Uutinen

Työelämätoimikunnat: työelämälähtöisyyttä tulee syventää ammatillisessa koulutuksessa

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus Koulutuksen kehittäminen
Ammatillisessa koulutuksessa opintojen henkilökohtaistaminen luonnistuu melko hyvin. Sen sijaan näyttöjen toteuttamisessa löytyy vielä kehitettävää. Myös oppilaitosten ja työelämän yhteistyötä tulee monilta osin tiivistää. Tiedot käyvät ilmi työelämätoimikuntien laatimista vuosien 2018-2019 tilannekuvista.
Ihmisiä rakennustyömaalla.

Työelämätoimikuntien valmistelemat ammatillisen koulutuksen toimialakohtaiset tilannekuvat näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laadusta julkaistiin toukokuun lopulla. Työelämätoimikunnat ovat Opetushallituksen asettamia itsenäisiä ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen toimielimiä. Toimikuntien jäsenet edustavat työelämän osapuolia ja opetusalaa. Toimikuntien laatimat tilannekuvat ovat ensimmäiset laatuaan ja niitä on tehty yhteensä 39 kappaletta. Opetushallitus ja opetus- ja kulttuuriministeriö hyödyntävät tilannekuvia ammatillisen koulutuksen kehittämistyössä ja tutkintojen perusteiden kehittämistyössä.

Tilannekuvien kokoamisessa toimikunnat hyödynsivät laajasti olemassa olevaa seuranta-, arviointi- ja palautetietoa vuosilta 2018-2019, mm. opetushallinnon sähköisestä ohjaus- ja säätelypalvelusta ja kansallisesta KOSKI-tietovarannosta. Toimikuntien havaintojen mukaan koulutuksen järjestäjien KOSKI-tietovarantoon välittämissä tiedoissa on joiltakin osin puutteita tutkinnon osien näyttöihin liittyen.

Työelämäyhteistyöllä keskeinen rooli

Työelämäyhteistyö on keskeisessä roolissa ammatillisen koulutuksen järjestämisessä. Työelämätoimikunnat kiinnittivätkin erityisesti huomiota siihen, miten työelämäyhteistyö toteutuu. Valtaosa työelämätoimikunnista näkee, että oppilaitosten ja työelämän yhteistyötä tulee tiivistää näyttöjen toteuttamisen sekä työpaikkaohjaajien ja arvioijien perehdytyksen osalta. Seurantatietojen mukaan esimerkiksi ammatillisten perustutkintojen näyttöjä ei kaikilta osin toteuteta työelämän aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa. Toimikuntien näyttöympäristöihin tekemien vierailukäyntien pohjalta piirtyy laaja kirjo erityisiä syitä, joilla koulutuksen järjestäjät perustelevat näyttöjen toteuttamista oppilaitoksissa. Tällaisia syitä ovat esimerkiksi sopivien koulutussopimuspaikkojen ja näyttöympäristöjen rajallisuus sekä opiskelijoiden alaikäisyys ja yrityksen haastavat prosessit.

Työelämätoimikunnat hyödynsivät tilannekuvien laadinnassa myös opiskelijoilta kerättyä valtakunnallista palautetta. Sen perusteella opiskelijat vaikuttavat olevan tyytyväisiä siihen, miten henkilökohtaisia osaamisen kehittämissuunnitelmia laaditaan kullekin opiskelijalle. Työelämätoimikunnat arvioivat hyvin toteutetun henkilökohtaistamisen, eli opiskelijan yksilöllisiä tarpeita vastaavan opintopolun suunnittelun ja toteutuksen, osaltaan vähentäneen opintojen keskeytymisiä ammatillisissa opinnoissa.

Työelämätoimikunnat tuovat tilannekuvissa esiin myös huolen siitä, että osa koulutuksen järjestäjistä ei tilastotietojen valossa näyttäisi järjestävän kaikkia järjestämislupaansa kuuluvia tutkintoja tai niihin kuuluvia osaamisaloja. Laadukkaan koulutuksen järjestämisen kannalta on kuitenkin keskeistä, että koulutuksen järjestäjät voivat ylläpitää osaavaa ja ammattitaitosta henkilöstöä ja koulutuksessa tarvittavia oppimisympäristöjä.

Tilannekuvat antavat osviittaa kehittämiskohteista

Tilannekuvissa kuvataan oppilaitosten hyviä käytäntöjä, kuten erilaisia toimintatapoja, joilla hyödynnetään digitaalisuutta ja tuetaan opiskelijoita. Koulutuksen järjestäjille tilannekuvat antavat vinkkejä kehittämiskohteista. Kehittämiskohteiksi esitetään mm. osaamisperusteisuuden edelleen vahvistamista. Joillakin aloilla työelämässä olisi kysyntää myös englanninkielisille tutkinnoille. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi puhtaus- ja kiinteistöala sekä ICT-ala.

Työelämätoimikuntien tilannekuvat ja kooste löytyvät toimikunnittain Opetushallituksen verkkosivuilta.

Työelämätoimikuntien tehtäviin kuuluu osallistuminen näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laadunvarmistukseen sekä opiskelijoiden osaamisen arviointia koskevien oikaisupyyntöjen käsittely. Lisäksi toimikunnat osallistuvat tutkintorakenteen ja tutkinnon perusteiden kehittämiseen Opetushallituksen kumppanina.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Carola Helle-Kolunen, etunimi.sukunimi(at)oph.fi, p. 029 533 1424
Yli-insinööri Jaana Villikka-Storm, etunimi.sukunimi(at)oph.fi, p. 029 533 1588