Nyheter

Statsunderstöd för småbarnspedagogiken och den allmänbildande utbildningen utlyses i början av mars

Aktuellt Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Utveckling av utbildningen Finansiering
I mars–april finns det ungefär nio miljoner euro att söka för att utveckla småbarnspedagogiken och den allmänbildande utbildningen. Understöd beviljas bland annat för att utveckla lärmiljöerna och klubbverksamheten för skoleleverna.
Köyden ylitys yhteistyöllä

Ungefär fyra miljoner euro tilldelas projekt som har i syfte att utveckla innovativa lärmiljöer inom småbarnspedagogiken och den allmänbildande utbildningen. I det här sammanhanget används lärmiljö som ett brett begrepp och det kan handla om att utveckla till exempel den fysiska, digitala eller sociala miljön. Det allmänna målet för projekten som beviljas understöd ska vara att utveckla sådana pedagogiska arbetssätt, verksamhetsmodeller samt lösningar i anslutning till lärmiljöer som har ett nyhetsvärde på nationell nivå och som kan spridas till och vara till nytta för andra utbildningsanordnare.

Understöd för att utveckla innovativa lärmiljöer beviljas för småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt för gymnasieutbildningen. Alla utbildningsstadier har sina egna tyngdpunkter och ansökningsblanketter.

Understöd för klubbverksamhet, internationalisering och språkbad

Det finns totalt 2,9 miljoner euro att söka för skolornas klubbverksamhet. Med skolans klubbverksamhet avses hobbyverksamhet som bedrivs utanför lektionstid och vars mål är att på ett mångsidigt sätt stödja barnens och de ungas växande och utveckling samt att öka elevernas delaktighet. Klubbverksamheten ger eleverna möjlighet att bland annat pröva på olika fritidsaktiviteter och delta i kreativ verksamhet. 

Bland statsunderstöden som nu utlyses kan man även söka understöd för att främja internationaliseringen inom den allmänbildande utbildningen samt för språkbadsverksamhet inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Om Utbildningsstyrelsen under år 2020 delar ut övriga statsunderstöd för småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt gymnasieutbildningen informerar vi separat om dessa.

I år svarar undervisnings- och kulturministeriet för statsunderstöden som tilldelas för positiv diskriminering inom småbarnspedagogiken och för att främja likvärdigheten i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.

Precis som ifjol genomförs även i år en kundenkät om statsunderstödsverksamheten som skickas till projektens kontaktpersoner efter att ansökningstiden gått ut. Med hjälp av enkäten vill Utbildningsstyrelsen utveckla statsunderstödsprocesserna i en mer kundorienterad riktning. Det är frivilligt att svara på enkäten.

Statsunderstöd för den allmänbildande utbildningen  kan sökas under veckorna 10–16

Statsunderstöd beviljas inom följande ansökningshelheter:
1. Innovativa lärmiljöer inom småbarnspedagogiken och den allmänbildande utbildningen, ansökningshelheten är indelad i tre delar:

  • a. Småbarnspedagogik
  • b. Förskoleundervisning och grundläggande utbildning
  • c. Gymnasieutbildning

2. Internationalisering inom den allmänbildande utbildningen, ansökningshelheten är indelad i två delar:

  • a. Nationella utvecklingsprojekt
  • b. Internationella utvecklingsprojekt

3. Ordnande av omfattande och mindre omfattande undervisning på två språk samt språkbadsverksamhet inom förskoleundervisning, grundläggande utbildning och kommunal småbarnspedagogik

4. Stöd för skolornas klubbverksamhet

Syftet med Utbildningsstyrelsens statsunderstödsverksamhet är att stödja verkställandet av utbildningspolitiska riktlinjer, utvecklingen av undervisning och utbildning samt genomförandet av jämlikheten i utbildningen. Målet är att uppnå bestående förändringar som berör verksamheten och strukturen inom utbildningen. I statsbudgeten reserveras årligen anslag för statsunderstöden. Understöden kan sökas av utbildningsanordnarna.

Ytterligare information

Undervisningsrådet Susanna Björkell, tfn +358 29 533 1355 (innovativa lärmiljöer)
Undervisningsrådet Yvonne Nummela +358 29 533 1523 (internationalisering, undervisning på två språk och språkbadsverksamhet)
Undervisningsrådet Sonja Hyvönen, +358 29 533 1072 (skolornas klubbverksamhet)
Specialsakkunnig Matti Ranta, tfn +358 29 533 1537 (utveckling av statsunderstödsverksamheten)

Direktör Anni Miettunen, +358 29 533 1612

(e-postadresserna har formen förnamn.efternamn@oph.fi)