Uutinen

Lasten osallisuus esille valtakunnallisella liikenneturvallisuusviikolla

Ajankohtaista Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Hyvinvointi Opettajat ja kasvattajat Opetussuunnitelma Turvallisuus
Valtakunnallista liikenneturvallisuusviikkoa vietetään jälleen 13.–17.9.2021. Teemana on ”Näe ja näy liikenteessä”. Opetushallitus ja Liikenneturva korostavat, että lasten ja nuorten osallisuus liikennekasvatuksen toteuttamisessa on tärkeää. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kuulluksi tulemista, mahdollisuutta vaikuttaa oppimisaineistoihin ja -menetelmiin sekä hyvän esimerkin näyttämistä ikätovereille.
Nuori mies laittaa pyöräilykypärää päähän.

Valtakunnallinen liikenneturvallisuusviikko alkaa tänään 13.9. Liikenneturvallisuusviikon tavoitteena on muistuttaa liikennekasvatuksen merkityksestä ja kannustaa opettajia, oppilaita ja opiskelijoita kaikilla kouluasteilla ottamaan liikenneturvallisuusaiheet esiin omassa yhteisössään.

Teeman ”Näe ja näy” avulla halutaan virittää niin kouluissa kuin kotonakin keskustelua pimeällä liikkumisesta, tarkkaavaisuudesta liikenteessä sekä lasten ja nuorten huomioimisesta liikenteessä.

– Liikenneturvallisuus on osa hyvinvointiosaamista, jonka vahvistaminen kuuluu niin peruskoulun kuin lukionkin opetussuunnitelmiin. Se on sekä itsestä että muista huolehtimista, kertoo opetusneuvos Kati Mikkola.

– Liikenneturvallisuusviikolla korostetaan lasten ja nuorten osallistumista ja osallisuuden kokemista. Kyse on tietojen ja taitojen kartuttamisesta, mutta vähintään yhtä paljon myös liikenneturvallisuutta edistävien asenteiden omaksumisesta. Liikennekasvatuksen toteuttamisessa olennaista ei ole pelkästään se, miten me aikuiset sen ymmärrämme, vaan myös se, mitä lapset ja nuoret itse ajattelevat liikenteestä ja miten he siellä liikkuvat, Mikkola lisää.  

Vaikka lasten liikenneturvallisuus on aikuisten vastuulla, voi lapsi itsekin osallistua liikennekasvatukseen aktiivisena toimijana eikä vain sen kohteena.

– Esimerkiksi yksi viikon tehtävä yläkouluissa tai toisella asteella on tehdä paikallislehdelle mielipidekirjoitus koulumatkan tai muun liikenteen vaaranpaikoista. Nuoret pääsevät myös itse suunnittelemaan liikennekasvatussisältöjä yhdessä luokan kanssa, jatkaa Liikenneturvan suunnittelija Tomi Niemi.

Liikennekasvatus antaa toimintamalleja eri tilanteisiin

Liikenneturvan koululaiskyselyssä* kysyttiin esimerkiksi ikävistä tilanteista koulumatkalla. Koululaisten vastauksissa korostuivat pyörällä kaatumisten ja liukastumisten lisäksi läheltä piti -tilanteet tien ylityksissä ja risteyksissä. Myös kaahaavat autoilijat ja vaikeus saada tilaa tien ylittämiseen suojatiellä nousivat esille.

– Kouluissa annettavalla liikennekasvatuksella on erittäin tärkeä merkitys lapsille ja nuorille. Sillä pystytään tarjoamaan toimintamalleja esimerkiksi siihen, miten edellä mainituissa ikävissä tilanteissa toimitaan. Liikennekasvatus siis antaa lapselle konkreettista apua ja siten parantaa liikenneturvallisuutta. Myös koettu turvallisuus vahvistuu, mikä on tärkeää itsenäisen liikkumisen tukemisessa, Niemi alleviivaa.

*Liikenneturvan koululaiskyselyn tiedot kerättiin opettajien avulla. Opettajat kävivät oppilaiden kanssa keskusteluja etukäteen asetettujen kysymysten pohjalta ja kirjasivat ajatukset ylös. Tuloksiin on nostettu keskusteluissa yleisimmin esiin nousseet teemat. Keskusteluja käytiin eri puolilla Suomea. Niihin osallistui yhteensä 732 oppilasta, pääosin vuosiluokilta 14.

Lisätietoja:

Opetusneuvos Kati Mikkola

puh. 029 5331 822 

Liikenneturvan suunnittelija Tomi Niemi

puh. 020 7282 334