skadlig inverkan på den ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa och välbefinnande. Skadeverkningar kan uppkomma omedelbart eller efter en längre tid. För att förebygga och känna igen sexualbrott och för att hjälpa offren förutsätts sektorsövergripande samarbete mellan dem som arbetar med barn och unga samt att behövliga verksamhetsmodeller integreras som en del av det befintliga servicesystemet.

─ Sexuellt våld mot barn är ett mångfasetterat problem som berör samhället, gemenskapen och individen. Skolorna och läroanstalterna når med sin verksamhet ut till hela årskullen, vilket har en stor betydelse för att kunna identifiera negativa fenomen som inverkar på barnens och de ungas utveckling samt för att kunna ordna stöd i rätt tid, säger Kristiina Laitinen, undervisningsråd på Utbildningsstyrelsen.

Fokus på lockande och utnyttjande i sociala medier

Statsunderstödet som nu kan sökas är avsett för att utveckla kompetensen hos undervisningspersonalen och personalen inom elev- och studerandevården inom den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen för att förebygga och ingripa i sexualbrott mot barn och unga. Fokus är särskilt på grooming, det vill säga lockande och utnyttjande av barn och unga via sociala medier.

I fortbildningen beaktas också regionalt och lokalt myndighetssamarbete med bland annat polisen, barnskyddet, hälsovården och ungdomsarbetet.

Utöver att ordna fortbildning ska man utarbeta stödmaterial som ska kunna spridas nationellt. Materialet ska syfta till att skydda barn och unga mot våld, mobbing och trakasserier samt stärka barns och ungas mediefärdigheter med betoning på säker användning av sociala medier. Barnen och de unga ska få stöd för att lära sig skydda sin personliga integritet och sig själva mot skadliga företeelser.

Ansökningstid till den 25 april

Pengarna som beviljas ingår i statens tilläggsbudget och det totala beloppet är 500 000 euro. Anslaget riktas i huvudsak till regionala samprojekt med flera projektaktörer. Statsunderstödet kan sökas av kommuner, utvecklingsnätverk bestående av flera kommuner, samkommuner, registrerade sammanslutningar eller stiftelser samt högskolor. Av de sökande förutsätts kunnande om personalfortbildning inom pedagogik eller undervisningsväsendet och erfarenhet av att genomföra omfattande och effektiva fortbildningsprojekt. Även regional jämlikhet beaktas i besluten.

Ansökningstiden börjar 13.3.2019 och slutar 25.4.2019 kl. 16.15. Ansökan görs i Utbildningsstyrelsens digitala ansökningssystem på adressen www.oph.fi -> Finansiering -> Statsunderstöd -> Undervisningsväsendets personalfortbildning.

Ytterligare information

  • undervisningsrådet Kristiina Laitinen, tfn 029 533 1244, kristiina.laitinen [at] oph.fi
  • undervisningsrådet Jouni Järvinen, tfn 029 533 1693, jouni.jarvinen [at] oph.fi
  • undervisningsrådet Pamela Granskog, tfn 029 533 1688, pamela.granskog [at] oph.fi
  • direktör Anni Miettunen, tfn 029 533 1612, anni.miettunen [at] oph.fi