Uutinen

Valtionavustukset varhaiskasvatukseen ja yleissivistävään koulutukseen haettaviksi maaliskuun alussa

Ajankohtaista Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Koulutuksen kehittäminen Rahoitus
Varhaiskasvatukseen ja yleissivistävään koulutuksen kehittämiseen on maalis-huhtikuussa haettavana noin 9 miljoona euroa. Avustusta jaetaan muun muassa oppimisympäristöjen kehittämiseen sekä koululaisten kerhotoimintaan.
Köyden ylitys yhteistyöllä

Varhaiskasvatuksen ja yleissivistävän koulutuksen innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittämiseen on jaossa noin 4 miljoonaa euroa. Tässä yhteydessä oppimisympäristöt ymmärretään laajasti ja kehittämisen kohteena voivat olla esimerkiksi fyysinen, digitaalinen ja sosiaalinen ympäristö. Avustettavien hankkeiden yleisenä tavoitteena tulee olla sellaisten pedagogisten työtapojen, toimintamallien ja oppimisympäristöratkaisujen kehittäminen, joilla on valtakunnallista uutuusarvoa ja jotka ovat sekä levitettävissä että hyödyksi muille opetuksen järjestäjille. 

Innovatiivisten oppimisympäristöjen avustuksia jaetaan varhaiskasvatukseen, esi- ja perusopetukseen sekä lukiokoulutukseen. Kaikilla koulutusasteilla hauissa on omat painopisteensä ja hakulomakkeensa.

Avustuksia kerhotoimintaan, kansainvälisyyteen ja kielikylpyihin

Koululaisten kerhotoimintaan on haettavana 2,9 miljoonaa euroa. Koulun kerhotoiminnalla tarkoitetaan oppituntien ulkopuolista harrastustoimintaa, jonka tavoitteena on lasten ja nuorten monipuolisen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä oppilaiden osallisuuden lisääminen.  Kerhotoiminnassa oppilailla on mahdollisuus muun muassa tutustua erilaisiin harrastuksiin ja osallistua luovaan toimintaan. 

Nyt avataan haettavaksi valtionavustukset myös esi- ja perusopetuksen kielikylpytoimintaan sekä yleissivistävän koulutuksen kansainvälistymiseen. 

Kv-valtionavustuksilla tuetaan vastuullista kansainvälisyyttä ao. koulutusmuodon ops-perusteiden täytäntöönpanoa ja kehittämistä tukien sekä vahvistamalla kaikkien oppijoiden osallisuutta kansainvälisyyteen. 

Mikäli Opetushallitus jakaa muita varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen tai lukiokoulutuksen valtionavustuksia vielä vuoden 2020 aikana, tiedotetaan näistä valtionavustuksista erikseen.

Varhaiskasvatuksen positiivisen diskriminaation sekä esi-     ja perusopetuksen koulutuksellisen tasa-arvon valtionavustuksista vastaa tänä vuonna opetus- ja kulttuuriministeriö.

Viime vuoden tapaan hakuihin on yhdistetty Valtionavustustoiminnan asiakastyytyväisyyskysely, joka toimitetaan kaikille hankkeiden yhteyshenkilöille hakujen sulkeutumisen jälkeen. Kyselyn avulla Opetushallitus kehittää valtionavustusprosessia asiakaslähtöisemmäksi. Kysely on vapaaehtoinen.

Yleissivistävän koulutuksen valtionavustukset haettavina viikoilla 10-16 

Mukana olevat haut:
1. Varhaiskasvatuksen ja yleissivistävän koulutuksen innovatiiviset oppimisympäristöt, kolme hakuosiota:

  • a. Varhaiskasvatus
  • b. Esi- ja perusopetus
  • c. Lukiokoulutus

2. Yleissivistävän koulutuksen kansainvälistyminen, kaksi hakuosiota:

  • d. Kansalliset kehittämishankkeet
  • e. Kansainväliset kehittämishankkeet

3. Esi- ja perusopetuksen sekä kunnallisen varhaiskasvatuksen laajamittaisen ja suppean kaksikielisen opetuksen järjestämiseen sekä kielikylpytoimintaan

4. Koululaisten kerhotoiminnan tukeminen

Opetushallituksen valtionavustustoiminnalla tuetaan koulutuspoliittisten linjausten toimeenpanoa, opetuksen ja koulutuksen kehittämistä sekä tasa-arvoisuuden toteutumista koulutuksessa. Toiminnalla pyritään pysyviin rakenteellisiin ja toiminnallisiin muutoksiin. Valtionavustuksiin tarkoitetut määrärahat osoitetaan vuosittain valtion talousarviossa. Avustuksia voivat hakea opetuksen ja koulutuksen järjestäjät.

Lisätiedot

Erityisasiantuntija Matti Ranta, +358 29 533 1537 (valtionavustustoiminnan kehittäminen)
Opetusneuvos Kimmo Koskinen, +358 29 533 1107 (innovatiiviset oppimisympäristöt)
Opetusneuvos Paula Mattila, +358 29 533 1144 (kansainvälistyminen)
Opetusneuvos Annamari Kajasto, +358 29 533 1596 (kaksikielinen opetus ja kielikylpytoiminta)
Opetusneuvos Kati Costiander, +358 29 533 1526 (koulujen kerhotoiminta)

Johtaja Anni Miettunen, +358 29 533 1612

(sähköposti etunimi.sukunimi@oph.fi)