Uutinen

THL:n ja Opetushallituksen kysely: Yhdenvertaisuus ei toteudu koulujen kuraattori- ja psykologipalveluissa

Ajankohtaista Perusopetus Oppilas- ja opiskelijahuolto
Perusopetuksessa työskentelevien koulukuraattorien ja -psykologien oppilas- ja toimipistemäärissä on suuria eroja: esimerkiksi kokoaikaisten työntekijöiden vastuulla olevien oppilaiden määrä vaihtelee alle 700 ja 2000 välillä. Osa kuraattoreista ja psykologeista tekee työtään yhdessä toimipisteessä, osalla niitä voi olla jopa 12. Myös työn sisällöissä ja toimintatavoissa on vaihtelevuutta.
Kuvituskuva, koululaisia kulkemassa rappusia

Nämä ovat tuloksia Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä Opetushallituksen kyselystä, joka toteutettiin keväällä 2018. Tässä ensimmäisessä valtakunnallisessa tiedonkeruussa saatiin tietoa koulukuraattori- ja psykologityön järjestämisestä, yhteisöllisen ja yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttamisesta, työkäytännöistä sekä yhteistyöstä. Kyselyyn vastasi 484 kuraattoria ja 332 psykologia.

Työnkuvassa painottuu yksilökohtainen työ

Kummankin ammattiryhmän työnkuvissa painottui yksilökohtainen työ, sillä vain keskimäärin viidennes työajasta käytettiin yhteisölliseen työhön. Siinä miten yksilökohtaista työtä toteutettiin, oli suuria työntekijäkohtaisia eroja. Myös työajan jakautuminen eri tehtävien välillä vaihteli. Tavallisin työtapa yksilökohtaisessa monialaisessa opiskeluhuollossa oli konsultaatioiden antaminen tai pyytäminen. Yhteisöllisessä opiskeluhuollossa yleisintä oli opiskeluhuoltoryhmässä työskentely.

Koulukuraattorit ja -psykologit tekivät monipuolista ja monialaista yhteistyötä sekä koulun sisällä että sen ulkopuolella. Erityisen tiiviisti työskenneltiin opettajien, luokanvalvojien ja erityisopettajan kanssa. Koulun ulkopuolella kumppaneina olivat useimmiten lastensuojelu sekä kasvatus- ja perheneuvola. Koulupsykologit työskentelivät usein myös lasten- ja nuortenpsykiatrian ja koulukuraattorit sosiaalitoimen kanssa.

Yhtenäiset linjaukset tukisivat yhdenvertaisuutta

Suuret erot työn toteuttamisen edellytyksissä herättävät huolta yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Erot vaikuttavat työn sisällön yhdenmukaisuuteen, mutta myös palveluiden saatavuuteen. 

─ Viime kädessä on kyse lasten ja nuorten lakisääteisten oikeuksista ja tasa-arvoisuuden toteutumisesta, toteaa opetusneuvos Kristiina Laitinen Opetushallituksesta.

Toimintaa saisi yhdenmukaistettua valtakunnallisilla linjauksilla siitä, miten työaikaa eri tehtäviin kohdennetaan. Työntekijäkohtainen oppilasmäärien mitoitus puolestaan tasaisi opiskeluhuollon palveluiden laatua ja saatavuutta.

Koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelujen sekä niiden toimintaedellytysten säännöllinen seuranta tukee THL:n ja Opetushallituksen valtakunnallista kehittämistyötä. Jatkossa seurannan toteuttaminen myös alueellisesti olisi perusteltua. 

Lisätietoja

  • Kristiina Laitinen, opetusneuvos, OPH, puh.029 533 1244, kristiina.laitinen@oph.fi 
  • Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri, THL, puh. 029 524 7294, marke.hietanen-peltola@thl.fi